Møte i formannskapet 19. mai kl 13.00

Klikk for stort bileteDu kan fylgje møtet som vert strauma her: https://volda.kommunetv.no/

Møtestad: Volda samfunnshus, 19. mai, kl. 13.00.

Møtet er ikkje ope for at publikum kan møte opp fysisk, men dei som vil kan fylgje det på: https://volda.kommunetv.no/.

I første orienteringssak OS 67/20 skal det vere gjennomgang av KOSTRA-analyse. Leiarane for tenesteutvala og utvalde tillitsvalde vert også innkalla til dette møtet. Det er sett av 2 timar til denne orienteringssaka, frå kl. 13.00 til kl. 15.00.

Innkalling til møte i formannskapet og møtedokument ligg tilgjengeleg i innsynsportalen.

Sak om økonomirapportering for april vert ettersendt måndag 18. mai.

 

Sakliste:


93/20  Godkjenning av innkalling og sakliste
94/20  Godkjenning av protokoll


95/20  Orienteringar


67/20 Presentasjon av Kostra økonomianalyse
68/20 Drøftingsmøte og framdriftsplan kommunedelplan for Volda
69/20 Årsmelding, eigarskapsmelding og rekneskap 2019 - Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS
70/20 Brev fra KS - Samarbeid med frivillige organisasjoner - koronasituasjonen
71/20 Innkalling til ordinær generalforsamling 20 mai i Sunnmøre Kulturnæringshage AS

Politiske saker

96/20 Kommunal lånegaranti - Bratt sykkelklubb
97/20 Kommunal lånegaranti - Volda Rideklubb
98/20 Årsmelding 2019 Volda kommune
99/20 Rekneskap 2019 Volda kommune
100/20 Årsmelding og rekneskap for 2019 – Hornindal kommune
101/20 Handsaming av merknader med forslag til endra arealbruk som utløyser krav om konsekvensutgreiing - Kommunedelplan for Volda
102/20 Sentrumsprosjektet 2020 - gjennomføring av tiltak

106/20 Økonomirapport for april (vert ettersendt)

103/20 Eigedomstilhøve VCA - grensearrondering og seksjonering
104/20 Volda kommune - Heilskapeleg ROS - analyse.
105/20 Eigarstrategi for selskapet Voldsfjorkryssing AS