Volda Campus Arena: Vi realiserer idrettshall

Klikk for stort bileteIllustrasjonsfoto av den nye Volda Campus ArenaHausten 2020 skal Volda Campus Arena stå ferdig. Her er nyttig informasjon om prosjektet.

Arbeidet med Volda Campus Sparebank1 Arena ved høgskulen er i gang for fullt. Hallen skal stå ferdig til 18.11.2020.

Med si sentrale plassering står byggeplassen på utstilling og voldasamfunnet får verkeleg ta del i korleis den nye storstova røyser seg.

For å at du som innbyggjar skal få tilfredsstillande orientering og informasjonsflyt, vil prosjektleiar i kommunen, Pål Are Vadstein, kome med informasjon om prosjektet gjennom heile anleggsfasen fram mot ferdigstilling.

Informasjonsskriv

Oppdatering frå prosjektleiar 30.01.2020

I januar har stålentreprenør kome i gang med sitt arbeid, og det starta med montering av søyler og avstivingar. Vidare har dei montert opplegg for betongdekker, i tillegg til montering av gitterdragarar.

Parallelt med dette er det framleis mykje betongarbeid på byggeplass, både med plass-støypte konstruksjonar, og dessutan med montering av prefabrikkerte element.

Grunnentreprenør har arbeidd vidare med fundamentgrøfter, gjenfylling og planering. Vidare er det lagt ned fordrøyningsanlegg for overvatn, og ytterveggar mot terreng har vorte isolert.

I februar står mykje viktig delarbeid for tur. Utvendig vass- og avløpsanlegg skal kompletterast og ein startar på omlegging av Djupegrova.

I tillegg må arbeidet med gjenfylling mot veggar halde fram etter kvart som veggar mot terreng vert montert.

Det skal støypast fleire fundament. Av betongelement skal det i komande periode monterast sjaktveggar, dekker og tribuneelement.

Resten av dekka over parkeringskjellaren skal også på plass. Vidare vil det vere viktig med god framdrift på stålarbeidet.

Oppdatering frå prosjektleiar, 20.12.2019

Anlegget har no vore i drift i vel 5 månader. Det har vore ein hektisk haust og prosjektet har verkeleg sett sitt preg på området allereie.

Samarbeidet mellom dei forskjellige fag i byggegruba går meget bra. Denne månaden har det vore sju ulike firma representert på byggeplass.

I tillegg er det mange firma som arbeider med prosjektet administrativt i forhold til prosjektering av dei ulike tekniske fag.

Det som skjer i Joplassvegen har såleis stort fokus og høg prioritet hjå mange bedrifter og personar om dagen. At mediabygget også no er i gang forsterkar dette ytterlegare.

Montering av betongelement

I desember har Volda Campus Sparebank1 Arene verkeleg teke eit nytt steg opp frå grunnen. Det har vore arbeidd vidare med montering av betongelement som ytterveggar, søyler, bjelkar.

Det er lagt dekke-element over parkeringskjellar. Vi er no pr. tid på plan 1. Det er dette planet sjølve speleflatene vert på.

Men vi skal endå nokre etasjar oppover før vi er i mål.

Det er støypt gulv på teknisk rom. Ventilasjonsaggregata er sett inn i ventilasjonssentralen. Entreprenør har også starta på forskaling av fundamenta i nivået over parkeringskjellar.

Det er arbeidd vidare med drens- og overvassgrøfter rundt bygget. Det er fyllt igjen massar inntil konstruksjonar under terreng, etterkvart som veggane i dei ulike aksane har vorte røyst.

Det pågår også prosjektering og optimalisering av løysingar innvendig, parallelt med at det er full drift på byggeplass.

Byggeplassen stengd i jula

Byggeplassen held stengt/stillstand mellom jul og nyttår. Produksjonen startar opp igjen 02. januar.

I neste periode vil ein starte på stålmonteringa. Oppstart stålmontasje er ein viktig milepæl i prosjektet. Det vert også vidare montering av betongelement.

Entreprenør startar også på diverse utomhusanlegg, som fordrøyningsanlegget, og omlegging av Djupegrova vil også ha fokus utover vinteren.

Entreprenør arbeider godt og er i rute i forhold til framdrift.

Oppdatering frå prosjektleiar, 28.11.2019

Ein er no for alvor i ferd med å kome meg seg meir opp av djupaste byggegropa, og konturane av eit komande bygg vert tydlegare for kvar dag. 

Det aller meste av betongfundamenta i underetasjen er no ferdig, og montering av veggelement, søyler og dekker er godt i gang. 75 % av gulv på grunnen er oppfylt og komprimert. Boring av energibrønnar vart ferdigstilt denne månaden, og det er trekt ned slangar/rør i brønnane.

Frå kvar av dei 15 energibrønnane er det lagt varmerør inn til teknisk rom. 

Oppstart av stålmontasje

I desember vil det vere fokus på å klargjere for oppstart av stålmontasje i starten av januar.

Pr. i dag er dette innan rekkevidde. Vidare vil ein halde fram med fundamentarbeid og botnleidningar.

Det vert lagt på utvendig veggisolering og påfølgjande tilbakefylling. Når det gjeld betongelement så vert det å halde fram med montering av veggar og søyler, i tillegg til dragarar og holdekker. 

Omlegging av Djupegrova

På det som omhandlar utvendig teknisk anlegg er planen å starte på fordrøyningsanlegget. Omlegging av bekken Djupegrova står også på agendaen, men det er framleis litt usikkerheit knytt til tidspunkt for oppstart. 

Framdrifta er i rute og om eit år på denne tid skal hallen vere ferdigstilt.

Webkamera frå byggeplass finn ein her:
https://drive.google.com/file/d/1Radvk68eWjFqlHeUX3fCdDodYmvJndmB/view

Joplassvegen stengd

Statsbygg er også i gang med Prosjekt Media Volda. Joplassvegen er no stengt for ålmenn ferdsel, og det er svært viktig at publikum ikkje tek seg inn i avsperra område.

Det kan vere fristande å ta snarveg gjennom anleggsområdet, frå E39 til Berte-Kanutte-bygget via Joplassvegen, men dette er strengt forbode.

Vi ber innstendig om at skiltinga vert respektert og at alternative tilkomstar vert nytta.

Mvh
Pål-Are Vadstein
Volda kommune

Oppdatering frå prosjektleiar, 30.10.2019

I løpet av oktober har fleire fag kome til på byggeplass, mellom anna betongentreprenør og boreentreprenør.

Betongentreprenør er godt i gang med forskaling og støyping av fundament, både sålefundament og søylefundament i tillegg til ringmurar.

Boreentreprenør er snart ferdig med sitt oppdrag; boring av 15 stk. energibrønnar for bergvarme. Borehola er spreidd rundt om på byggegropa innanfor fotavtrykket til bygget, og går 300 m ned i grunnen.

Energien frå brønnane skal brukast til oppvarming og kjøling i ferdig bygg.

Grunnentreprenør har denne månaden vorte ferdig med uttrauing av byggegrop. Arbeidet med grøft i Anders Vassbotnvegen er også avslutta.

Vidare er det etablert fundamentgrøfter, og elles anna for- og etterarbeid i samband med støyping. Det er lagt drens og overvassleidning ved vestfasaden av bygget.

Framdrifta er så langt i rute.

I november vil det vere fokus på å ferdigstille plasstøypte konstruksjonar som fundament og ringmurar. Ein startar opp med montering av dei fyrste prefabrikerte veggelementa i parkeringskjellaren 11.11.

Grunnentreprenør vil halde fram med fundamentgrøfter, og det må leggast botnleidningar i bygget.

Dei startar også opp med vass- og avløpsgrøft i Joplassvegen, og det skal etablerast fordrøyningsanlegg i sørvest-enden av tomta.

Mediabygget varslar om at ny oppstartsdato er sett til 18.11. Det pågår i desse dagar koordinering mellom dei to prosjekta.

Oppdatering frå prosjektleiar, 27.09.2019

Byggeplassen viser no godt att i området og grunnarbeidet drivast med stor framdrift. Arbeidet og prosjektet er i rute. Byggegropa er nesten ferdig uttraua.

Det meste av lausmassen er borttransportert, og no har ein kome ned på fjell. Sprenging vart starta opp denne veka. Elles er arbeidet med omlegging av Djupegrova nyleg starta opp. Dette er naudsynt før ein kan starte arbeidet med betongfundamenta for hallen.

Arbeid langs E39

Grøfta for teknisk anlegg langs E39 er snart ferdig. Her er det lagt ned rør for overvatn og spillvatn, i tillegg til trekkerør for straum og fiber. Gangvegen vert re-asfaltert i starten av oktober.

Krysset E39-Anders Vassbotnvegen vert då opna opp igjen, slik at ein får re-etablert normalt trafikkmønster her.

Riggplan

Brakkeriggen med naudsynte fasilitetar er no i full funksjon, med kontorlokale for totalentreprenør, underentreprenørar og byggherre. Ein er no godt rigga for at dette vert ein ganske stor arbeidsplass i fram til hausten neste år.

Riggplan for byggeplassen ligg i dokumentsamlinga lenger nede i saka.

Også for den neste månaden vert det stor aktivitet for grunnentreprenør. Det vil vere fokus på arbeidet med Djupegrova og bygging av gangveg langs bekken.

Vass og avløp

Vidare må det førast fram fleire nye vass- og avløpsleidningar og kabelrør til idrettshallen, men også til mediabygget. Det skal etablerast fordrøyningsanlegg inne på tomta, for å ta unna framtidig overvatn som idrettshallen og kringliggande plassar og vegar genererer.

Alt dette vil stå på agendaen utover hausten. Etter kvart skal det også byggast gangvegar mot Røystunvegen.

Fleire og fleire fag vil kome til utover hausten. Fram til no er det berre totalentreprenør og  grunnentreprenør som har vore representert på plassen, men innan eit par veker er også betongentreprenør på plass.

Tekniske fag vil også starte opp så smått, då det tidleg i fasen må leggast botnleidningar, jording og diverse inntak. Borehol til energibrønnar må også gjerast innan kort tid.    

Mediebygg

Mediabygget har fått klarsignal, og Statsbygg har orientert om at arbeidet her vil starte opp 04.11. Då vert det to store byggeplassar tett inntil kvarandre i enden av Joplassvegen.

Det er difor viktig at partane brukar tida godt framover til best mogleg samordning med omsyn til logistikk og trafikkavvikling.

Joplassvegen vert truleg stengd frå tidleg i november. Totalentreprenør har ved behov løpande dialog med naboar og andre røyvde partar.

Totalentreprenør har utlevert informasjonsskriv til naboar av byggeplassen, datert 18.09.2019. Dette ligg i dokumentsamlinga lenger nede i saka.

Beste helsing,
Pål-Are Vadstein
Prosjektleiar i Volda kommune

 

Bilete frå prosjektet

 

Relevante dokument om Volda Campus Arena
Tittel Publisert Type
Aktørliste i prosjekt med kontaktinformasjon

22.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kopi av Adresseliste-VCA.pdf
Fasadeteikning frå forprosjekt

22.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A - Opsjon 1 - Fasader Farge.pdf
Informasjonsskriv frå totalentreprenør til naboar, Volda Campus Arena

27.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Informasjonsskriv frå totalentreprenør til naboar, Volda Campus Arena.pdf
Logistikkplan for mjuke trafikkantar

22.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Flyfoto.pdf
Riggplan VCA

27.09.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Riggplan VCA.pdf
Situasjonsplan for byggeplassar

22.08.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Situasjonsplan HVO VCA (L)(11337).pdf

Om Volda Campus Sparebank1 Arena

Volda Campus Arena

Om prosjektet

Hallen omfattar mellom anna to fullverdige handballbaner, to aktivitetssalar, klatrehall med buldrevegg, styrkerom, spinningrom, garderober, lagerrom, møtelokale, klubblokale, kafé og kioskar, lokale for medieproduksjon, fellesareal, tribuner m.m. 

I kjellaren vert det full parkeringskjellar med 100 biloppstillingsplassar. Det er med andre ord eit bygg med stort innhald og potensiale. 

Idrettshallprosjektet er i sum eit partnarskap mellom idretten, kommune, fylkeskommune og næringsliv. Trass i at kommunen har ei avgjerande rolle i prosjektet, så er det likevel formelt sett eit privat tiltak initiert og eigd av aksjeselskapet Volda Campus Arena AS. 

Det er selskapet som fullt ut har det juridiske totalansvaret i heilskapleg prosjekt. Prosjektet er frå starten drive fram av private eldsjeler frå handball- og volleyballmiljøet i Volda, der enkeltpersonar har lagt ned monaleg innsats og ressursar. 

Det skal innbyggarane vere glade og takksame for i dag. Etter kvart har kommunen vorte meir og meir delaktig. 

Fyrst og fremst stiller kommunen garanti for heile investeringsramma i prosjektet, og tek med dette i praksis all økonomisk risiko i totalprosjekt.

Volda kommune har dermed det overordna økonomiske ansvaret i prosjektet, og ivaretek også kravet entreprenøren stiller til økonomisk sikkerheit frå byggherre.

I tillegg til dette deltek kommunen ved investeringar, ytingar og reine tilskot. Vidare med forskottering av spelemidlar, som oppdragsgivar på utomhusarbeid, som grunneigar, som leigetakar, og som formell eigar av underetasjen (parkeringsseksjonen). 

Med godt samarbeid har ein altså kome dit ein er i dag; med full byggeaktivitet på Joplasstomta og venteleg ei fin julegåve til voldasamfunnet neste år. Prosjektet rapporterast månadleg til Volda kommune om status økonomi, framdrift, kvalitet og HMS m.m.

Kommuneadminstrasjonen rapporterer så til politisk nivå gjennom tertialrapportering, og elles ved behov fram mot ferdigstilling. 

Prosjektkostnader

Prosjektet har ei samla kostnadsramme på knappe kr 250 000 000 inkl. mva.

Då er alle prosjektkostnader teke med, inkludert kostnader i samband med grunnkjøp, regulering og utvikling, administrasjon og prosjektstyring, og sjølvsagt også bygg- og anlegg - entreprise.

Så er det slike at store delar av utgiftene gir rett til momskompensasjon. Etter mva-refusjon er investeringssum for totalprosjekt nede i kr 201 900 000.

Ut frå dette er det utarbeidd ein finansieringsplan som vart godkjend av Volda Kommunestyre 23.05.2019.

Frå Kulturdepartementet har prosjektet fått godkjend søknad om spelemiddeltilskot på kr 27 800 000. Dei reelle kostnadane vert altså monaleg lægre enn kostnadsramma tilseier isolert sett.

Leigeavtalar

Ein avgjerande faktor for realisering av prosjekt mtp. totaløkonomien, er å sikre føreseielege og langsiktige leigeavtalar for å ivareta utgifter i driftsfasen etter at idrettsanlegget står ferdig.

Volda kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune, vil verte dei viktigaste og største leigetakarane ved å bruke hallen som arena for kroppsundervisning i sine skular, i tillegg til at kommunen vil ha disposisjon på delar av arealet også på kveldstid.

Resten av tida skal disponerast av volleyball- og handballklubbane sjølv.

Entreprisemodell

Prosjektet gjennomførast som ei totalentreprise, der byggherre engasjerer berre éin kontraktspart for realisering av prosjekt.

Dette betyr at totalentreprenør har ansvar for både prosjekterande og utførande del. Som igjen inneber at totalentreprenør tek ansvar for alle fag i prosjektet, og har eigne kontraktar med underentreprenørar for fagområde som totalentreprenør ikkje dekkjer sjølv.

Alle tekniske rådgivarar, entreprenørar og leverandørar i prosjektet vil vere underlagt totalentreprenør, og ikkje gjennom byggherre. Byggherre har berre totalentreprenøren som sin oppdragstakar.

Kontrakt

Kontraktssummen for totalentreprenørens leveranse av kontraktsgjenstanden er på kr 183 000 000 eks. mva.

Kontraktsgjenstanden omfattar i dette tilfellet prosjektering og bygging av ferdig idrettshall, inklusiv all tilhøyrande kommunal infrastruktur og utomhusarbeid i tilknyting til bygget. 

Roller på byggeplass

Volda Campus Arena AS ved prosjektleiar KG Prosjekt AS følgjer opp byggherrerolla i samsvar med Byggherreforskrifta.

KG Prosjekt AS har igjen engasjert Per Mulvik AS til byggeleiing og dagleg praktisk oppfølging.

Volda kommune deltek også i byggherrerolla ved oppfølging, administrasjon, ansvar og er elles delaktig i avgjersler som takast i prosessen. Kommunen stiller med eigen intern prosjektleiar som følgjer heilskapleg prosjekt generelt, og oppfølging av alt utomhusarbeid spesielt.

Etter offentleg anbodskonkurranse vart Betonmast Røsand AS innstilt som totalentreprenør. Pr. i dag har Betonmast Røsand inngått avtalar med rådgivarar, entreprenørar og leverandørar oppstilt i tabell under.

Komplett liste med kontaktpersonar er lista opp under, og ligg også vedlagt nedst på denne sida.

TOTALENTREPRENØRENS PROSJEKTERINGSGRUPPE

FIRMA

RIB Plasstøypt betong- overordna bæresystem

Asplan Viak

RIB Stål - hovudbæresystem

Give Stålspær AS

RIB Konstruksjonssikkerheit, sekundært bærande delar stål

Pr. tid uavklart

RIB Prefabrikert betong

Spenncon AS

RIGeoteknikk

ERO GEO AS

RIAKU – Lyd - akustikk

SWECO Norge AS

RIByFy - Bygningsfysikk

SWECO Norge AS

RIBr - Brannprosjektering

SWECO Norge AS

RIVA – Utvendig VA

Asplan Viak AS

RIVeg – Offentleg vegareal

Asplan Viak AS

LARK

Asplan Viak AS

ITB Koordinator

Tussa Installasjon AS

TOTALENTREPRENØRENS UNDERENTREPRENØRAR/LEVERANDØRAR

FIRMA

Sanitær og varme

Brændes Rørleggerforretning AS

Tekniske fag - luftbehandling

Egset Ventilasjon AS

EL-installasjonar

Tussa Installasjon AS

Heis

Heisplan AS

Stålkonstruksjonar

Give Stålspær AS

Prefabrikerte betongelement

Spenncon AS

Sekundære vegg- og takelement

Pr. tid uavklart

Landmåling

Longvas Oppmåling AS

Grunnarbeid

Aurstad Tunnel AS

Rekkverk og trapper

Pr. tid uavklart

Takarbeid

Pr. tid uavklart

Glasfasade, ytterdører og vindu

Pr. tid uavklart

Malar og golvbelegg

Pr. tid uavklart

Lås og beslag

Pr. tid uavklart

Portar – leddheis

Pr. tid uavklart

Framdrift

Med unntak av grunnundersøkingar og seinare også prøvegraving, vart fyrste del av anbodet starta opp 08.07.

Fram til i dag har det vore fullt fokus på grunnarbeidet. Utomhusarbeid som infrastruktur og teknisk anlegg utgjer ein viktig og relativt stor del av prosjektet.

Det har vorte lagt ned nye avløpsleidningar frå Anders Vassbotnvegen og oppover mot Joplassvegen. Dette arbeidet skal grunnentreprenøren halde fram med utover hausten, og det skal gravast vass- og avløpsgrøfter heilt opp til gata Nytun ovanfor høgskulenområdet. 

Det har vore diverse utfordringar med kryssing av eksisterande teknisk anlegg i grunnen. M.a. ligg det høgspentkablar og vassleidningar, som dels har fordra utkopling ved nærføring.

For enkelte abonnentar i nærleiken har dette medført kortare nedstenging av vasstilførsel. Denne type nedstengingar vil også vere naudsynt ved enkelte høve seinare også.

Røyvde abonnentar skal varslast om dette på førehand, og vi praktiserer så kortvarige nedstengingar som overhovudet mogleg. 

Utlasting av byggegrop er også i gang for fullt og skal vere ferdig til 07.10. I denne perioden skal 30 000 m³ lastast ut og transporterast bort frå byggeplass.

All gråmasse tek kommunen imot på eige areal på Rotset, og kommunen vil gjenbruke denne massen til seinare behov og utbyggingsprosjekt.

Grunnentreprenør har også nettopp starta opp med å legge om bekken Djupegrova som i dag går gjennom tomta.

Då bekkeløpet kjem i konflikt med fotavtrykket til idrettshallen, og dessutan også regulert symjehall, skal den leggast om slik at den følgjer eigedomsgrensene mot nord og vest.

Elveløpet vert plastra med naturstein og det vert etablert gangveg langs bekken. 

Parallelt med oppstart grunnarbeid og dei fyrste deltiltaka på utomhus, har totalentreprenøren arbeidd vidare med detaljprosjektering for dei andre faga som kjem etter.

Det gjennomførast løpande prosjekteringsmøter og byggherremøter, og dei fleste detaljar i prosjektet må etter kvart låsast endeleg.

Betongarbeidet startar opp i månadsskiftet september-oktober med forskaling og førebuande arbeid til plasstøypte konstruksjonar.

Dei fyrste betongelementa vert levert i midten av november. Etter kvart som arbeidet med parkeringskjellaren og plan 1 ferdigstillast, vil arbeid med stålkonstruksjonane ta meir over.

Helse, miljø og trykkleik (HMS)

Både byggherre og totalentreprenør tek HMS på høgste alvor. Dette gjeld både for personar som arbeider inne på byggeplass og har anlegget som arbeidsplass, og sjølvsagt også for dei personar som oppheld seg utanfor byggeplass og er definert som publikum og 3. part.

Ein har eit medvit forhold til trafikkmønsteret i området og fokus på å få til eit smidig samspel mellom byggeaktivitet og dagleg logistikk.

Etter kvart vil Statsbygg også starte opp på mediabygget, så det er ingen tvil om at ein har eit utfordrande utgangspunkt med omsyn til å trafikkavvikling, både frå byggeplassane og frå dagleg aktivitet ved institusjonane i området. 

Entreprenør for mediabygget, PEAB Nordang, har fått godkjend søknad om å stenge Joplassvegen frå 10.10.2019.

Det kan hende at vegen vert stengd før, dersom dette viser seg særskild formålstenleg i eit HMS-perspektiv, og det reint praktisk ligg til rette for det.  Godkjend søknad på stenging av Joplassvegen ligg vedlagt nedst på denne sida.

Det vert etablert mellombels parkeringsplass og tilkomst frå aust, ved området mellom Sjukehusvegen og Ivar Aasen-bygget. Til då skal også forhåpentlegvis også alt gravearbeid på gangvegen langs E39 vere ferdigstilt.

Gravearbeidet ved gangvegen langs E39 har teke ein del lenger tid enn estimert av entreprenør, men dei arbeider på spreng for å få opna vegen til bruk for dei mjuke trafikkantane igjen.

Det har vore ein del heft og plunder med diverse eksisterande kablar og VA-leidningar i grunnen. Vi er no forhåpentlegvis forbi det mest kompliserte strekket.

Krysset mellom Joplassvegen og E39 har gangvegar på begge sider, og vi oppmodar sterkt mjuke trafikantar om særskild høg grad av varsemd i dette krysset.

Det går her skytteltrafikk med lastebilar ut og inn av Joplassvegen i samband med utlasting av byggegrop.

Vi minner også om at det ikkje er gangfelt i krysset, og ber innstendig om at publikum er medvit dette.

I samband med borttransport av masse frå tomta, er det diverre ikkje til å unngå at lastebilane vil drage med seg ein del støv ut på E39.

Entreprenør innarbeider gode rutiner på å handtere dette ved feiing og reingjering av vegen, men framleis slik at eit det ikkje vil vere mogleg å til ei kvar tid ha ein fullt ut strøken veg.

Sjølve feiinga vil også virvle opp sand og støv. Ein søkjer å gjere det beste ein kan for å oppnå optimal situasjon, men vi ber samstundes om forståing for dei utfordringar som er med dette.

Trøysta er at massetransporten vil vere mellombels og i ei kortare avgrensa periode. Det meste av utlastinga skal vere ferdig til oktober, og etter dette vil transporten avta og situasjonen betre seg.

Varsling og kommunikasjon

Totalentreprenør har ansvar for varsling og naudsynt kommunikasjon ut til publikum og ev. røyvd 3. part i dagleg drift i og ved anleggsområdet.

Betonmast Røsand har så langt hatt suksessiv dialog med naboar til byggeplass, både ved munnleg og ved skriftleg kommunikasjon.

Vi føreset at dette held fram utover byggeperioden. Førespurnader om anlegget skal i utgangspunktet rettast til totalentreprenør v/Svein Arne Strand, byggherre v/Arild Bakke eller prosjektleiar i kommunen v/ Pål-Are Vadstein.

Etter kvart vil også PEAB etablere rigg og starte bygging av mediabygget. Vi føreset at PEAB og Statsbygg ivaretek naudsynt varsling og kommunikasjon som omhandlar deira prosjekt.

 

 

Kontakt

Pål Are Vadstein
prosjektleiar
E-post
Mobil 907 15 765