No startar taksering av eigedomar

Klikk for stort bileteFrå måndag 16. september vert det taksering av bustadar i Hornindal og i Bjørke-området. Joakim Rødven Måndag 16. september startar arbeidet med å taksere eigedomar i Hornindal og Bjørke-området.

Grunnen til dette er at det skal innførast eigedomskatt i Hornindal kommune frå 01.01.2020. I tillegg skal eigedomar i Bjørke-området takserast på nytt, etter retningslinene i Volda kommune.

I den samanhengen vil det bli synfaring og taksering av eigedomar i Bjørke-området og dagens Hornindal frå måndag 16. september.

Det er næringseigedom, bustaddel på landbrukseigedom, fritidseigedom og nokon få bustadeigedomar som no skal bli synfarne. For dei aller fleste bustadeigedomar har vi ein formuesverdi (basert på likningsverdi) frå Skatteetaten som vil bli brukt som grunnlag for utrekning av eigedomskatten.

Taksering og synfaring vil bli gjennomført av takseringsfirmaet Injector AS på vegne av Volda kommune. Det skal ifølgje eigedomsskattelova berre vere ei utvendig synfaring og ved synfaringa vil det bli tatt bileter av eigedommen.

Dei som gjennomfører synfaringa vil ha på seg gul vest og bere legitimasjon for å kunne identifisere seg sjølve.

Eigar treng derfor ikkje å vere til stades ved synfaringa. I tilfelle der takstmann eller eigar meiner det er behov for synfaring med eigarrepresentant til stades, vil dette bli avtalt i god tid. Desse synfaringane vil i så fall bli gjennomført først i oktober eller november.

Dersom eigar ynskjer å gi informasjon eller at eigar ynskjer å vere til stades ved synfaring, kan ein gjere avtale på e-post eller telefon til Injector AS v/ Tormod Haugen.

E-post: tormod@injector.no eller på telefon 90 53 82 85.

Kommunestyret i Nye Volda vil oppnemne ei sakkunnig nemnd som vedtek eigedomsskattetakstane på bakgrunn av forslag frå innleidde takseringsfirma.

Skattesatsen for eigedomsskatt for dagens Hornindal vil vere 1,0 promille i 2020, medan den i dagens Volda og Bjørke-området vil halde fram med 2,0 promille som i dag

Kontakt

Jørgen Vestgarden
avdelingsleiar
E-post
Mobil 904 70 915
Eli Øye Vassbotn
konsulent
E-post
Telefon 70 05 87 40