Planleggingsdagar i barnehagen

I løpet av barnehageåret 2019-2020 skal det settast av 37,5 timar per år til planlegging og samarbeid. 

Klikk for stort bilete

Dette er nedfelt i "Sentral forbundsvis særavtale" (SFS 2201).

Dagane vert gjort kjent i starten av barnehageåret, og vert rekna med i det årlege barnehagetilbodet som kommunen kan tilby. Dagane skal nyttast til å styrke kvaliteten på tilbodet og å heve kompetansen til personalet.

2019  
12. august Eigen barnehage
13. august Eigen barnehage/kurs 1/2 dag for leiarane
   
2020  
2. januar Nye Volda kommune felles 1/2 dag tema kjem ein attende til
20. mars Nye Volda kommune felles 1/2 dag forts. tema
12. juni Evaluering - eigen barnehage