Kunngjering - Oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale ved BKB3 Vikebygdvegen 4 m.fl.

 

I samsvar med plan- og bygningslova 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd vert det varsla at Volda kommune ved sektor for samfunnsutvikling, startar opp forhandlingar med grunneigaren/utbyggaren Asko Eiendom AS som skal bygge ut reguleringsplan - BKB3 Vikebygdvegen 4 m.fl

Oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale ved BKB3 Vikebygdvegen 4 m.fl.

I samsvar med plan- og bygningslova 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd vert det varsla at Volda kommune ved sektor for samfunnsutvikling, startar opp forhandlingar med grunneigaren/utbyggaren som skal bygge ut reguleringsplan – Detaljregulering for BKB3 Vikebygdvegen 4 m.fl.

  • Asko Eiendom As om utbyggingsavtale for gjennomføring og drift av reguleringsplan for Detaljregulering for BKB3 Vikebygdvegen 4 m.fl.

Utbyggingsavtalen vil i hovudsak omhandle opparbeiding, etablering og drift av gangveg, offentleg kjøyreveg, offenteleg leikeplass og teknisk infrastruktur innanfor reguleringsområdet. Ved semje vil utbyggingsavtalen forhandla fram verte lagt ut til offentleg ettersyn før den vert fremja for politisk behandling.

Spørsmål/innspel til forhandlinga kan rettast skriftleg til:

Volda kommune v/Sektor for samfunnsutvikling

E-post: postmottak@volda.kommune.no

Postadresse: Stormyra 2, 6100 Volda

Frist: 30. oktober 2021

Merk førespurnaden med saksnummer: 21/3178 Utbygging av VoldaPortalen - Vikebygdvegen - Gnr 19 bnr 1022 m.fl

Kontaktperson ved spørsmål:

Lars Fjærvold, e-post: lars.fjervold@volda.kommune.no

Kart - BKB3 innafor områdeplan E39 Volda - Furene (PDF, 4 MB)

Kontakt

Lars Fjærvold
Avdelingsleiar, vassforsyning og avløp
E-post
Mobil 908 63 846