Offentleg ettersyn – søknad om akvakultur for matfisk av torsk på Støylen i Volda kommune

Sjøkart (nordlig orientering) med planlagt anleggsramme, fôrflåte og respektive fortøyningar. - Klikk for stort bilete Åkerblå Volda kommune legg ut søknad om akvakultur for matfisk av torsk på ny lokalitet ved Støylen i Volda kommune til offentleg ettersyn, jf. Forskrift om akvakultur, § 8.

Volda kommune legg ut søknad om akvakultur for matfisk av torsk på ny lokalitet ved Støylen i Volda kommune til offentleg ettersyn, jf. Forskrift om akvakultur, § 8. Søkjar er Sunnmøre Torsk AS. Det er søkt om ei biomasse på 3500 tonn MTB. Omsøkte lokalitet ligg innanfor område som er sett av til akvakultur i kommunedelplan for tidlegare Volda kommune (godkjent 12.8.2021).

Tiltaket kjem inn under forskrift om konsekvensutgreiingar. Søknaden skal handsamast etter kapittel 3 Vurdering om planar eller tiltak etter § 8 krev konsekvensutgreiing (§§ 9-12).

Søknad med tilhøyrande dokument er tilgjengeleg på kommunen si heimeside, under «Høyringar og kunngjeringar». Meiner ein at tiltaket kan få vesentlege verknader som ikkje er tilfredsstillande utgreidd i søknaden, eller har andre merknader til søknaden, må det sendast til kommunen.

Akvakultur for matfisk av torsk på Støylen
Tittel Publisert Type
Brev frå Møre og Romsdal fylkeskommune

01.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Sunnmøre Torsk AS - Akvakultursøknad om ny lokalitet for matfisk av torsk på Støylen i Volda kommune.pdf
C GS Støylen 102128-01-001

01.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned C GS Støylen 102128-01-001.pdf.pdf (L)(237050).pdf
B GH Støylen Ny 1220 102127

01.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B GH Støylen Ny 1220 102127.pdf.pdf (L)(237047).pdf
Støylen - forholdet til arealregulering.pdf.pdf (L)(237048)

20.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støylen - forholdet til arealregulering.pdf.pdf (L)(237048).pdf
Støylen - søkers KU-vurdering.pdf.pdf (L)(237045)

20.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støylen - søkers KU-vurdering.pdf.pdf (L)(237045).pdf
Støylen - forholdet til annen akvakultur.pdf.pdf (L)(237041)

20.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støylen - forholdet til annen akvakultur.pdf.pdf (L)(237041).pdf
Støylen - anleggsskisse.pdf.pdf (L)(237049)

20.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støylen - anleggsskisse.pdf.pdf (L)(237049).pdf
Støylen posisjoner.pdf.pdf (L)(237043)

20.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støylen posisjoner.pdf.pdf (L)(237043).pdf
Gadus beredskapsplaner.pdf

20.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gadus beredskapsplaner.pdf.pdf
Forundersøkelse Støylen Gadus Group 104501-01-001.pdf.pdf (L)(237046)

20.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forundersøkelse Støylen Gadus Group 104501-01-001.pdf.pdf (L)(237046).pdf
Gadus - beredskapsavtaler.pdf.pdf (L)(237042)

20.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gadus - beredskapsavtaler.pdf.pdf (L)(237042).pdf
SR-112-GH-Støylen-101905-00-001.pdf.pdf (L)(237053)

20.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SR-112-GH-Støylen-101905-00-001.pdf.pdf (L)(237053).pdf
Gadus_Vurdering av påvirkning på villtorsk_Støylen_sladdet.pdf.pdf (L)(237051)

20.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gadus_Vurdering av påvirkning på villtorsk_Støylen_sladdet.pdf.pdf (L)(237051).pdf
Gadus Styringssystem.pdf.pdf (L)(237040)

20.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gadus Styringssystem.pdf.pdf (L)(237040).pdf

Eventuelle merknader skal sendast til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda, eller postmottak@volda.kommune.no
Utvida frist for merknader er 21.07.2022. Kommunen vil etter at fristen er gått ut gi uttale til søknaden, og sende innkomne merknader til fylkeskommunen for vidare handsaming. Merk brev med saksnr. 22/2041.