Varsel om oppstart av planarbeid

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for del av eigedomen gnr./bnr. 19/10 m. fl. i Volda kommune.

Klikk for stort bilete

Formål med arbeidet er å leggje til rette for forretning, næring, offentleg og privat tenesteyting, bustad (studentbustader og 2-3 roms leiligheiter), leikeareal).

Asko Eigedom AS er forslagsstillar og OSE AS er plankonsulent for planarbeidet. Planområdet består av eigedomane gnr./bnr. 19/10, 211, 229, 252, 325, 611 og 20/14, og er på om lag 16 daa. Planområdet er nytta til næring og bustadar i dag.

Planområdet er vist på kart (PDF, 4 MB).

Merknader til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid kan sendast til OSE AS på e-post firmapost@oseing.no eller OSE AS, Vikegata 19 A, 6150 Ørsta.

Frist for å kome med innspel er sett til 7.6.2019. Merk innspelet med P1544.

 

Vedlegg:

Kontakt

Berit Sandvik Skeide
planleggar
E-post
Mobil 476 69 370
No TMS
Heidi Istad
planleggar
E-post
Telefon 70 05 87 07
Mobil 469 15 455