Barnehage, skule og SFO

Testing erstattar smittekarantene for barn og unge

Publisert: 25.08.2021

FHI har anbefalt at nærkontaktar som er under 18 år, kan erstatte smittekarantene med hyppig testing. Det betyr at elevane framleis kan gå på skulen, gitt at dei følger kommunen sitt testregime.

Formålet med dette er at elevane skal få leve så normalt som mogleg, og unngå at dei går glipp av skuleundervisning. FHI vurderer at smitterisikoen er akseptabel så lenge ein gjennomfører regelmessig testing, då smitterisikoen mellom barn er lågare enn mellom vaksne.

Det er litt ulike rutiner for korleis ein skal testast dersom ein er under 12 år eller går på barneskulen, i forhold til om ein er i aldersgruppa 12–18 år. Det er laga ei oversikt over dette som du finn i dokumentet Testing erstattar smittekarantene for barn og unge(PDF, 77 kB).

I dokumentet finn du også svar på følgjande spørsmål:

 • Kva type test er dette?
 • Kva skjer om nokon i klassen testar positivt?
 • Kven kan vere med?
 • Kva reglar gjeld på skulen og på fritida?
 • Kva gjer du om du får symptom?
 • Kva gjer ein dersom ein ikkje ynskjer å vere med på skuletestinga?
 • Kva reglar gjeld for vaksinerte og dei som tidlegare har hatt covid-19?

 

Smittevern på grønt nivå (23.08.21):

Når skulane startar opp er status for koronasituasjonen på grønt nivå. Det vil seie at undervisninga vil gå som normalt med heil klasse. Det vil framleis vere svært viktig med fokus på smittevern dvs at sjuke held seg heime, god hygiene og redusert kontakt mellom personar. 

Grønt nivå tyder fortsatt smitteverntiltak. 

Det er understreka at barn og unge ikkje bør vere pålagt unødig strenge restriksjonar.

 

Trafikklysmodellen

Grønt nivå barnehage:

 • Ingen sjuke skal møte i barnehage
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom tilsette (handhelsing og klemming)
 • Vanlig organisering av avdelingar
 • Planlegg for normal barnehagekvardag

Grønt nivå barneskule:

 • Ingen sjuke skal møte på skulen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personar (handhelsing og klemming)
 • Vanlig organisering av skuleklasser og skulekvardag

Grønt nivå ungdomsskule:

 • Ingen sjuke skal møte på skulen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personar (handhelsing og klemming)
 • Vanlig organisering av skuleklasser og skulekvardag

Her kan du lese meir om Trafikklysmodellen.

 

Skule, barnehage, leik og fritid

Når må barna halde seg heime, og kor mange kan dei leike med no? Spørsmåla kan vere mange, i lenkene under finn råd til foreldre om leik, fritid, skule og barnehage.