Barnehage, skule og SFO

Kommunalsjef oppvekst har sendt ut påminning med informasjon til foreldre og tilsette om kva retningsliner som gjeld i samband med koronasituasjonen. Skrivet som du kan lese her vart sendt ut 23. november:

Informasjonsskriv til foreldre og tilsette i barnehagane og skulane.(PDF, 2 MB)

Smitteverntiltak er sett i verk i barnehagar og skular. Drifta er så normal som mogleg tilpassa den aktuelle smittesituasjonen

Barnehagar, skular og SFO følger trafikklysmodellen med grønt, gult og raudt lys som legg føringar for kva tiltak som til ei kvar tid er gjeldande.

Volda kommune følgjer nå gult nivå, som betyr eit moderat smittevernnivå. Heile skuleklassar kan vera samla og alle elevane får eit fulltidstilbud på skulen. Her kan du lese meir om Trafikklysmodellen.

Regjeringa kom med nye råd 5. november der mellom anna ungdomsskolar må førebu seg på at tiltaksnivået kan bli raudt, dersom smitten stig meir. 

Skule, barnehage, leik og fritid

Når må barna halde seg heime, og kor mange kan dei leike med no? Spørsmåla kan vere mange, i lenkene under finn råd til foreldre om leik, fritid, skule og barnehage.