Siste nytt om koronasituasjonen

Kontakt korona- og vaksinetelefonen for Volda om du har spørsmål, på tlf. 70 05 89 65 mellom kl 12.00 og 14.00.

FHI informerer kommunane om at Pfizer har kome med ei oppdatert vaksine som skal vere betre tilpassa dei ulike variantane av covid-viruset, blant anna omikron. Denne vaksina skal brukast som oppfriskingsdose (3. og 4. dose) og ikkje som ein del av grunnvaksinasjonen.

 • Oppfriskingsdosa bør gis med eit intervall på 4 månader sidan siste vaksinedose.
 • Dersom ein har fått bekrefta covid-19 kan ein vente 3-4 månader før ei ny oppfriskingsdose. Personer som ønsker oppfrisknings dose tidligare, kan få det under føresetnad om at det har gått minimum 3 veker etter tilfriskning.

Vaksinetider:

 • 03.10.22 frå kl 16.30 – 19.00 Helsestasjonen
 • 24.10.22 frå kl 16.30 – 19.00 Helsestasjonen
 • I tillegg blir det samvaksinering med influensavaksina på Samfunnshuset i veke 45, her kjem vi tilbake med tidspunkt.

Du bestiller time på Helsenorge.no eller vaksinetelefonen 70 05 89 65 (open 12.00 -14.00 alle kvardager). Du kan møte opp utan avtalt tid.

Dersom desse datoane ikkje høver er det mogleg å bestille time for vaksinering i Ørsta. Då kan du ringe telefon 95 16 78 46 for å avtale tid. Du kan også ta vaksine i ei anna kommune på Søre Sunnmøre.

 

Status om koronasmitte og tiltak i 2022

Status om koronasmitte og tiltak september 2022
 

Det blir vaksinering:

 • Tid:     måndag 3. oktober, kl 16.30-18.00
 • Stad: Volda helsestasjon, inngang på nedsida av rådhuset 
 • For: Personar 65-74 år, og personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19.
 • Du kan sjølv bestille time på Helsenorge.no (Problemet med bestilling på helsenorge.no er retta.)
 • Du kan møte opp utan å bestille time. 
 • Har du spørsmål kan du ringe til vaksinetelefonen 70 05 89 65, som er open frå klokka 12.00 – 14.00 alle kvardagar.
 • Dersom desse dagane ikkje passar for deg, kan du ta vaksine i Ørsta.

Dette er Folkehelseinstituttet sine anbefalingar: 

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose for følgande målgrupper:

 • Personar 75 år og eldre og sjukeheimsbebuarar.
 • Personar 65-74 år, og personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19.

 

Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi ei lågare grad av immunstimulering samanlikna med tidligare variantar. Anbefalinga om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjeld derfor uavhengig av om ein nyleg har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall frå tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør vere minimum 3 veker, men eit lengre intervall vil som regel gi ein betre immunrespons.

FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til andre delar av befolkninga, altså for dei under 65 utan underliggande risikotilstandar, på eit seinere tidspunkt når det ligg føre meir informasjon om vidare smitteutvikling. Dersom situasjonen tilseier det kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til dei som mottek oppfriskingsdose no i sommar.

 

Har du ikkje tatt vaksinedose 1, 2 eller 3?

 • Vi har avslutta innkalling til vaksinering til første og andre dose. Personar som enno ikkje har fått time til 1. dose eller 2. dose, må sjølve ta kontakt med vaksinetelefonen for bestilling av time. Dersom nokon har utsett timen sin må dei ta kontakt med vaksinetelefonen for ny time, dei vil ikkje bli kalla inn på nytt.
 • Intervall mellom dose 2 og 3 må vere 20 veker. Dose 4 kan settast tidlegast 4 månader etter dose 3.
 • Time kan bestillast på vaksinetelefonen for Volda: tlf 70 05 89 65 mellom kl 12.00 og 14.00, eller via Helsenorge.
Status om koronasmitte og tiltak august 2022

Det blir vaksinering:

 • Tid: onsdag 10. og torsdag 11. august frå kl 10.00 til kl 15.00
 • Stad: Volda Samfunnshus
 • Du kan sjølv bestille time på Helsenorge.no.
 • Det blir dropp inn, du kan møte opp utan å bestille time.
 • DHar du spørsmål kan ringe til vaksinetelefonen 70058965, som er open frå klokka 12.00 – 14.00 alle kvardagar.
 • Dersom desse dagane ikkje passar for deg, kan du ta vaksine i Ørsta.

 

Dette er Folkehelseinstituttet sine anbefalingar: 

 • Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose for følgande målgrupper:
 • Personar 75 år og eldre og sjukeheimsbebuarar (oppstart 1.juli).
 • Personar 65-74 år, og personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart 1.september).

FHI anbefaler følgande prioriteringsrekkefølge:

 1. Sjukeheilmsbebuarar og sårbare personar 75 år og eldre med heimesjukepleie
 2. Aldersgruppa 80 år og eldre
 3. Aldersgruppa 75-79 år

Oppstart av vaksinasjon med ny oppfriskningsdose til 65-74 åringar og 18-64 år i risikogrupper, vil avhenge av den vidare smitteutviklinga. Kommunane vert bedt om å planlegge for å kunne tilby fjerde dose til desse gruppene frå 1. september.

Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi ei lågare grad av immunstimulering samanlikna med tidligare variantar. Anbefalinga om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjeld derfor uavhengig av om ein nyleg har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall frå tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør vere minimum 3 veker, men eit lengre intervall vil som regel gi ein betre immunrespons.

FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til andre delar av befolkninga, altså for dei under 65 utan underliggande risikotilstandar, på eit seinere tidspunkt når det ligg føre meir informasjon om vidare smitteutvikling. Dersom situasjonen tilseier det kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til dei som mottek oppfriskingsdose no i sommar.

 

Har du ikkje tatt vaksinedose 1 eller 2?

 • Vi har avslutta innkalling til vaksinering til første og andre dose. Personar som enno ikkje har fått time til 1. dose eller 2. dose, må sjølve ta kontakt med vaksinetelefonen for bestilling av time. Dersom nokon har utsett timen sin må dei ta kontakt med vaksinetelefonen for ny time, dei vil ikkje bli kalla inn på nytt.
 • Intervall mellom dose 2 og 3 må vere 20 veker. Dose 4 kan settast tidlegast 4 månader etter dose 3.
 • Time kan bestillast på vaksinetelefonen for Volda: tlf 70058965 mellom kl 12.00 og 14.00, eller via Helsenorge.

 

 

Bestille vaksine eller spørsmål om vaksine?

 

Det vert ikkje koronavaksinering i juli. Det er planlagt vaksinering 10. og 11. august.

 • Vi har avslutta innkalling til vaksinering til første og andre dose. Personar som enno ikkje har fått time til 1. dose eller 2. dose, må sjølve ta kontakt med vaksinetelefonen for bestilling av time. Dersom nokon har utsett timen sin må dei ta kontakt med vaksinetelefonen for ny time, dei vil ikkje bli kalla inn på nytt.
 • Intervall mellom dose 2 og 3 må vere 20 veker. Dose 4 kan settast tidlegast 4 månader etter dose 3.
 • Time kan bestillast på vaksinetelefonen for Volda: tlf 70058965 mellom kl 12.00 og 14.00, eller via Helsenorge.

 

Oppfriskingsdose med koronavaksine 

Folkehelseinstituttet tilrår oppfriskingsdose for dei over 75 år og bebuarar på sjukeheim.

Status om koronasmitte og tiltak mai-juni 2022

Oppdatering 20.05.22 - Vaksinasjons-tidspunkt Volda kommune for juni:

 • Vi har avslutta innkalling til vaksinering til første og andre dose. Personar som enno ikkje har fått time til 1. dose eller 2. dose, må sjølve ta kontakt med vaksinetelefonen for bestilling av time. Dersom nokon har utsett timen sin må dei ta kontakt med vaksinetelefonen for ny time, dei vil ikkje bli kalla inn på nytt.
 • Intervall mellom dose 2 og 3 må vere 20 veker. Dose 4 kan settast tidlegast 4 månader etter dose 3.
 • Time kan bestillast på vaksinetelefonen for Volda: tlf 70058965 mellom kl 12.00 og 14.00, eller via Helsenorge.

 

 • Det blir vaksinering på Volda helsestasjon:

  • Onsdag 1. juni, kl. 16.30 – 18.00 - Timeavtalar/DROP-IN 
  • Onsdag 15.juni, kl. 16.30 – 18.00 - Timeavtalar/DROP-IN 
  • Onsdag 29.juni, kl. 16.30 – 18.00 - Timeavtalar/DROP-IN 

Det vert ikkje koronavaksinering i juli. Behovet vidare vil verte vurdert utifrå situasjonen.

 

Oppfriskingsdose med koronavaksine 

Folkehelseinstituttet har opna for at dei som er 80 år eller eldre kan ta ei ny oppfriskingsdose med koronavaksine.

FHI si vurdering er at vi no opnar opp for personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikkje har gjennomgått koronasjukdom etter dette, kan få en ny oppfriskingsdose dersom dei sjølv ynsker det. Intervallet skal vere 4 månadar sidan oppfriskningsdosa (dose 3). Instituttet ser ikkje grunnlag for å gi ei generell tilråding om ei ny oppfriskingsdose (fjerde dose) til alle over 80 år, men meinar dette kan vurderast og velgast av den enkelte.

Folkehelseinstituttet ynsker også at fleire med alvorleg svekka immunforsvar tek ei oppfriskingsdose. For dei det gjeld er dette fjerde vaksinedose. Personar med alvorleg svekka immunforsvar grunna sjukdom eller bruk av immundempande medikament har ofte dårlegare respons på vaksiner sammenlikna med friske personer. I tillegg har dei høgare risiko for å bli alvorlig sjuke dersom dei vert smittet med koronaviruset. Personar med alvorleg svekka immunforsvar får råd om grunnvaksinasjon med 3 doser koronavaksine, samt éi oppfriskingsdose 3 måneder etter dose 3 hvis de ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette.

Det vert ikkje aktivt kalla inn til vaksinasjon av dose 4 for denne gruppa. Folkehelseinstituttet skriv at ettersom tilbodet om vaksine til dei over 80 år kun er eit tilbod - og ikkje ein generell anbefaling, så må ein sjølv ta kontakt for avtale.

Vaksinasjonsteamet i Volda minner også om at det enno ikkje er for seint å ta 1, 2, eller 3. dose. Ta kontakt for time på vaksinetelefonen for Volda, eller bestill sjølv time til vaksinering via Helsenorge.

Volda vaksinerer torsdag19. mai, onsdag 1. juni, onsdag 15. juni og onsdag 29. juni. I juli vert det ikkje koronavaksinering.  Behovet for vidare vaksinering vert vurdert utifrå situasjonen.

 

Volda kommune har stoppa rapporteringa av smittetilfelle med covid-19 (03.05.22)

 

Den generelle oppmoding om å teste seg for korona ved nyoppståtte luftvegssymptom gjeld ikkje lenger. Råda er no å halde seg heime når ein føler seg sjuk, uavhengig av årsak.

Frå 3. mai skal ein ikkje registrere smitte i kommunen sine system. Kommunen har kun ansvar for testing til koronasertifikat. Men lege kan rekvirerer test etter ein medisinskfaglig vurdering, på lik linje med andre luftveisinfeksjoner. Dette blir i så tilfelle utført på legekontoret.

Slik går du fram når du treng og ta hurtigtest, ikkje har tilgang til helsenorge.no eller ønsker utskrift av koronasertifikat:

 1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer.
 2. Ring tlf. 700 58960 mellom kl 10.00-12.00 på kvardagar, å avtal tid. Dette blir utført på legevakta i Hovdebygda. 

Tysdag 3.mai er siste dagen kassa i Volda er tilgjengeleg for innlevering av PCR. Den blir tømt for siste gong tysdag kl 11.00. 

Ved nyoppståtte luftveissymptomer:https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/nye_luftveissymptomer_og_testing/

Faglig grunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet (covid-19)

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til- helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19

Koronatelefonen blir open inntil vidare, tlf nr er 700 58960. Open 10.00-12.00 på kvardagar.

Vaksinetelefonen er open 12.00-14.00 på kvardagar.

Folkehelseinstituttet har oppretta eit eige nummer for dei som har generelle spørsmål om koronaviruset: 815 55 015. Du kan også nytte deg av helsenorge.no for oppdatert informasjon. Her er også chatteneste for dei med spørsmål om korona.

Status om koronasmitte og tiltak februar - april 2022

Smittetal i veke 17

Volda kommune har denne veka fått meldt om 17 smitta av Covid-19.

Smittetal i veke 16

Volda kommune har denne veka fått meldt om 45 smitta av Covid-19.

Smittetal i veke 15 

Volda kommune har denne veka fått meldt om 46 smitta av Covid-19.

Smittetal i veke 14 - oppdatering måndag 11.04.22:

Volda kommune har denne veka fått meldt om 62 smitta av Covid-19.

Smittetal i veke 13

Volda kommune har denne veka fått meldt om 118 smitta av Covid-19.

Smittetal i veke 12 - oppdatering måndag 28. mars:

Volda kommune har fått innmeldt 197 smitta i veke 12.

Smittetal i veke 11 - oppdatering måndag 21. mars:

Det vart rapportert inn 345 positive koronaprøver i veke 11. 

Vi minner om at det er fint om alle som testar positivt held fram å melde  inn til kommunen.

Smittetal i veke 10 - oppdatering måndag 14. mars:

Det vart rapportert inn 418 positive koronaprøver i veke 10.

Smittetal i veke 9 - oppdatering måndag 7. mars:

Det vart rapportert inn 639 positive koronaprøver i veke 9.

Volda kommune vil frå og med  7. mars ikkje lenger sende ut informasjon når publikum melder inn positive hurtigtestar.  Grunnen er at det no er velkjent korleis sjukdommen covid-19 opptrer, smittar og korleis ein skal forholde seg ved smitte.

Kommunane oppmodar om at ein framleis melder inn positive hurtigtestar slik at vi beheld oversikt over tal på smitta. Innmelding skjer via kommunen si heimeside: https://www.volda.kommune.no/beredskap/positiv-hurtigtest/

Det er ikkje lenger påbod om isolasjon ved smitte, men ein vert råda til å halde seg heime når ein er sjuk (til ein har vore feberfri i 24 timar og elles er i betring). 

Det er ikkje anbefalt å teste seg så lenge ein ikkje har symptom, sjølv om ein deler bustad med ein som er smitta.

Dersom ein tek PCR test skal ein motta svar på om denne er positiv eller ikkje. Dei aller fleste får dette direkte via helsenorge.no., men om ein ikkje får svar der kan ein kontakte teststasjonen i opningstida. Sjå informasjon om teststasjonen her: https://www.volda.kommune.no/beredskap/testing-av-covid-19-koronavirus/

Kommunen vil følge med på PCR svar og vil kontakte dei som vi mistenker ikkje mottek svar direkte. Dette gjeld særleg dei som ikkje har norsk personnummer, er så gamle at dei ikkje kan forventast å handtere digitale media, f. fl.

Koronapass

Det går inntil 11 dagar frå ein får svar på positiv PCR test til dette er oppdatert i koronapasset. Det er ingen grunn til å ringe teststasjonen for dette.

Dersom du er/har vore smitta av covid-19 og veit at du har behov for at positiv PCR test er registret i koronapasset, må du vere tidleg ute. Det tek inntil 11 dagar før det kjem på passet. Ein kan teste positivt på PCR test opp til 3 mnd etter gjennomgått sjukdom.

Smittetal i veke 8

Volda kommune går over til vekesrapportering på smittetal f.o.m. veke 8.

I veke 8 har Volda kommune fått melding om 750 smittetilfelle. Dette er ei stor auke i forhold til førre veke. Vi er truleg nær smittetoppen, og i løpet av eit par veker ventar vi ein reduksjon på smittetala. Sjølv om det er betydeleg auke i tal på smitta, er det få som vert veldig sjuke. Dei aller fleste får symptom på forkjøling og lett influensa.

Siste dag med vaksinering i gamle Voldahallen

Det vert både timebestilling og drop-in i Voldahallen torsdag 3. mars, kl. 15.00-17.00. 

Vaksineringa vil halde fram på Volda helsestasjon 

Timebestilling og Drop in

Måndag 07.03.22 kl 16.30- 18.30
Torsdag 10.03.22 kl 16.30- 18.30
Torsdag 24.03.22 kl 16.30- 18.30

Smittetal i veke 7

Oppdatert status 21.02.22

Volda kommune har i veke 7 fått meldt totalt 448 nye tilfelle a Covid-19. Tala er både på hurtigtestar og PCR-testar (ikkje dobbelt på same person).

Talet på meldte tilfelle steig med 65% frå veke 5 til 6. I veke 7 auka talet med 18% samanlikna med førre veke. 

Oppdatert status 18.02.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt 74 nye smittetilfelle.

Oppdatert status 17.02.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt 70 nye smittetilfelle.

Oppdatert status 16.02.22

Volda kommune har siste døgnet (tysdag 15.02) fått meldt 63 nye tilfelle med koronasmitte. 

Oppdatert status 15.02.22

Volda kommune har siste døgnet (måndag) fått meldt om 69 smittetilfelle.

Smittetal i veke 6

Volda kommune har fått meldt 377 smittetilfelle (korrigert tal 15.02.22).

Oppdatert status 14.02.22

Volda kommune har i løpet av helga fått meldt 125 smittetilfelle (korrigert tal 15.02.22). Det vart meldt 65 på fredag, 31 på laurdag og 29 på søndag.

Oppdatert status 11.02.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt 59 nye smittetilfelle.

Oppdatert status 10.02.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt 60 nye smittetilfelle.

Oppdatert status 09.02.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt 68 nye tilfelle av covid-19.

Oppdatert status 08.02.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt 65 nye tilfelle av covid-19.

Smittetal i veke 5

Volda kommune har fått meldt 228smittetilfelle.

Oppdatert status 07.02.22

Volda kommune har denne helga fått meldt om 100 (fredag 39, laurdag 23 og søndag 38) smittetilfelle. 

Oppdatert status 04.02.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt 34 nye tilfelle av Covid-19. Av desse har to ukjent smitteveg. Torsdag denne veka fekk vi den første smitta blant bebuarar på institusjon i Volda.

Oppdatert status 03.02.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt om 41 nye positive Covid-19 prøver. Av desse har fireukjent smitteveg. Vi minner om at det er viktig å melde frå om positiv hurtigtest.

Oppdatert status 02.02.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt om 30 nye positive Covid-19 prøver. Av desse har tre ukjent smitteveg. Vi minner om at det er viktig å melde frå om positiv hurtigtest.

Oppdatert status 01.02.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt om 23 nye positive Covid-19 prøver. Av desse har ein  ukjent smitteveg, resten har kjent smitteveg.

Status om koronasmitte og tiltak i januar 2022

Smittetal i veke 4

Volda kommune har fått meldt 112 smittetilfelle.

Oppdatert status 01.02.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt om 23 nye positive Covid-19 prøver. Av desse har ein  ukjent smitteveg, resten har kjent smitteveg.

Oppdatert status 31.01.22

Volda kommune har i løpet av helga fått meldt om 43 nye positive Covid-19 prøver. Av desse har 6 har ukjent smitteveg, medan ein truleg er smitta i utlandet.

Status 28.01.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt om 21 ny tilfelle av Covid-19. Alle har kjent smitteveg. 

Skular og barnehagar som har vore råka denne veka er:

Mork barnehage, Røysmarka barnehage, Øyra skule, Bratteberg skule, Volda ungdomsskule, Volda Vidaregåande skule og Volda læringssenter. Dei det gjeld får direkte informasjon frå barnehagen/skulen/sektor oppvekst.

Smitta person i vaksinelokalet 

Ein person som hjalp til under vaksinasjonen i går 27. januar har testa positivt for Covid-19. Denne personen hadde ikkje nærkontakt med pasientar, men vi ber likevel om at dei som var innom vaksinelokalet 27.01.22 følger med på om dei får symptom. Ved symptom bør dei ta koronatest.

Status 27.01.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt 19 nye tilfelle av Covid-19. Av desse har 18 kjent smitteveg og 1 ukjent. 

Status 26.01.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt 18 nye positive Covid-19 tilfelle. Sytten har kjent smitteveg, ein har ukjent smitteveg. 

 • Det blir utlevering av PCR-testar og hurtigtestar ved Volda samfunnshus i dag, onsdag 26. januar, kl. 15.30-17.00. Det er tenkt at kvar husstand kan ha nokre testar liggande, men at ein ikkje treng å ha ein til kvar. Det vert levert ut så langt lageret rekk.
 • Smittekarantene på 10 døgn kan erstattast med dagleg testing for husstandsmedlemmer og tilsvarande nære. Forskriftendringa gjeld frå og med midnatt, natt til 26. januar, og gjeld uavhengig av vaksinestatus.
 • Etter tilråding frå Folkehelseinstituttet avviklar regjeringa kravet om innreisekarantene, fordi det ikkje lenger vert vurdert som smittevernfagleg nødvendig. Kravet blir avslutta frå og med midnatt, natt til 26. januar 2022.
 

Status 25.01.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt 11 nye smittetilfelle. Ti har kjent smitteveg, ein har ukjent smitteveg. Seks av dei smitta er elevar ved Volda ungdomsskule. Skular som er råka sender ut informasjon til føresette og/eller elevar direkte. Det er registrert smitte ved:

 • Volda ungdomsskule
 • Øyra skule, 4. og 6. klassetrinn
 • Bratteberg skule, 4. klassetrinn
 • Volda vidaregåande skule

Smittetal i veke 3

Volda kommune har fått meldt totalt 39 smittetilfelle i veke 3.

Oppdatert status 24.01.22

Volda kommune har i løpet av helga fått meldt om 24 nye positive Covid-19 prøver. Av desse har tjue kjent smitteveg og fire har ukjent smitteveg.

 

Oppdatering 21.01.22, kl 15.00 - melding er sendt ut til elevar, føresette og tilsette ved Volda ungdomskule

 

TESTING AV ALLE ELEVANE VED VOLDA UNGDOMSSKULE

Vi har ein auke i talet på smitta ved Volda ungdomsskule, og kommuneoverlegen finn det naudsynt å setje i verk følgjande tiltak:

Frå måndag 24. januar, skal alle elevar teste seg med hurtigtestar to gongar i veka dei næraste fire vekene. Testen skal gjennomførast måndag og torsdag. Også tilsette som ikkje har fått tredje dose skal gjennomføre testing. Testane blir utlevert på skulen måndag, i første omgang for dei næraste to vekene.

Unntak:

 • Dei som har gjennomgått covid-19 eller fått andre vaksinedose ila dei siste 3 mnd
 • Dei som har fått tredje vaksinedose (inga tidsavgrensing)
 • Dei som ikkje ynskjer å teste seg (testinga er frivillig og kan ikkje krevjast for å få kome til skulen)

Status 21.01.22

Volda kommune har siste døgnet motteke 5 nye positive Covid-19 prøver. Tre har kjent smitteveg, to har ukjent smitteveg. To klasser ved Volda ungdomsskule er råka denne veka. Dei har fått informasjon frå sektor oppvekst, og testar vert delt ut på skulen.

Status 20.01.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt om 5 nye tilfelle av Covid-19. To har kjent smitteveg og er nærkontakter. Tre har ukjent smitteveg, der to av dei kan vere smitta på utanlandsreise.

Status 19.01.22

Volda kommune har fått meldt 4 positive Covid-19 prøver det siste døgnet. Tre er nærkontakter og ein har ukjent smitteveg.

Status 18.01.22

Volda kommune har fått meldt 1 smittetilfelle det siste døgnet. Den smitta har ukjent smitteveg.

 

Smittetal i veke 2

Volda kommune har fått meldt totalt 32 smittetilfelle hittil denne veka.

Statusoppdatering måndag 17.01.22

Volda kommune har gjennom helga fått meldt om til saman 8 positive Covid-19 prøver. Fem har kjent smitteveg og tre av dei har ukjent smitteveg. To er truleg smitta i utlandet.

Status 14.01.22

Volda kommune har siste døgnet fått 4 nye tilfelle av Covid-19. Tre er kjente nærkontakter og ein har ukjent smitteveg. 

Det vert ikkje lenger meldt om smittestatus i helgane. Desse vert først meldt måndag. Dersom det skulle kome eit større utbrot vil kommunen informere om smittestatur, sjølv om det er helg.

Status 13.01.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt 7 nye positive tilfelle av Covid-19. Fem av desse har kjent smitteveg. To  var tilreisande utanlandske arbeidarar.

Status 12.01.22

Volda kommune har siste døgnet motteke 7 positive Covid-19 prøver. Fem er smitta i eigen husstand. To har ukjent smitteveg, den eine er tilreisande frå ein annan kommune.

Status 11.01.22

Volda kommune har siste døgnet motteke 4 positive Covid-19 prøver. To er vaksinerte med ei dose, ein er vaksinert med to doser og ein med tre doser.

To er smitta av kjent nærkontakt, og to har blitt smitta frå ukjent smittekjelde i utlandet

Status 10.01.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt 2 positive Covid-19 prøver. Begge er vaksinerte med tre doser og smitta i eigen husstand. 

Volda kommune minner om at ein kan hente seg PCR-testar for å ha liggande heime til ein treng det. Ein kan hente på teststasjonen i Hovdebygda, rådhuset, Folkestadtun, Hornindal legesenter og på Coop Lauvstad.

Torsdag er det ny vaksinedag. Det er mogleg å stikke innom og få vaksine utan timeavtale mellom kl 14.00-19.00. Det må vere 4,5 mnd. (20 veker) intervall mellom vaksinedosene.

Smittetal i veke 1

Volda kommune har fått meldt totalt 34 smittetilfelle hittil denne veka.

Status 09.01.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt 4 nye tilfelle av Covi-19. Alle fullvaksinerte. To har kjent smitteveg som nærkontakt. Ein er annan type nærkontakt og ein er truleg smitta i utlandet. 

Status 08.01.22

Volda kommune har siste døgnet fått ,eldt 8 nye tilfelle av Covid-19. Alle er fullvaksinert, og ein av dei har tre doser. Fem  har kjent smitteveg. Tre har ukjent smitteveg, der ein vart smitta på reise i utlandet.

Status 07.01.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt 7 nye tilfelle med Covid-19. Fem har kjent smitteveg og to har ukjent smitteveg. Fem av dei er fullvaksinert, ein har fått ei vaksinedose og ein har tre doser.

Status 06.01.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt eitt nytt smitetilfelle med kjent smitteveg/nærkontakt. Vedkomande er fullvaksinert med to doser. 

Prøveresultat etter barnehage- og skuleoppstart

Volda kommune har regelmessig statusmøte om koronasituasjonen for å vurdere om det er nødvendig med tiltak. Vi har no fått resultatet etter testinga som har vore gjennomført i samband med oppstart av nytt barnehage- og skuleår. Det har berre kome inn 3 smittetilfelle etter denne testinga. Det vart levert ut om lag 2000 hurtigtestar til tilsette i barnehage og skule, samt elevane på skulane i Volda. Kriseleiinga meiner difor at det ikkje er behov for lokale tiltak slik situasjonen er i dag.

Omikron i Volda

Volda kommune fekk første stadfesta tilfelle av omikron-varianten i går kveld, 5. januar. Den smitta kom frå utlandet, heim på ferie i jula. Det er truleg fleire i Volda med omikron-varianten, då denne virusvarianten er den dominerande i landet. Alle prøvene vert ikkje lenger analysert for omikron, og eit nyleg sekvens-uttrekk på laboratoriet i Molde viste at mesteparten av prøvene tilhøyrer denne virusvarianten.

 

Status 05.01.22, kl 21.00

Det er i kveld stadfesta ei prøve med "sannsynleg" omikron-variant i Volda. Nyleg sekvens-uttrekk i Molde viste at brorparten av prøvene i fylket tilhøyrer denne varianten. Det kan difor vere fleire også i Volda. 

Status 05.01.22

Volda kommune har siste døgnet fått meldt 9 nye smittetilfelle. Tre med kjent smitteveg/nærkontakt, seks utan kjent smitteveg, der to er tilreisande. To av dei meldte smittetilfella er uvaksinert, ein er delvaksinert, tre er fullvaksinert og tre har fått "oppfriskingsdose".

Status 04.01.22

Volda kommune har siste døgnet motteke 3 positive Covid-19 prøver. Ein er vaksinert med to doser, og to er uvaksinerte. To har kjent smitteveg og ein har ukjent smitteveg og har vore på reise i utlandet.

Status 03.01.22

Volda kommune har siste døgnet motteke 2 positive Covid-19 prøver. Den eine er vaksinert med 2 doser og den andre med 3 doser. Den eine har ukjent smitteveg, den andre er smitta i familien sin. 

 

Smittetal i veke 52: 

Volda kommune har fått meldt totalt 24 smittetilfelle hittil denne veka.

 

Status 02.01.22

Volda kommune har siste døgnet  fått meldt 2 nye positive Covid-19 prøver. Begge har kjent smitteveg og er fullvaksinerte.

Status 01.01.22

Volda kommune har fått meldt 2 nye smittetilfelle siste døgnet i 2021. Begge var kjente nærontakter og begge er vaksinerte.

Status 31.12.21

Volda kommune har siste døgnet motteke 9 nye positive Covid-19 prøver. Sju av desse har kjent smitteveg, og to har ukjent smitteveg. Sju er fullvaksinert og to er uvaksinerte. 

Status 30.12.21

Volda kommune har siste døgn fått meldt tre nye smittetilfelle av Covid-19. Alle fullvaksinerte. To med ukjent smitteveg og ei nærkontakt.

Status 29.12.21

Volda kommune har siste døgn fått meldt 5 nye tilfelle av Covid-19. Alle har kjend smitteveg/nærkontakt og har vore i karantene. Ein er vaksinert og fire er uvaksinerte.

Status 28.12.21

Volda kommune har siste døgnet fått meldt tre nye tilfelle av Covid-19.

To tilfelle har ukjent smitteveg og eitt tilfelle er nærkontakt.

To er fullvaksinsert og ein er uvaksinert.

Status 27.12.21

Volda kommune har ikkje fått meldt fleire positive prøver siste døgnet.

 

Status om koronasmitte og tiltak i 2021

Status om koronasmitte og tiltak i desember 2021

Smittetal i veke 52: 

Volda kommune har fått meldt totalt 24 smittetilfelle hittil denne veka.

Status 02.01.22

Volda kommune har siste døgnet  fått meldt 2 nye positive Covid-19 prøver. Begge har kjent smitteveg og er fullvaksinerte.

Status 01.01.22

Volda kommune har fått meldt 2 nye smittetilfelle siste døgnet i 2021. Begge var kjente nærontakter og begge er vaksinerte.

Status 31.12.21

Volda kommune har siste døgnet motteke 9 nye positive Covid-19 prøver. Sju av desse har kjent smitteveg, og to har ukjent smitteveg. Sju er fullvaksinert og to er uvaksinerte. 

Status 30.12.21

Volda kommune har siste døgn fått meldt tre nye smittetilfelle av Covid-19. Alle fullvaksinerte. To med ukjent smitteveg og ei nærkontakt.

Status 29.12.21

Volda kommune har siste døgn fått meldt 5 nye tilfelle av Covid-19. Alle har kjend smitteveg/nærkontakt og har vore i karantene. Ein er vaksinert og fire er uvaksinerte.

Status 28.12.21

Volda kommune har siste døgnet fått meldt tre nye tilfelle av Covid-19.

To tilfelle har ukjent smitteveg og eitt tilfelle er nærkontakt.

To er fullvaksinsert og ein er uvaksinert.

Status 27.12.21

Volda kommune har ikkje fått meldt fleire positive prøver siste døgnet.

Smittetal i veke 51: 

Volda kommune har fått meldt totalt 14 smittetilfelle hittil denne veka.

Status 25.12.21

Volda kommune har siste døgnet fått meldt 1 positiv Covid-19 prøve. Vedkomande er fullvaksinert. Smitteveg er førebels ukjend.

Status 24.12.21

Volda kommune har siste døgn fått meldt 3 nye tilfelle med Covid-19. Alle er nærkontaktar. Ein er fullvaksinert og to er uvaksinerte barn.

Status 23.12.21

Volda kommune har siste døgn fått meldt 1 nytt tilfelle med Covid-19. Vedkomande er fullvaksinert og har førebels ukjend smitteveg.

Status 22.12.21

Volda kommune har siste døgn fått meldt 5 nye tilfelle med Covid-19. Tre med ukjend smitteveg og to nærkontaktar. Tre er uvaksinert og to er vaksinerte.

Status 21.12.21

Volda kommune har siste døgn fått meldt 4 nye tilfelle med Covid-19. Alle harr kjent smitteveg. Ein er uvaksinert og tre er fullvaksinerte.

Smittetal i veke 50: 

Volda kommune har fått meldt totalt 32 smittetilfelle denne veka.

Status 20.12.21

Volda kommune har siste døgn fått meldt 5 nye tilfelle med Covid-19. Tre med kjend smitteveg/nærkontakt og to med ukjent smitteveg. To er uvaksinert , to er fullvaksinert og ein hadde fått oppfriskningsdose.

Status 19.12.21

Volda kommune har siste døgn fått meldt 3 nye tilfelle med Covid-19. Alle er uvaksinert og alle er knytt til smitteutbrotet på Øyra og har kjend smitteveg.

Status 18.12.21

Volda kommune har siste døgn fått meldt 4 nye tilfelle med Covid-19. Ein er vaksinert og tre er fullvaksinert. Alle har kjend smitteveg/nærkontakt.

Status 17.12.21

Volda kommune har siste døgn fått meldt 9 nye tilfelle med Covid-19. To er uvaksinert, ein er vaksinert med ei dose og fem er fullvaksinert. Tre har kjend smitteveg/nærkontakt, ein med sannsynleg smitteveg og fem med ukjent smitteveg.

Det er no totalt fem positive tilfelle som har vore på Family Sports Clup i smitteførande fase, frå forrige laurdag til onsdag denne veka.

Status 16.12.21

Volda kommune har siste døgn fått meldt 5 nye tilfelle med Covid-19. Fire er uvaksinert og ein fullvaksinert. Trehar kjend smitteveg, ein med sannsynleg smitteveg og ein med ukjent smitteveg

Status 15.12.21

Volda kommune har siste døgn fått meldt 3 nye tilfelle med Covid-19. Ein uvaksinert, ein delvaksinert og ein fullvaksinert. Alle har kjend smitteveg. 

Status 14.12.21

Volda kommune har siste døgn fått meldt 3 nye tilfelle med Covid-19. Ein uvaksinert, ein delvaksinert og ein fullvaksinert. Ein av desse har ukjend smitteveg. Dei to andre er nærkontaktar til barneskulefamiliar.

Smittetal i veke 49: 

Volda kommune har fått meldt totalt 63 smittetilfelle ved utgangen av veka.

Status 13.12.21

Volda kommune har siste døgn fått meldt 2 nye tilfelle med Covid-19. Alle er kjende nærkontaktar knytt til smitteutbrotet på Øyra. Ein er vaksinert og ein er uvaksinert.

Status 12.12.21

Volda kommune har siste døgn fått meldt 5 nye tilfelle med Covid-19. To er vaksinerte og tre er uvaksinerte. Alle er nærkontaktar i samband med utbrotet i barneskulen.

Status 11.12.21

Volda Kommune har siste døgnet fått meldt 8 nye tilfelle med Covid-19. Alle har kjende nærkontakter. 7 er fullvaksinerte og 1 uvaksinert. Hittil denne veka 55 smittetilfelle.

Status 10.12.21, kl 07.10

Volda kommune har siste døgn (09.12) fått 13 nye tilfelle av Covid-19. Av desse er 9 uvaksinerte og 4 vaksinerte. En har ukjent smitteveg mens resten er nærkontakter.

Følgande skular er råka:

Øyra skule, 1., 2. og 7. klassetrinn.

Oppdatering kl 13.00:

Det er sendt ut pressemelding - Vedtak om heimeundervisning for elevane ved Dalsfjord skule og Øyra skule f.o.m. 13.12.21 t-o-m- 21.12.21.

I tillegg kjem kommunen med sterk anbefaling om sju dagar karantene for husstandsmedlemmar og tilsvarande nære til smitta med Covid-19. 

Kommunen anbefaler sterkt at personar i same husstand eller tilsvarande nære til smitta person held seg i karantene i sju dagar, uavhengig testresultat. Dette gjeld både fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte. Vi anbefaler at slike nærkontaktar testar seg med PCR-test straks og på dag 5 i karanteneperioden. 

Om testing:

Det er ikkje nødvendig å ta ny PCR-test før det har gått 3 månader etter gjennomgått Covid-19. Dei som har smitte i omgjevnadane sine, kan hente PCR testar i opningstida til teststasjonen for ha heime ved behov.

OPNINGSTIDER VED TESTSTASJONEN:

Mån. - fre. kl. 08.30 - 15.00  (henting og levering av utstyr, drop in testing)

Adresse: Langemyra 3, Hovdebygda

Innlevering av prøver: Koronateststasjonen mån. - fre. kl 08.30 - 15.00.

Koronatelefon (teststasjonen): 700 58 960, open mån. - fre. kl 10.00-12.00

Status 09.12.21

Vi endrar  varslingsrutine. I staden for å legge ut smittetal fleire gongar i døgnet, starta vi førre veke å legge ut ein gang i døgnet. Dette vart gjort for å gje enklare oversikt over meldte smittetilfelle. Vil vil no endre rutine frå å melde om smittetal seint på kveld, til tidleg påfylgjande dag. Dermed vil vi få med alle meldte smittetal pr døgn i ei melding. Dette meiner vi er forsvarleg å gjere. Dei som er råka får direkte beskjed frå smittesporingsteamet i kommunen. Barnehage og skule får informasjon frå sektor oppvekst.

Etter dei nasjonale reglane, skal dei med påvist Covid-19 sjølv melde frå til sine nærkontakter.

Smittesituasjonen vert følgt tett og det vert kontinuerleg vurdert om Volda kommune skal innføre lokale tiltak.

Status 08.12.21

Volda kommune har fått meldt 5 nye tilfelle av Covid-19 siste døgnet. Majoriteten av dei som er smitta siste veka er uvaksinerte barn. Dei det gjeld har fått informasjon direkte frå smittesporingsteamet.

Følgande skular er råka:

 • Øyra skule, 3., 4. og 5. klassetrinn
 • Dalsfjord skule.

Status 07.12.21

 • Oppdatering 08.12.21: 

Volda kommune fekk seint i går kveld meldt 18 nye, der 3 var meldt tidlegare med hurtigtest. Det er spredt smitte rundt omkring. Rotset barnehage, Øyra skule med smitte i 4 klasser, Vaksenopplæringa, Volda ungdomskule med ei klasse samt Dalsfjord skule. Barnehagar og skular er kontakta av leiinga i kommunen, der dei har fått informasjon direkte. Dei får også utlevert koronatestar.

 • Oppdatering 07.12.21, kl 20.30: 

Volda kommune har siste døgnet fått 6 smittetilfelle med Covid-19. Ei 3. klasse på Øyra skule er blant dei som er råka, og dei dette gjeld har fått melding frå skulen.

Kommunen minner om at det fortsatt er viktig at ein held seg heime og testar deg ved symptom. Ved symptom er det anbefalt å få tatt PCR-test.

Status 06.12.21

Volda kommune har siste døgnet fått meldt 8 nye tilfelle med Covid-19. Vi har fleire tilfelle i ei klasse ved Øyra skule, her har heile klassa tatt PCR test i dag.  Vi har eit tilfelle ved Volda Ungdomskule, denne klassa er bedt om å ta PCR-test i morgon og ikkje møte på skulen før svar ligg føre. Eiga melding er sendt ut til dei dette gjeld.

Smitteveg: Av dei smitta er 1 smitta på utenlandsreise og 7 har kjent smitteveg.

Vaksinestatus: 2 er fullvaksinerte og 6 er uvaksinerte.

Status 05.12.21

Volda kommune har fått  meldt om fire nye tilfelle med Covid-19 siste døgnet. Tre har kjent smitteveg, og ein har ukjent smitteveg. 

Status 04.12.21 

Volda kommune har fått to nye tilfelle med Covid-19 siste døgnet. Ein sannsynleg smitta på utanlandstur og ein med ukjent smitteveg. Begge er fullvaksinerte.

Status 03.12.21 

Volda kommune har fått meldt 4 nye smittetilfelle med covid-19 siste døgnet. Tre av dei har kjent smitteveg og ein med ukjent smitteveg.

Denne gangen er Hornindal barnehage blant dei råka, og det er eit til smittetilfelle på ungdomstrinnet på Dalsfjord skule. Elevar, føresette og tilsette ved Hornindal barnehage og Dalsfjord skule har fått informasjon og får utdelt hurtigtestar

Her kan du lese om dei nye nasjonale tiltaka.

Status 02.12.21 

Volda kommune har siste døgnet fått meldt 3 nye smittetilfelle med Covid-19. Det er kjent smitteveg på alle tre og dei er uvaksinerte.

Skular som er råka av smitte siste to døgna er Øyra skule, Volda ungdomsskule og Dalsfjord skule. Elevar, føresette og tilsette ved desse skulane har fått informasjon og utdelt hurtigtestar.

Status 01.12.21 

Volda kommune har i dag 01.12.21 fått meldt 7 nye smittetilfelle med Covid-19. Den eine er smitta på innenlandsreise, ein er smitta i annan kommune, 3 er smitta av nærkontakt og 2 har ukjent smitteveg. 4 er fullvaksinerte og 3 uvansinerte.

 

Her finn du informasjon med råd til deg som er nærkontakt til ein smitta person (fhi.no).

Status om koronasmitte og tiltak i november 2021

Status 30.11.21 kl. 21:00

Volda kommune har i dag 30.11. fått melding om 6 nye smittetilfeller med covid-19. Fem av desse er smitta i husstanden, den siste er truleg smitta på skulen. Tre av dei smitta er fullvaksinerte og tre er uvaksinerte.

Ei 3. klasse på Øyra skule vil igjen få utlevert hurtigtestar på skulen i morgon. Føresette vert varsla av skulen. Minner om at nærkontakter med symptom bør ta ein PCR-test.

To av dei smitta har vore på jugendfest i Ålesund i helga. Dersom ein har vore der og får symptom, bør ein halde seg heime og ta ein PCR-test.

 

Status 29.11.21 kl. 14:30

Volda kommune fekk i dag 29.11. melding om 4 nye smittetilfeller med covid-19. Ein har ukjend smitteveg, og har vore på Jugendfest i Ålesund i helga. Ein er smitta i husstanden. To er nærkontakter, og har vore på Nytt livs senter i Ørsta 21.11. Ein var fullvaksinert, dei andre uvaksinerte.

Minner om at alle som har tatt ein positiv heimetest eller får symptom etter at ein har vore i nærkontakt med ein smitta må ta kontakt med koronatelefonen og ta ein PCR-test.

Kommunen minner om at alle som har vore på Nytt liv senter 21.11. bør ta ein ny koronatest på teststasjonen dersom dei har eller får symptom. Har du vage symptom eller er i tvil om du har symptom, bør du også ta ein ny test.

Status 28.11.21 kl. 19:00

Volda kommune fekk i dag melding om eit nytt smittetilfelle med Covid-19. Vedkomande har vore i nærkontakt med kjende smittetilfeller og var fullvaksinert.

Status 26.11.21 kl 21:45

Volda kommune fekk i kveld melding om tre nye smittetilfeller med covid-19.

Ein av dei smitta går i ei skuleklasse med kjent smitte, og er truleg smitta på skulen. Den andre smitta har vore i Nytt livs senter i Ørsta 21. november. For den tredje er smittevegen førebels ukjend.  Ein var fullvaksinert og to var uvaksinert.

Status 25.11.2021 kl 18.00

Volda kommune har i dag 25.11. fått melding om fire nye smittetilfeller med covid-19. Alle fire er nærkontakter med tidlegare kjende smittetilfeller. To var fullvaksinert og to er uvaksinerte.

Ei 6. klasse på Øyra skule har no fått eit nytt påvist smittetilfelle, og dei vil difor få utlevert nye hurtigtestar. Føresette vert varsla av skulen. Minner om at det er viktig at nærkontakter som får symptom tek ein PCR-test, ein kan då ikkje stole på ein negativ hurtigtest åleine.
 

Status 24.11.2021 kl 22.00

Volda kommune har i dag 24.11. fått melding om totalt 6 nye smittetilfeller med covid-19. Alle desse har vore i nærkontakt med tidlegare kjende smittetilfeller.
Ein av dei smitta har vore i ei avdeling i Øyra barnehage, føresette vil bli informert og få utlevert hurtigtestar i barnehagen i dag.
Ein av dei smitta har vore på Nytt liv senter i Ørsta 21.11. Kommunen ber difor om at alle som har vore der er merksame på symptom og tek test. Alle uvaksinerte bør ta ein test sjølv om dei ikkje har symptom.

Øyra skule går tilbake til grønt nivå frå og med skulestart torsdag 25. november 2021.

Status 23.11.21 kl 17.00

Volda kommune fekk i dag 23.11. melding om totalt fem nye smittetilfelle med Covid-19.

Ein er har vore på reise i utlandet, ein har ukjend smitteveg medan tre har vore i nærkontakt med tidlegare kjende smittetilfeller. Tre av dei smitta er uvaksinerte.

Ein er har vore på reise i utlandet, medan to har vore i nærkontakt med tidlegare kjende smittetilfeller. Alle tre er uvaksinerte.

Følgande skular er råka:

 • Ei 6. klasse på Bratteberg skule
 • Ei 10. klasse på Volda ungdomsskule

Føresette vert informert av skulen og vil få hurtigtestar utlevert på skulen i dag. Testing og tilrådingar for uvaksinerte og delvaksinerte nærkontakter på skular:

Nærkontakter på skulen utan symptom:
- Bør ta to hurtigtestar med 24 timers mellomrom.
- Dersom hurtigtestane er negative går ein på skulen som normalt så lenge ein kjenner seg frisk.
- Bør følge godt med om ein utviklar symptom dei neste 10 dagane, dersom ein vert sjuk bør ein ta ein PCR-test på teststasjonen.

Nærkontakter på skulen med symptom:
- Bør vere heime frå skulen og ta ein PCR-test på teststasjonen.
- Dette gjeld óg ved milde symptom.
- Ein kan ikkje stole på ein negativ hurtigtest dersom ein er nærkontakt og har symptom.

 

Status 22.11.21 kl 14.00

Volda kommune har fått melding om to nye smittetilfeller i går (21.11.) og eit i dag.

Volda kommune fekk i går ettermiddag melding om to nye smittetilfeller med covid-19. Éin er husstandsmedlem med tidlegare kjende smittetilfeller og var fullvaksinert. Den andre har usikker smitteveg, og testa seg grunna symptom etter innanlandsreise.

Volda kommune har i dag mandag 22.11. fått melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande har vore i nærkontakt med eit kjent smittetilfelle og var delvaksinert. 

 

Status 19.11.21, kl 23.00

 

Volda kommune har i dag fått melding om totalt seks smittetilfelle med covid-19. 

To er smitta i husstanden, to er smitta på skulen, ein  etter utanlandsreise og den siste har førebels usikker smitteveg.

Følgande klasser er råka:

⁃ Ei 6. klasse på Øyra skule

⁃ Ei 3. klasse på Øyra skule

Føresette til elevane i 6. klasse vil verte informerte frå skulen og vil få hurtigtestar utlevert på skulen i dag.

I den aktuelle 3. klassa på Øyra skule har det vore fleire smittetilfeller den siste veka. Vi råder difor alle elevane i denne klassen som ikkje har fått påvist covid-19 til å ta ein PCR-test på teststasjonen i dag. Denne testen er meir følsom enn ein hurtigtest og vil truleg kunne fange opp fleire av smittetilfella og hjelpe med bryte smittekjeda. Skulen vil informere føresette om testtidene. Dersom nokon ikkje kjem seg til teststasjonen i dag, skal dei kontakte skulen for ei anna løysing.

Status 19.11.21, 16.30

Volda kommune har fått melding om ytterlegare eit smittetilfelle med covid-19. Vedkomande er husstandsmedlem med kjende smittetilfeller og utløyser ingen nye nærkontakteri.

 

Status 18.11.21

Volda kommune fekk i dag18.11. melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande er husstandsmedlem med eit kjent smittetilfelle, er uvaksinert og har få nærkontaktar utanfor husstanden.

Status 17.11.21, kl 19.00

Volda kommune fekk i kveld melding om ytterlegare eit smittetilfelle med covid-19. Vedkomande har vore i nærkontakt med eit kjent smittetilfelle og var fullvaksinert.

Status 17.11.21, kl 15.40

Volda kommune fekk melding om ytterlegare 2 smittetilfelle med covid-19. Begge er husstandsmedlem med kjende smittetilfelle, og utløyser ingen nye nærkontaktar.

Status 17.11.21, kl 14.00

Volda kommune har i dag 17.11. fått melding om to nye smittetilfeller med covid-19.

Begge smittetilfella er husstandsmedlem med tidlegare kjende smittetilfeller.

Følgande er no råka:

 • Éi 5. klasse på Øyra skule
 • Volda FFO
 • Eit fotballag i Volda

Føresette i den aktuelle skuleklassa er informert av skulen og får utlevert hurtigtestar der. For øvrige nærkontaktar vil ein finne meir informasjon her: https://www.fhi.no/

Kommentar:

Årsaka til at så mange vert råka er at ein kan ha vore smitteførande i 48 timar før ein får symptom eller positiv test. Det betyr altså ikkje at nokon har møtt opp på skule eller trening med positiv test eller symptom. Kommunen opplever at familiar som får påvist smitte tek det på alvor og følger FHI sine tilrådingar for smitta og nærkontaktar i husstanden. Likevel vert det diverre mange smitta i kvar familie, då koronaviruset er svært smittsomt og også smitter ein del fullvaksinerte husstandsmedlem. 

Statusoppdatering 16.11.21, kl 23.00

Volda kommune fekk i kveld kl 22.30 melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande er smitta i husstanden, og utløyser ingen nye nærkontaktar.

Statusoppdatering 16.11.21, kl 19.00

Volda kommune fekk i kveld meldt ytterlegare 2 nye smittetilfelle med covid-19. Begge er nærkontaktar til tidlegare kjende smittetilfelle, og ingen av dei har nærkontaktar utanfor husstanden

Statusoppdatering 16.11.21, kl 15.00

Volda kommune har i dag fått meldt 2 nye smittetilfelle med Covid-19. Begge er nærkontaktar med tidlegare kjende smittetilfelle. Ei klasse på Ørsta vgs og ei faggruppe på Volda vgs er råka. Desse får informasjon og hurtigtestar frå skulen.

Statusoppdatering 16.11.21

- feil om smitte - innfører gult nivå på Øyra skule

 

Innfører gult nivå på Øyra skule

Kriseleiinga har i samråd med konstituert kommuneoverlege bestemt at Øyra skule går over til gult nivå 16.11.21.  Dette tiltaket er ikkje tidfesta, men det vil vare så lenge smittesituasjonen tilseier det. 

Feil om koronasmitte i Volda og Ørsta meldt 09.11.21

På ettermiddagen den 09.11 fekk Volda og Ørsta melding om 15 nye tilfelle av Covid-19.

Sjølv om vi har vore forberedt på meir smitte lenge, kom dette litt overraskande på oss som jobbar med dette. Det var fleire ting som peika på at det kunne være snakk om at nokre av dei var falske positive og vi valde derfor i dialog med dei det gjeld å ta nye testar. Alle vi retesta fekk negativt svar på ny test.

Laboratoriet i Molde har teke saka svært alvorleg og jobba intensivt for å finne ut kvar feilen låg. Feilen var ikkje ei forureining i maskina som dei først mistenkte, men dei har no funne at feil datafil vart kopla til prøvesettet frå Volda og Ørsta, noko som gjorde at mange av prøvene frå dette prøvesettet fekk feil prøvesvar. Dei beklagar situasjonen og seier at dette ikkje skal skje. Det er svært viktig at folk har tillit til prøveresultatet. Dei har analysert alle prøvene i det prøvesettet på nytt, så alle kan føle seg trygge på at dei no har fått rett svar.

Dette betyr altså at alle dei 15 som vart meldt tysdag 09.11 aldri var smitta med korona. Dei dette gjeld har fått beskjed. 

Det positive med situasjonen er at vi sist veke testa over 1000 personar på teststasjonen og delte ut fleire tusen hurtigtestar. Ørsta og Volda er ikkje fri for smitte, men omfanget av villsmitte er truleg ikkje like omfattande som ein kunne få inntrykk av den 09.11. Utbrotet vi ser no er først og fremst blant skulebarn, og det er alvorleg nok, men det kunne altså i første omgang sjå ut som starten på eit mykje større og meir helsemessig omfattande utbrot.

Oppdatering 15.11.21, kl 22.00

Volda kommune fekk i kveld meldt ytterlegare 10 smittetilfelle med covid-19.

7 av desse er nærkontaktar med tidlegare kjende smittetilfelle, ein har usikker smitteveg og to har førebels ukjend smitteveg.

Éin av dei smitta er tilsett ved omsorgssenteret i Volda og var fullvaksinert.

Alle bebuarane ved avdelinga er fullvaksinerte med 3 doser, siste dose sett for tre veker sidan. Alle har tatt PCR-test. Vi har ikkje fått svar på PCR-testen enno.

Alle nærkontaktane på jobb har hurtigtesta seg, og har fått negative resultat på hurtigtesten. Dei er også testa med PCR test. Denne har det ikkje kome svar på.

Avdelinga følger FHI sine tilrådingar for testing av tilsette og bebuarar ved påvist smitte i helseinstitusjon.

Følgande barnehagar og skular er no råka:

 • Ei avdeling i Røysmarka barnehage
 • Ei 4. klasse på Øyra skule
 • Ei 6. klasse på Øyra skule
 • Ei 8. klasse på Volda ungdomsskule
 • Ei 10. klasse på Volda ungdomsskule

Føresette til barna i desse avdelingane og klassene vil verte informerte av barnehagen og skulen, og vil få utlevert hurtigtestar. Ved symptom bør dei ta ein PCR-test på teststasjonen.

Status 15.11.21, kl 17.00

Volda kommune fekk i dag 15.11. melding om 13 nye smittetilfelle med covid-19.

11 av dei har kjent smitteveg, og er smitta i husstandar eller klasser med kjent smitte. To har førebels ukjend smitteveg.

Følgande skular og barnehage er no råka:

 • To avdelingar ved Øyra barnehage
 • Ei 9. klasse ved Volda ungdomsskule

Føresette til barna i aktuelle avdelingar og klasser vert informert av barnehagen og skulen, og vil få utlevert hurtigtestar til heimetest.

Det vert råda til at desse avdelingane/klassene tek to hurtigtestar med 24 timars mellomrom. Dersom dei får symptom, bør dei ta ein PCR-test på teststasjonen.

Teststasjonen har tatt fleire prøver som er til analysere. Det kan kome melding om fleire positive prøvesvar i løpet av kvelden.

Koronastatus 12.11.21 oppdatert kl 22.00:

Volda kommune fekk i kveld melding om ytterlegare eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande tok test grunna påvist smitte i klassen.

Det er tilsaman meldt om 8 nye smittetilfelle 12.11.21

Smitten er i hovudsak er blant barn, men det er også nokre vaksne nærkontaktar som har testa positivt. Dei siste 3 dagane har det vore 12 smitta under 16 år og 7 over 16 år.

Koronastatus 12.11.21 oppdatert kl 18.00:

Volda kommune fekk kl 18.00 meldt ytterlegare eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande var uvaksinert, vart testa etter nærkontakt med kjende smittetilfelle og utløyser ingen nye nærkontakter. Til orientering: - Den smitta går i ei klasse med kjent smitte, som har fått utlevert hurtigtestar i dag.

Status 12.11.21, kl 17.00

Volda kommune fekk i dag 12.11 melding om 6 nye smittetilfelle med covid-19.

Fem var uvaksinerte og éin er delvaksinert. Alle er nærkontakter med tidlegare kjende smittetilfelle.

Følgande nye klasser er no råka:  

 • Éi 3. klasse på Øyra skule

Føresette vert informert av skulen og vil få utlevert hurtigtestar på skulen.

Det vert tilrådd at elevane i klassa med påvist smitte tek to hurtigtestar heime med 24 timars mellomrom. Dersom ein får symptom eller positiv heimetest, må ein ta PCR-test på teststasjonen i Hovdebygda og halde seg heime til det er svar på denne.

Status 11.11.21, kl 22.00

Volda kommune fikk i kveld meldt ytterlegare to positive smittetilfelle med covid-19. Ein har ukjent smittekjelde og ein har usikker smittekjelde. Begge testa seg på grunn av symptom.

Ei ny klasse i 10. klassesteg ved Volda ungdomsskole er råka.

Status 11.11.21, kl 17.00

Volda kommune fekk i dag, 11.11.21, melding om 5 nye smittetilfelle med covid-19.

Éin var fullvaksinert og 4 uvaksinerte. Ein har ukjend smitteveg, 2 har usikker smitteveg og 2 er nærkontakter.

Følgande skular og barnehagar er no råka:

⁃ Éi avdeling i Engeset barnehage

⁃ Éi ny 7. klasse på Øyra skule

Føresette til desse barna vert informert frå skulen og barnehagen, og dei vil få utlevert hurtigtestar.

Dersom dei får symptom bør dei ta ein PCR-test på teststasjonen.

Det har elles vore stor testaktivitet på teststasjonen dei siste dagane. Flott at befolkninga tek ansvar, held seg heime og tek test når dei er sjuke.

Det er venta mange prøvesvar i løpet av kvelden og morgondagen. 

Status 10.11.21

Volda kommune har i dag 10.11. fått melding om 5 nye smittetilfeller med covid-19. Dei testa seg pga. symptom og er uvaksinerte.

Følgande skular er råka:  

 • Bratteberg skule, 1. klassesteg og SFO
 • Øyra skule, 6. og 7. klassesteg
 • Volda ungdomsskule, 10. klassesteg

Desse elevane vil få utlevert to hurtigtestar kvar på skulen i morgon som dei kan ta heime med 24 timars mellomrom. Dersom dei vert sjuke bør dei halde seg heime og bestille ein PCR-test på teststasjonen i Hovdebygda.
 

Status 09.11.21

Volda og Ørsta kommunar fekk i kveld 09.11. melding om 15 nye smittetilfeller med covid-19, der 8 bur i Ørsta og 7 bur i Volda. To har kjent smitteveg, ein har usikker smitteveg og 12 har førebels ukjent smitteveg.

Det blir delt ut hurtigtestar til dei som er nærkontaktar. Desse skal ta to hurtigtestar heime med 24 timars mellomrom. Dersom dei får symptom, bør dei halde deg heime og ta ein PCR-test på teststasjonen. Dei dette gjeld får informasjon direkte.

Det har vore personar i smitteførande fase i butikkar, på kino, på festar og forskjellige arrangement i kommunane i helga som var. Kommunen oppfordrar difor alle til å følge godt med om ein får symptom, halde seg heime om ein vert sjuk og ta ein PCR-test på teststasjonen. Dette gjeld óg fullvaksinerte og barn under 12 år.

Status 08.11.21

Volda fekk i går kveld meldt eit nytt tilfelle av Covid-19. Vedkomande testa seg grunna symptom. Smittekjelda er ukjent.

Status 05.11.21

Volda kommune fekk i dag 05.11. melding om to nye smittetilfeller med covid-19. Begge var fullvaksinerte og testa seg pga. symptom. For den eine er smittevegen førebels ukjend, og det andre tilfellet har usikker smitteveg. Dei smitta vil sjølv varsle sine nærkontakter utanfor husstanden.

På fhi.no kan du finne råda som gjeld for deg som er nærkontakt.

Pause i utlevering av hurtigtestar

Fredag 05.11. vert siste dag med utlevering av gratis hurtigtestar frå teststasjonen. Det vert då ei pause i påvente av nye leveransar frå myndigheitene. Kommunen har framleis et beredskapslager med hurtigtestar som kan delast ut ved utbrot eller smitte i familiar. Ein vil då få beskjed om når og kvar ein kan hente desse testane.

Ein kan framleis bestille seg time til PCR-test eller hurtigtest på teststasjonen, dette gjer ein via kommunen sine heimesider eller på koronatelefonen tlf. 70058960.

Ein kan også sjølv kjøpe hurtigtestar på apotek, butikkar og på nettet. FHI anbefaler at ein då kjøper testar som er CE-IVD-merka, og som står på EU si liste over hurtigtestar. Det kan du sjekke her:

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf

Minner om anbefalingane for bruk av hurtigtestar:

 • Ta testen innan 2 døgn etter at symptoma starta.
 • Ved positiv heimetest må du ta ein PCR-test på teststasjon.
 • Dersom har vore i nærkontakt med nokon med påvist covid-19 og får symptom, bør du ta ein PCR-test.
 • Helsepersonell og andre som er i tett kontakt med sårbare grupper, bør ta ein PCR-test når dei vert sjuke.

Status 02.11.21

Volda kommune fekk i dag 02.11.21 melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande har vore i nærkontakt med kjende smittetilfelle, og utløyser ingen nye nærkontaktar.

Status 01.11.21

Volda kommune fekk i dag 01.11.21 melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Smittevegen er kjend og skriv seg frå ein annan del av landet.

Status om koronasmitte og tiltak i oktober 2021

Status 28.10.21

Volda kommune har ikkje fått melding om nye smittetilfelle sidan 18.10.21. Neste dag som er sett opp for koronavaksine er 18. november og 16. desember. Dei som er over 65 år og skal ha 3. dose med koronavaksine vil bli kalla inn til time i slutten av november og starten av desember 2021. Dei som skal ha 1. eller 2. dose må ta kontakt og bestille tid.

Vi startar med influensavaksine i veke 44.  Her er meir informasjon om influensavaksinering i Volda.

Status 18.10.21

Volda kommune fekk i dag 18.10. melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Smitten skriv seg truleg frå eit utbrot i ein annan kommune. Vedkomande har få nærkontaktar lokalt.

Status 11.10.21

Volda kommune fekk i dag 11.10. melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande har vore i nærkontakt med eit kjent smittetilfelle og testa seg pga. symptom. Nærkontakter er varsla.

Status 08.10.21

Volda kommune fekk i dag 08.10. melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande har vore i nærkontakt med eit kjent smittetilfelle, og utløyser ingen nye nærkontakter.

Status 05.10.21

Volda kommune fekk seint i går kveld 04.10.21 melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande testa seg pga. symptom og smittevegen er førebels ukjend. Nærkontakter vert varsla av den smitta.

Volda kommune fekk i dag 05.10.21 melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Smittevegen er kjend og skriv seg frå ein annan del av landet. Vedkomande har få nærkontakter lokalt.

Status om koronasmitte og tiltak i september 2021

Status 05.10.21

Volda kommune fekk seint i går kveld 04.10.21 melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande testa seg pga. symptom og smittevegen er førebels ukjend. Nærkontakter vert varsla av den smitta.

Volda kommune fekk i dag 05.10.21 melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Smittevegen er kjend og skriv seg frå ein annan del av landet. Vedkomande har få nærkontakter lokalt.

Her finn du informasjon med råd til deg som er nærkontakt til ein smitta person (fhi.no).

Status 27.09.21

Volda kommune fekk i dag 27.09. melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande har vore i nærkontakt med kjende smittetilfelle. Nærkontakter vert varsla av den smitta.

Sjå linken under for oppdatert informasjon frå FHI til dei som har vore i nærkontakt med nokon som har fått påvist covid-19:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-isolering/?term=&h=1

Status 24.09.21

Det er ikkje meldt om nye smittetilfelle i Volda kommune.

Volda kommune er klar for gjenåpning av samfunnet laurdag 25.09.21, kl 16.00. Kommunen er budd med omsyn til retningslinene regjeringa presenterte i dagens pressekonferanse. Neste fase vert kalla  "normal kvardag med auka beredskap".

Les meir i denne artikkelen.

Status 20.09.21

Volda kommune fekk i kveld 20.09.21 melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande er nærkontakt til kjende smittetilfelle, og utløyser ingen nye nærkontakter.

Status 17.09.21

Det er ikkje meldt om nye smittetilfelle i Volda kommune sidan 15.09.21.

Status 15.09.21

Volda kommune fekk i går kveld (14.09.21) melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande var nærkontakt med eit tidlegare kjent smittetilfelle, og utløyser ingen nye nærkontaktar.

Volda kommune har i dag (15.09.21) fått melding om to nye smittetilfelle med covid-19. Også desse er nærkontaktar til kjende smittetilfelle.

Ein av dei smitta har vore på vaksineringa i Volda 09. september. Kommunen minner difor om at dersom ein har feber, hovudpine eller sjukdomskjensle som varer over 48 timar etter at ein har tatt vaksine, bør ein ta ein koronatest. Dersom ein får sår hals, hoste, tungpust eller andre symptom som ikkje er på lista over vanlege symptom etter koronavaksine, bør ein ta ein koronatest.

Les meir her (fhi.no).

Status 13.09.21

Volda kommune fekk i dag 13.09. melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande er nærkontakt til kjende smittetilfelle. Ei klasse og to valfagsgrupper på Volda VGS er råka, desse har fått informasjon frå skulen.

Status 10.09.21, kl 15.30 - to nye smittetilfelle

Volda kommune fekk i dag 10.09. melding om to nye smittetilfelle med covid-19. Begge har vore i nærkontakt med tidlegare kjende smittetilfelle. Desse utløyser få nye nærkontakte. Nokre elevar ved Volda VGS har fått beskjed om å ta ein ekstra test i starten av neste veke.

Minner om at elevar som går på skular der det har vore fleire smittetilfelle bør halde seg heime og bestille test dersom dei får symptom. Dette er viktig sjølv om ein ikkje er nærkontakt med eit kjent smittetilfelle, eller dersom ein har vore i eit testregime og vert sjuk etter siste test.

Status 09.09.21, kl 15.00

Volda kommune fekk i dag 09.09. meldt eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande var nærkontakt til tidlegare kjende smittetilfeller, og utløyser få nye nærkontakter.

Status 07.09.21, kl 10.30 - nytt smittetilfelle i Volda (oppdatert kl. 18.00)

Volda kommune har fått meldt ei positiv prøve på covid-19. Vedkomande er nærkontakt til eit kjent smittetilfelle. Dette smittetilfellet har råka Volda ungdomskule. Føresette  til elevane som no må teste seg, har fått melding om dette pr SMS. Desse elevane skal teste seg i dag, og ved mottatt negativ test kan dei gå tilbake til skulen. Dei skal ta ny test på fredag.

Skulen er framleis på grønt nivå, men vi følgjer utviklinga nøye og vil raskt gå over til gult nivå dersom det blir naudsynt.

Tre nye klasser ved Volda VGS er råka etter at  Ørsta kommune i dag fekk meldt 11 nye smittetilfelle med covid-19. Smitten skriv seg frå det pågåande utbrotet i Ørsta. 

Status 05.09.21, kl 21.20

Volda kommune fekk i dag 05.09. meldt eit nytt smittetilfelle med covid-19. Smittevegen er kjent og skriv seg frå det pågåande utbrotet i Ørsta kommune. To nye klasser ved Volda VGS er råka.

Status 05.09.21

Volda kommune fekk i går meldt om eit smittetilfelle med ukjent smittekjelde. Teststasjonen er ikkje sikre på at det er ei reelt positiv prøve, og vil teste vedkomande igjen på måndag.

Oppdatering 10.09: Vedkomande fekk negativ kontrolltest, så det var ein falsk positiv. Isolasjon og karantene er oppheva.

Status 03.09.21, kl 21.00

Ørsta kommune har i dag, 03.09.21, fått meldt 6 nye smittetilfelle med covid-19. Alle er busett i Ørsta kommune, men tilfella fører til at to nye klasser ved Volda VGS er råka. Ei klasse ved Volda VGS har fått forlenga testregimet som følge av ny smitte i klassen. 

Alle er nærkontakter til kjende smittetilfelle, og skriv seg frå utbrotet i Ørsta dei siste vekene. 
Teststasjonen held ope i morgon kl 09–12.
Telefonen er diverre stengt, men ein kan bestille test via kommunane sine nettsider

Ordførar Sølvi Dimmen er kontaktperson for media. Tlf 996 27 976, e-post: solvi.dimmen@volda.kommune.no

Status 01.09.21

Det er i dag meldt om to nye smittetilfelle i Volda. Desse er knytt til det pågåande utbrotet i Ørsta kommune, og utløyser ikkje nokon nye nærkontaktar i Volda kommune. Korrigering 04.09.21: Desse var ikkje knytt til utbrotet i Ørsta, men smittevegen er kjent og dei utløyser ingen nye nærkontakter.)

Status om koronasmitte og tiltak i august 2021

Status 29.08.21

Det er ikkje meldt om nye smittetilfelle i Volda sidan 22.08.21.

Status 26.08.21, kl 22.45

Ingen av dei nye smittetilfella som vart meldt tidlegare i dag bur i Volda. Totalt vart det meldt om 8 nye tilfelle i Ørsta kommune i dag. Ei ny klasse ved Volda VGS, ei klasse ved Ørsta VGS og eit handballag i Ørsta er råka. Førebels ser alle smittetilfella ut til å henge saman i dette utbrotet. 

Status 26.08.21, kl 14.50

Det er meldt om 5 nye smittetilfelle i Ørsta og Volda kommune til saman i dag. Ytterlegare ei klasse ved Volda VGS er berørt, samt ei klasse ved Ørsta VGS. Vi kjem tilbake med meir informasjon.

Status 25.08.21, kl 15.30

Korrigering 04.09.21: Volda kommune fekk meldt eit nytt smittetilfelle 25.08. Vedkomande satt i karantene og utløyser ingen nye nærkontakter. Ørsta kommune fekk i dag 25.08. melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Ei klasse på Ørsta ungdomsskule og eit nytt fotballag er berørt. Desse får beskjed om å teste seg i morgon og vert kontakta av smittesporingsteamet i løpet av dagen.

Barn og unge under 18 år får no tilbod om hyppig testing i staden for smittekarantene. Meir informasjon på fhi.no. Her kan du lese meir om dette på heimesida til kommunen. (PDF, 77 kB)

Kommunen oppfordrar alle som har vore på Årneset i Volda kvelden 21.08. til å bestille seg ein test, då det har vore fleire koronasmitta tilstades den kvelden.

Status 24.08.21, kl 23.00

Vakthavande ved smittesporing melde i kveld om eit nytt smittetilfelle i Ørsta. Vedkomande testa seg pga. symptom. Smittevegen er førebels ukjend. Ei klasse på Volda VGS er berørt, samt fleire lokale fotballag. Desse får beskjed om å ta test i morgon. Smittesporingsarbeidet pågår, og nærkontaktene vil verte kontakta og får meir informasjon om karantene og testing. 

Status 23.08.21

Det er ikkje meldt om nye smittetilfelle sidan 22.08.21. Volda kommune har no 3 personar i isolasjon og 12 nærkontakter i smittekarantene i Volda.

Det har vore fleire nærkontaktar til dei siste smittetilfella. Det er nye reglar for karantene.

 • Dei som har fått 1 vaksinedose meir enn 3 veker før nærkontakta, får fritak frå karantene om dei testar seg mellom 3 og 7 døgn etter nærkontakta.
 • Fullvaksinerte som har fått 2. dose meir enn 1 veke før nærkontakta vert ikkje pålagt karantene. 

HORNINDAL SKULE OG SFO OPNAR TYSDAG 24. august

 Hornindal skule og SFO opnar tysdag 24. august. Elevane møter på skulen til vanleg tid.

 Det er ikkje påvist smitte hjå nokon av dei tilsette som testa seg fredag.

På fredag 20.08.21 fekk Volda kommune melding om at ein tilsett ved Hornindal skule hadde fått påvist covid-19. Det vart difor bestemt at elevane ved skulen ikkje skulle møte opp på skulen måndag 23. august. I løpet av helga har tilsette ved skulen testa seg og det har vore utført smittesporing. 

Status 22.08.21, kl 21.30 - nytt smittetilfelle

Volda kommune fekk i dag 22.08 melding om eit nytt smittetilfelle. Vedkomande har vore i nærkontakt med nokon som har covid-19.

Status 20.08.21, kl 23.00

Vi har opna for 2. test for tilsette ved Hornindal skule i morgon, og håper at skulen kan starte med normal drift 24. august.  

Status 20.08.21, kl 12.00 - nytt smittetilfelle

Ein tilsett ved Hornindal skule har testa positivt på covid-19. Dei andre tilsette ved skulen vert testa i dag, fredag 20.08.

Elevane ved Hornindal skule møter ikkje på skulen måndag 23.08. I løpet av helga og måndagen vil ein få betre oversikt over når skulen kan opne.

Elevar og føresette vil få nærare informasjon frå skulen i løpet av måndag. Smittesporing pågår.

Status 20.08.21, kl 09.00

Ingen nye positive prøver sidan 14. august. Det vart testa i  270 personar denne veka. 

Vi oppmodar om at ein har låg terskel for å test seg. Det er viktig at ein er merksam på symptom eller om ein kan ha vore i ein situasjon der ein kan ha blitt smitta. For å hindre nye utbrot må alle vere flinke til å teste seg. Tilreisande frå områder med mykje smitte vert oppmoda om å teste seg.

Tilsette i barnehage, SFO og skule skal ha fått tilbod om vaksine no. Det er opna for å vaksinere gravide og 16-17-åringar, dvs dei som er fødd i 2004 og 2005. Eigen informasjon om dette kjem snart.

Det er planlagt vaksinering av studentar i september. Vi gjer oss klar til å ta imot bestillingar. Det kjem informasjon om dette når apparatet er klart til å ta imot telefonbestillingar.

Status 14.08.21

Oppdatering kl 20.30

Volda kommune fekk i dag 14.08. melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Smittevegen er kjent, og skriv seg frå utbrotet i Volda/Ørsta kommune dei siste vekene. Vedkomande har vore på Fugl Fønix 11.08. Gjestane denne dagen vert varsla og dei blir bedt om å ha låg terskel for å teste seg ved det minste symptom.

Oppdatering kl 12.00

Volda kommune fekk i går kveld, 13.08, melding om eit positiv prøveresultat tatt ein annan stad i landet. Personen oppheld seg i Volda. 

 

Status 13.08.2021

Volda kommune fekk meldt eit nytt smittetilfelle med covid-19 i går kveld 12.08. Vedkomande var tilreisande frå ein annan del av landet og testa seg pga. symptom.

Ingen smittetilfelle meldte i verken Volda eller Ørsta kommune 11.08. Det var ingen meldte i Ørsta kommune 12.07.

Viktig å teste seg

Vi minner om at det framleis er viktig å teste seg ved symptom uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Koronatesting for studentar

Kommunen tilbyr koronatesting på høgskulen i Volda 16., 17., 19. og 24. august for studentar som ikkje kjem seg til teststasjonen i Hovdebygda.

Vi håper at dette gjer at studentar som er tilreisande frå områder med høgt smittetrykk testar seg når dei kjem, og at alle kan få ein trygg start på studieopphaldet i bygda vår.

Oppmodar om at tilreisande testar seg

Vi ynskjer framleis at tilreisande frå områder med høgt smittetrykk tek ein test etter at dei har kome hit. Vi ber om at du oppgir kvar du kjem ifrå og kva tid du kom i bestillinga.

Tilreisande kan bestille koronatest 2 - 4 dagar etter at dei har kome hit. Du bør vente nokre dagar før du testar deg etter reise fordi koronaviruset har ei gjennomsnittleg inkubasjonstid på 4 - 5 dagar. Dersom ein får symptom før, bør ein teste seg snarast råd.

Kva betyr inkubasjonstid?

Inkubasjonstid er tida det tek frå ein er smitta til ein får symptom, eller viruset kan påvisast med ein koronatest. Inkubasjonstida kan vere heilt opp til 10 dagar, så dersom ein får symptom etter ein negativ test, bør ein difor teste seg igjen. 

 • Det er svært viktig at alle som har luftvegssymptom held seg heime og tek kontakt for å bestille time til koronatest. Dette gjeld sjølv om du berre har ei lett forkjøling.
 • For at vi skal klare å oppdage smittetilfelle og hindre vidare smitte, er det svært viktig at folk testar seg.  

Bestille test:

 

 

Status 10.08.2021

Det vart meldt 1 ny smitta i Volda i går og 1 ny smitta i Ørsta i dag. I begge tilfeller sat den smitta i karantene grunna nærkontakt til tidligare smittetilfelle.

Status 09.08.2021 - to dagar utan nye smittetilfelle

I veke 21 vart det testa i overkant av 1100 personar. Dette utgjer over 5 % av befolkninga.

Det har vore avtakande testhyppigheit siste dagane. 

Nokon av dei siste positive testane var av ukjent smittekjelde, men det ser ut til at dei ikkje har generert nye positive prøver.  Alle må framleis vere på vakt og ha låg terskel for å teste seg og følgje smittevernråda.

Det er hittil 153 positive prøvesvar sidan måndag 26. juli.

Vi har for første gang sidan 26. juli hatt dagar utan nye smittetilfelle (laurdag 7. og  søndag 8. august).

Status 06.08.2021: 1 nytt smittetilfelle i Volda i dag

Eit smittetilfelle er meldt fredag 6. august.

Status 04.08.2021 8 nye smittetilfelle i Volda og Ørsta i dag

Det er totalt registrert 152 tilfelle av Covid-19 i Volda og Ørsta sidan mandag 26. juli 2021.

Smittetala fordeler seg no heilt likt på dei to kommunane.

 

Status 03.08.2021 kl 21:15- totalt 7 nye smittetilfelle i Volda og Ørsta i dag

Det er totalt registrert 144 tilfelle av Covid-19 i Volda og Ørsta sidan mandag 26. juli 2021.

 

Status 02.08.2021 kl 22:40 - totalt 14 nye smittetilfelle i Volda og Ørsta i dag

Det er totalt registrert 137 tilfelle av Covid-19 i Volda og Ørsta sidan mandag 26. juli 2021.

 

Status 01.08.21, kl 18:00 - 10 nye smitta i Volda og Ørsta i dag

I dag er det totalt registrert 10 ny smittetilfelle. Det er totalt registrert 123 tilfelle i Volda og Ørsta sidan mandag 26. juli 2021.

Status om koronasmitte og tiltak i juli 2021

Status 31.07.21, kl 18:00 - 16 nye smitta i Volda og Ørsta i dag

I dag er det totalt registrert 16 ny smittetilfelle - dette er inkludert dei seks som blei meldt tidlegare i dag. Det er totalt registrert 113 tilfelle i Volda og Ørsta sidan mandag.

 

Status 31.07.21, kl 10:30 - seks nye smitta i Volda og Ørsta

Det er forventa at det blir stadfesta fleire positive prøvesvar i løpet av dagen. 

Status 30.07.21, kl 21:30 - To nye smittet i Volda og Ørsta

Fredag kveld har Ørsta og Volda fått to nye smittetilfelle, og i løpet av dagen har totalt 16 personar fått positiv koronatest. Totalt er no 97 smitta i utbrotet dei siste fire dagane.

Det er ikkje venta  fleire prøvesvar i kveld, opplyser kommuneoverlege i Ørsta, Marte Vaage Øie

 

Status 30.07.21, kl 18:00 - 14 nye smittetilfelle i Volda og Ørsta i ettermiddag (oppdaterte tal)

Til saman er det no registrert 95 smitta personar i Ørsta og Volda.

Vi jobbar på spreng for å få testa alle og vil halde fram med testing gjennom heile helga. I løpet av fredagen vert det tatt over 700 testar i Hovdebygda. Dette har ført til ein del kø, men kommunen og politiet har vore på staden for å organisere bilkøa.

Den store utfordringa er framleis arbeidet med smittesporing med så høge smittetal som vi har no. Vi vil derfor takke alle for samarbeidet med å varsle kvarandre, teste seg og halde seg heime, sjølv om ein ikkje har fått telefon frå smittesporingsteamet. Vi ønskjer i det lengste å unngå å måtte stenge ned lokalsamfunna Ørsta og Volda. Vi har tillit til at vi kan greie å snu dette saman, utan å måtte innføre lokale restriksjonar.  Dersom vi skal greie det må vi alle ta eit personleg ansvar for å stanse smittespreiinga.

Denne helga ber vi alle om å vere med på dugnad.  Vi oppmodar framleis

 

Barnehagane som startar opp att frå 2. august, sommarskulen og SFO vil vere opne og i drift, men på gult nivå frå og med måndag 2. august.

Status 29.07.21, kl 18:30 - 12 nye smittetilfelle i Volda og Ørsta i ettermiddag

I ettermiddag kom det stadfesting på 12 nye smittetilfelle i Volda og Ørsta  i dag, noko som innebærer at Volda og Ørsta totalt har fått stadfesta 61 nye smittetilfelle i dag. 

 

Status 29.07.21, kl 16:00 - 49 nye smittetilfelle i Volda og Ørsta i dag

Til samen er det no registrert 69 smitta personar i dei to kommunane.

Sjølv om teststasjonen no vert bemanna opp, fører så mange smitta på ein gong til store utfordringar i arbeidet med smittesporing.

Dersom vi skal unngå å sprenge sporingskapasiteten og med det risikere at smitten spreier seg enno meir, er det svært viktig at kvar og ein av oss gjer det vi kan for å redusere risikoen for smitte dei komande dagane og i helga. Klarer vi det, kan vi kanskje unngå å måtte vedta lokale forskrifter med skjenkeforbod og forbod mot å samlast med verknad for inn til 14 dagar framover.

Dette er ein svært alvorleg situasjon. Difor oppmodar kommuneoverlege Marte Vaage Øie, ordførar Stein Aam og ordførar Sølvi Dimmen (bilete av alle 3)

 • folk om å redusere sosiale møte, utanom familie og nære, til eit minimum
 • og arrangørar vert oppmoda om å avlyse alle arrangement komande fredag og helg 

 

Status 29.07.21, kl 12:00 - 16 nye smittetilfelle i Volda og Ørsta

Fleire av desse har truleg vorte smitta på My kitchen i Volda. Førebels kartlegging viser at det har vore smitta personar på Aktiv treningssenter i Ørsta heile måndag 26.07 og tysdag 27.07 denne veka, på Fugl føniks tysdag 27.07 og på Christian gård på Trandal tysdag 27.07 frå kl. 16.00 og resten av kvelden. Alle som har vore på desse stadane desse dagane vert oppmoda om å teste seg. Smittesporinga held fram og meir informasjon kjem.

Vi gjer det vi kan for å oppbemanne teststasjonen, slik at alle skal få teste seg før helga eller i løpet av helga. Det vert testing gjennom heile helga. Følg med på heimesida til kommunane for opningstider. Dessverre er telefonen stengd i dag, men opnar att på fredag.

Det er ope for timebestilling på nett og vi har kapasitet til å teste meir enn 300 i dag, sjølv om telefonen er stengd. Folk kan bestille testing på nett her: https://www.helseboka.app/booking/staff/189947   

 

Status 28.07.21, kl 15:00 - nye smittetilfelle

Det blei i dag onsdag 28. juli meldt ytterlegare fem positive, vi er no oppe i 15 smitta denne veka i Ørsta/Volda. 

Alt tyder på at smitten har fått spreidd seg blant unge tidleg i 20-åra. Dei smitta har vore på fleire festar og særleg My kitchen i Volda på laurdag kveld utpeikar seg. Her har truleg svært mange blitt smitta.

Det er svært stor pågang på koronatelefonen, elektronisk timebestilling og testing. I dag har det vore rekordlang kø og folk har ikkje klart å bestille time elektronisk då dei får feilmelding. Truleg grunna den store pågangen.

 • Her kan du bestille test elektronisk
 • Telefon til teststasjonen: 700 58 960
 • Telefontid: 09.00-12.00 (sommartid f.o.m. 28.06.21)
 • Teststasjon: Langemyra 3 i Hovdebygda

På grunn av auka smitte og uavklara smittesituasjon i Volda, vil ein oppmode om å utsette eller unngå besøk til pasientar og bebuarar ved Volda omsorgssenter. I tillegg oppmoder vi til å unngå besøk ved dei døgnbemanna omsorgsbustadane Barstadtun, Fjordsyn og Folkestadtun.

 

Status 27.07.21, kl 21.50 - nye smittetilfelle

I kveld, 27.07 fekk vi meldt 7 tilfelle av Covid-19 i Ørsta og Volda. Tre av dei i Volda og fire i Ørsta. Fire av dei er bekrefta Delta-variant.

Ein av dei har heilt ukjend smittekjelde. Dei andre har vi mistanke om at har blitt smitta på diverse samankomstar og festar i helga som var. Fleire av dei kan knytast til utestaden My kitchen i Volda laurdag 24.07. Vi vil derfor gå ut med ei sterk oppmoding til alle som var på My kitchen laurdag 24.07 om å teste seg. Den same oppmodinga gjeld alle unge vaksne i Volda og Ørsta som har vore på fest siste veka.

Smittesporinga held fram, men situasjonen er nokså uoversiktleg akkurat no. Vi må be alle som trur dei kan være nærkontakt om å bestille seg test og halde seg heime inntil vidare. Vi prøver å ringe alle vi får oppgitt som nærkontakter.  

Teststasjonen melder at dei har utvida kapasiteten og vil teste så lenge dei må i morgon. 

 • Her kan du bestille test elektronisk
 • Telefon til teststasjonen: 700 58 960
 • Telefontid: 09.00-12.00 (sommartid f.o.m. 28.06.21)
 • Teststasjon: Langemyra 3 i Hovdebygda

Det har kome meldingar om at noko får feilmelding ved bestilling på nett. Ta kontakt i morgon om du ikkje kjem gjennom i kveld.

Det vert utvida kapasitet på teststasjonen. Dei vil teste så lenge dei må i morgon.

Status 22.07.21, kl 20.45 - nytt smittetilfelle

Vi fekk i kveld meldt eit nytt smittetilfelle i Volda. Smittekjelda er foreløpig ukjend. Nærkontakter er kontakta. Det er ikkje mistanke om at vedkommande har relasjon til andre smittetilfeller. Prøva vert sendt til vidare analyse.

Status 22.07.21, kl. 10.00 - nytt smittetilfelle

Volda fekk 21.07 meldt eit tilfelle av Covid-19. Vedkomande hadde vore på innanlandsreise, smittekjelda reknast som kjend og skriv seg frå ein annan stad i landet. Nærkontaktene er kontakta.

I samband med dette smittetilfellet oppmodar vi alle som har vore på Family Sports Club på ettermiddag og kveld måndag 19.07 om å teste seg og ha lav terskel for å teste seg igjen ved symptom dei næraste dagane.

Status 16.07.21 kl 15.35 - analyseresultat

Det har no kome svar på mutasjonsanalysen på det positive tilfellet meldt i går 15.07. Det er sannsynlegvis delta-varianten.

Dette vil ikkje føre til ekstra tiltak no anna enn at alle må ha låg terskel for å teste seg og følge dei nasjonale smitteverntiltaka. Det er mogleg at prøven vert sendt til endelig sekvensering på FHI, det tek då nokre veker å få eit heilt sikkert svar. Ut frå dagens mutasjonsanalyse kan laboratoriet svare at det sannsynlegvis er deltavarianten.

Status 15.07.21 - nytt smittetilfelle

Volda kommune fekk i dag 15.07. melding om ei ny positiv koronaprøve. Vedkomande var fullvaksinert og testa seg pga. milde symptom.

Smitten skriv seg truleg frå ein annan del av landet. Éi nærkontakt i Volda kommune har blitt testa i dag.

Vi minner difor om at det er viktig at ein testar seg ved symptom sjølv om ein er vaksinert, då ein likevel kan verte smitta. Dette gjeld også om ein «kun» har milde symptom. Dersom ein er tilreisande til kommunen frå andre stader i landet med høgt smittetrykk eller frå «grønt land», bør ein teste seg nokre dagar etter at ein har kome heim. Ein treng då ikkje å vere i «karantene» i påvente av prøvesvaret.

 • Her kan du bestille test elektronisk
 • Telefon til teststasjonen: 700 58 960
 • Telefontid: 09.00-12.00 (sommartid f.o.m. 28.06.21)
 • Teststasjon: Langemyra 3 i Hovdebygda

Dersom du bestiller test elektronisk fordi du er tilreisande, ber vi om at du oppgir kvar du kjem ifrå og kva tid du kom i bestillinga.

Status 13.07.21

Det er ikkje meldt om nye positive koronaprøver. Det er ingen personar i isolasjon og/eller smittekarantene i Volda kommune.

Status 06.07.21

Det er ikkje meldt om nye positive koronaprøver. Det er ingen personar i isolasjon og/eller smittekarantene i Volda kommune.

Status 01.07.21

Det er ikkje meldt om nye positive koronaprøver. Det er ingen personar i isolasjon og/eller smittekarantene.

Status om koronasmitte og tiltak i juni 2021

Status 17.06.21

Det vart testa 271 personar i veke 23 (1,3 % av befolkninga). Mandag og tysdag i denne veka er det testa 224 personar  i Volda og Ørsta. Det er ikkje meldt om nye positive koronaprøver. Det er ingen personar i isolasjon og/eller smittekarantene.

Vaksinering:

Denne veka skal vi sette 528 doser med Pfizervakiner. Ca 200 av desse er 2. dose og ca 300 er 1. dose. Vi vaksinerer også i denne veka personar i gruppe 8 (64-55 år) og helsepersonell. Vi har kome til alder 56 år.

Neste veke får Volda 600 doser og innkallinga er sendt til dei som skal ha desse. Då har vi kome ned i aldersgruppa og er klar til å starte litt på 52-åringane.

Vaksineringa i Volda vil halde fram i Voldahallen torsdager frå kl 11 gjennom heile ferien. Dersom vi får ekstra mange doser vil vi vurdere ekstra-dagar, men torsdagen er fast.

I tillegg til FHI sitt oppsett for innkalling, skal vi i tillegg legge til rette for sommarvikarar, studentar, sjøfolk etter ein del kriterier.

Vedr. etterregistrering av vaksiner sett i utlandet, viser vi til informasjon frå FHI.  

Vaksinedagane går fint og vaksineteamet takkar for gode tilbakemeldingar frå publikum. Likevel er det altfor mange som ikkje bekreftar eller avkreftar timen sin, ca 50 stk til den 17.06. Desse får avbestilt timen sin og tilsendt brev i posten. Dette er eit stort arbeid som vi kan unngå om publikum svarar ja eller nei til timen sin.

Status 10.06.21

Det vart testa 291 personar i veke 22 (1,3 % av befolkninga). Hittil denne veka er det testa 169 personar. i Volda og Ørsta. Det er ikkje meldt om nye positive koronaprøver. Det er ingen personar i isolasjon og/eller smittekarantene.

Vaksinering:

Vi vaksinerer personar i gruppe 8 (64-55 år) og helsepersonell. Vi har kome til alder 59 år. Neste veke vil vi kome ned til alder 56 år. Det går fort med denne gruppa då mange alt har fått vaksine pga underliggande sjukdomar/tilstandar. 

Volda ligg litt føre andre kommunar i området. Det er det fordi ein del innbyggjarar har fått vaksine som tilsette på Volda sjukehus.

Status 02.06.21

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye smittetilfeller. Det er ingen i isolasjon eller smittekarantene i Volda. Det vart testa 1,3 % av befolkninga i førre veke. Hittil denne veka er det testa 217 personar i Volda og Ørsta.

Vaksinering: 

Denne veka har Volda fått 708 doser som skal settast. Dette må vi bruke 2 dagar på – onsdag 2. juni og torsdag 3. juni. Alle med underliggande sjukdomar, helsepersonell og 65+ har fått tilbod om time, og vi har starta på aldersgruppene 64–55 år. Vi kjem trulig ned til alder 60 år neste veke. I veke 23 ventar vi om lag 500 vaksinedoser. Om tildelinga vert som førespegla kan vi komme ned til prioriteringsgruppe 10 (Alder 18-24 år og 40-44 år) i veke 28. Det er vanskeleg å slå fast noko sikkert då vi no har kome over på ei svært samansett gruppe, i tillegg til usikkerheit kring tildeling av vaksiner.

Denne veka får alle som tek 1 dose 6 veker intervall fram til 2.dose. Frå veke 23 får alle som tek 1 dose 12 vekers intervall. Dvs. det skal gå 12 veker mellom første og andre dose.

Fleire vil få SMS med feil oppmøtestad både denne veka og neste veke.

Alle som fekk SMS og time på Samfunnshuset i april vil framleis få innkalling til 2. dose på Samfunnshuset. Dette problemet ligg hjå helsenorge.no og er vanskeleg å endre. 

Dette er prioriteringsgruppene

Nasjonale myndigheiter har bestemt kven som skal få vaksine først. Dette er per no (27.05.21): 

 • Gruppe 1: Bebuarar i sjukeheim
 • Gruppe 2: Alder 85 år og eldre
 • Gruppe 3: Alder 75-84 år 
 • Gruppe 4: Alder 65-74 år OG personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstand med høg risiko for alvorleg forløp
 • Gruppe 5:  Alder 55-64 år med underliggande sjukdomar/tilstand
 • Gruppe 6: Alder 45-54 år med underliggande sjukdomar/tilstand
 • Gruppe 7:  Alder 18-44 år med underliggande sjukdomar/tilstand
 • Gruppe 8: Alder 55-64 år (VI STARTAR MED DENNE GRUPPA I VEKE 22)
 • Gruppe 9: Alder 45-54 år
 • Gruppe 10: Alder 18-24 år og 40-44 år
 • Gruppe 11: Alder 25-39 år
 • Prioritering av helsepersonell (nytt skriv frå fhi, juni 20201)

Status 01.06.21

Volda kommune har ikkje fått melding om nye smittetilfelle. 

Vaksinering: 

Denne veka får Volda 708 doser som skal settast. Dette må vi bruke 2 dagar på – onsdag 2. juni og torsdag 3. juni. Alle med underliggande sjukdomar, helsepersonell og 65+ har fått tilbod om time, og vi har starta på aldersgruppene 64–55 år.

Fleire vil få SMS med feil oppmøtestad

Alle som fekk SMS og time på Samfunnshuset i april vil framleis få innkalling til 2. dose på Samfunnshuset. Dette problemet ligg hjå helsenorge.no og er vanskeleg å endre. 

Prioriteringsgruppene

Nasjonale myndigheiter har bestemt kven som skal få vaksine først. Dette er per no (27.05.21): 

Status om koronasmitte og tiltak i mai 2021

Status 26.05.21

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye smittetilfelle sidan 22.05.21.

Nye nasjonale tiltak og reglar trer i kraft frå midnatt, natt til torsdag 27. mai. Volda kommune har ingen eigne reglar eller råd, og følgjer derfor dei nasjonale råda og reglane.

Status 22.05.21

Volda kommune fekk i kveld meldt om ei ny positiv koronaprøve. Vedkomande var i innreisekarante og er no sett i isolasjon.

Status 20.05.21

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye smittetilfelle sidan 13.04.21. I veke 19 vart det testa 235 personar i Volda og Ørsta. Dette tilsvarar 1,1% av befolkninga. Hittil denne veka, tysdag og onsdag, er det testa 148  personar. 

Det er 15 personar i smittekarantene i Volda. Desse har tilknyting til smittetilfellet i Ørsta kommune. 

Vaksinering i Volda

Svært mange takkar ja til vaksine i Volda:

 • 90 % har takka ja i alderen  85 år og eldre  (gruppe 2)
 • 98,8 % har takka ja i alderen 75-84 år (gruppe 3)
 • 96,2 % har takka ja i alder 65-74 år og høg risiko (gruppe 4)

Veke 20 og 21 er det vaksinering av dei som har fått 1. dose med AstraZeneca og andre grupper som tidlegare har fått første dose.

Vi har vaksinedag torsdag 20. mai, då er det 402 personar som skal få vaksine.

Veke 21 får vi 468 doser, er det vaksinedag torsdag 27. mai. 

Alle i prioriteringsgruppe 4, 5 og 6 har no fått tilbod om 1. dose av vaksinen.

Vi har igjen om lag 100 personar personar med underliggande sjukdomar/tilstand i prioriteringsgruppe 7 som ventar på å få vaksine.

I veke 22 får vi 708 vaksinedoser. Desse skal gå til:

 • Resten av dei med underliggande sjukdom/tilstand (gruppe 7)
 • Vi startar på dei under 65 år utan underliggande sjukdom/tilstand (risikogruppe 8, alder 55-64)

Dei 708 dosene vert fordelt på vaksinasjonsdagane  2. og 3. mai. Om lag 300 av desse skal gå til personar som skal få si1. dose. Resten vert til personar som skal få 2. dose.

 

Status 19.05.21

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye smittetilfelle sidan 13.04.21. 

Status 12.05.21

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye smittetilfelle. Sist veke, dvs. veke 18, vart det teste 316 personar i Volda og Ørsta.

Det har vore vaksinasjonsdag onsdag 12. mai og vi har vaksinert 378 personar denne dagen. Vi held enno på med 2.dose til dei mellom 65 og 74.

Veke 20: Det vert vaksinering torsdag 20.05 og vi startar opp kl. 13.00. Då er det 402 personar som skal få vaksine.

Regjeringa har meldt om endra rekkefølge på prioriterte grupper. Les meir på regjeringen.no.

Status 06.05.21

Det vart testa 356 personar sist veke. Hittil denne veka er det testa 218 personar. 

Ingen nye smitta i Volda, men det er nokre få i smittekarantene relatert til utbrotet i Ålesund.

Status vaksinering

Vaksinasjondagen torsdag 6. mai har gått fint i nye vaksinelokale. Systemet i Voldahallen fungerer fint og det har vore god flyt i vaksineringa.

Ein del personar har møtt opp på Volda samfunnshus då fleire ikkje har fått med seg at vaksinelokalet vart flytta frå mai månad, eller at dei har fått SMS frå helsenorge der det er oppgitt feil oppmøtestad. Det gjekk heldigvis fint og vart ordna seg slik at alle kom fram til Voldahallen og fekk vaksinen sin. 

2814 har fått første vaksinedose fram til denne veka.

Denne veka er det personar i prioriteringsgruppe 5 som får første dose. Vi har kun motteke vaksiner frå Pfizer.

I veke 19 vert det vaksinering onsdag 12. mai frå kl 14.00. Denne veka får resten av gruppe 5, gruppe 6 og ein del av gruppe 7 første dose.

Veke 20 startar vi å gi 2. dose til dei som tidlegare har fått Astra Zeneca.

Status om koronasmitte og tiltak i april 2021

Oppdatert status 29.04.21, kl 09.00

Volda kommune fekk i går kveld, 28.04.21, melding om ei ny positiv koronaprøve. Det viser seg at denne personen høyrer til i Ørsta, men har fastlege i Volda, difor skjedde denne feilmeldinga. Volda har difor ingen personar i isolasjon med påvist korona pr. 29.04.21.

Førre veke vart det testa 421 personar i Volda og Ørsta, hittil denne veka (måndag- onsdag) 237 personar.

Status 28.04.21

Volda kommune fekk i kveld, 28.04.21, melding om ei ny positiv koronaprøve. Personen var i karantene, no sett i isolasjon.

Til deg som har tatt AstraZeneca-vaksinen:

Regjeringa har no tatt stilling til kva tilbod dei som har fått første dose med  AstraZeneca-vaksine skal få vidare. Det er bestemt at du som har fått AstraZeneca-vaksine skal få tilbod om mRNA-vaksine som dose nr. 2.

Når tidspunktet for andre dose nærmar seg, vil du få innkalling gjennom helsenorge.no med vaksinetid. Det skal vere 12 veker mellom første dose av AstraZeneca og andre dose, som vert Pfeizer-vaksine. Du treng ikkje å ta kontakt, du vil få innkalling. Hugs å stadfest timen når du får innkalling.

Du kan lese meir i informasjonsbrevet frå Folkehelseinstituttet (link til PDF-dokument).(PDF, 147 kB)

Status 22.04.21

Volda kommune har ikkje fått melding om nye smittetilfelle. Førre veke, i veke 15, vart det testa 1128 personar. Hittil denne veka er det testa 251 personar. 

Det vert vaksinert personar i gruppe 4, også i veke 17. Nokre av dosane vi får tildelt i veke 17 vil gå til dose nr.2. Sidan ein ikkje veit kor mange dosar som kjem i veke 18, og kor mange av desse vaksinene som skal vere dose nr. 2, er det usikkert om ein kjem i gang med gruppe 5 denne veka. 

Status 15.04.21

Sist veke vart det testa 1217 personar i Volda og Ørsta. Hittil denne veka er det testa 715 personar. Det er no 3 personar i isolasjon i Volda. Desse er i same husstand. Det er fleire personar i karantene karantene både i Volda og i nabokommunane grunna utbrotet i Ørsta. Det ser ut til at smittesporerane har nådd igjen smittekjelda for utbrotet i Ørsta. Smitten hadde opphav frå annan del i landet, og kom til Ørsta frå ytre Søre Sunnmøre. 

Det kjem nye nasjonale tiltak frå midnatt, fredag 16. april

Vaksine

Vi vaksinerar personar i gruppe 4 (alder 65-74)  t.o.m. veke 16. Om det går etter planen kan vi i veke 17 starte med prioriteringsgruppe 5 (alder 55-64 år). 

Vi skal få tildelt 288 vaksinedosar i veke 16 og 426 vaksinedosar i veke 17 (oppdatert 16.04.21, kl 17.00)

Status 13.04.21

Ei klasse ved Volda VGS er sett i karantene som følge av utbrotet i Ørsta. Vi fekk nyleg meldt om at 3 av dei 28 tilfella som er meldt i Ørsta kommune, hører til i Volda. Den eine personen er alt meldt om, frå 7. april. I tillegg så er det eitt tilfelle den 8. april og eitt 12. april. Personen som fekk stadfesta positiv koronaprøve i går kveld, 12.04.21, var i smittekarantene. Det er ingen nye nærkontaktar til dette tilfelle.

Smittesporingsteamet melder om at alle i klassen ved Volda VGS som skal i karantene har fått beskjed både skriftleg og munnleg. 
 
Vi minner om den forsterka TISK, og korleis ein skal forholde seg til nærkontakter, karantene og testing:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/forsterket-tisk2/
 

Status 08.04.21

Ein av dei som var meldt som smittetilfelle i Ørsta 07.04.21 bur i Volda kommune. Nokre personar i Volda er sett i smittekarantene som nærkontaktar til denne personen.

I veke 13 vart det testa 685 personar i Volda og Ørsta. Dette utgjer 3,2% av innbyggjarane. Hittil i veke 14 (tysdag 6. og onsdag 7. april) er det testa 267 pesronar. 

Det er eit forholdsvis stort utbrot i Ørsta. Smittekjelda er kjent og det er håp om at ein klarer å ta igjen smitterekka ved smittesporing, testing, karantenesetting og isolasjon. Det vert utført forsterka TISK.

Vaksinering

Volda kommune er i gang med å vaksinere prioriteringsgruppe 4. Dette er ei stor gruppe i alderen 65-74 år, i tillegg til personar med underforliggande sjukdom/tilstand som kan medføre høg risiko. Det er venta at vi vert ferdige med dei som har høg risiko i veke 15. 

I veke 15 er det kalla inn 335 personar til vaksinering.  

Vaksinelokala i Volda er på Volda samfunnshus ut april månad. Frå og med mai vert vaksinelokala flytta til Voldahallen.

Status 07.04.21, kl 23.45

Ørsta kommune har i alt fått meldt om 14 nye smittetilfelle siste døgnet. Teststasjonen i Hovdebygda ber om at dei som er i ventekarantene og ikkje har symptom, ikkje bestiller test i morgon. Dette er fordi teststasjonen ventar stor pågong, og det er no svært viktig at vi får testa nærkontaktene, samt øvrige innbyggarar som har symptom.

Status 07.04.21

Volda kommune fekk 07.04.21 melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande var nærkontakt til eit smittetilfelle ein annan stad i landet, var i karantene og har ingen nærkontakter i Volda eller Ørsta kommunar.

Status om koronasmitte og tiltak i mars 2021

Status 27.03.21, kl 15.00

Kommunen har fått informasjon om at personen som fekk påvist koronasmitte i går kveld var passasjer på flyet som gjekk frå Bergen til Ørsta/Volda lufthavn Hovden 24.03. kl 19.45 - 20.30, flightnr. WF178. Dei som har tatt dette flyet vert ikkje rekna som nærkontakter, og vert ikkje pålagt karantene. Kommunen ber likevel dei som har tatt dette flyet og no oppheld seg i Volda eller Ørsta kommune, om å bestille seg ein test på teststasjonen i Hovdebygda 29.03.21. Dei aktuelle passasjerane skal også få varsling på SMS frå flyselskapet.

(Dersom det er nokon med koronasmitte på fly vert det publisert på FHI; https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/koronavirus-og-covid-19-pa-offentlig-kommunikasjon/ ). Denne flyruta er ikkje publisert enno, men vi reknar med at den vil kome på lista ved neste oppdatering, då det er meldt til FHI

Status 27.03.21, kl 09.00

Volda kommune fekk melding om eit nytt smittetilfelle seint fredag kveld, 26.03.21. Personen kom tilreisane den 24.03.21. Vedkomande testa seg utan å ha symptom. Smittevegen er truleg kjent. Smittesporing pågår.

Vedkomande tok test slik det vert oppmoda om, noko som har gjort at vi raskt kunne kome i gang med smittesporing, isolering og karantenesetting.

Vi minner om dei oppdaterte smitteverntiltaka frå regjeringa.

Råd til dei som likevel vel å reise på ferie til Volda

 • Ha få kontaktar siste tida før ferien
 • Vurder å teste deg ved ankomst
 • Hald deg med få kontaktar medan du er i Volda
 • Unngå større folkeemengder

Råd til dei som likevel reiser vekk på ferie

 • Vurdere kvar de reiser
 • Nødvendigheita av reisa
 • Hald deg med få kontaktar medan du er på ferie
 • Unngå handlesenter, folkesamlingar, m.m.

Råd til studenten som vender tilbake

 • Få kontaktar på ferie
 • Gå i sjølvpålagt "karantene" den siste tida før retur
 • Test deg ved retur dersom du er usikker på eigen situasjon
 • Hald deg med få kontaktar den første tida etter retur
 • Kanskje komme tilbake i god tid før skulen startar opp.

Vi minner om dei generelle reglane, hald avstand, reine hender, bli heime og test deg om du er sjuk.

Informasjon om koronatiltak til påska 2021

Status 26.03.21, kl 18.00

Smittetilfellet som vart meldt i går, 25.03.21, hadde 23 nærkontakter som er sett i karantene. Av desse oppheld 22 seg i Ørsta eller Volda kommune. Den siste oppheld seg i ei anna kommune. Alle har tatt første test, dei fleste i går, og nokre i dag. Vi har fått svar på 14 av desse, som var negative. Vi reknar med at det kjem svar på resten i løpet av helga eller morgondagen. 

Viktig melding til dei som har fått tid til vaksinasjon i påska:

Vaksinetelefonen 70 05 89 65 har desse opningstidene i påska:

 • Måndag 29. og tysdag 30. mars – vanleg opningstid kl. 12.00-16.00.
 • Onsdag 30. mars – 09.00-12.00.
 • På helg/høgtidsdagar er telefonen stengt.

Til dei som har fått time til koronavaksinering onsdag 30. mars og torsdag 8. april - husk å bekrefte timen.

Oppdaterte retningsliner for besøk på institusjonar og bemanna omsorgsbustadar for eldre

 • Pårørende og andre som reiser til Volda frå eit område med høg smitterisiko, skal ved samvær med ein bebuar i ein kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, følgje dei smittevernråda som er frå det området med høgast smitterisiko. Dette gjeld både ved besøk i og utanfor institusjon
 • Personar som kjem frå område med høg smitterisiko skal ta med og nytte eige munnbind ved besøk. Ein må kunne halde 2 meters regelen, og ein kan ha maks 2 besøkande i gongen.
 • Ber personar som kjem frå område med høg smitterisiko, vurdere om ein kan utsetje besøket.   

 Her finn du dei nye retningslinene

Vi minner om dei oppdaterte smitteverntiltaka frå regjeringa.

Råd til dei som likevel vel å reise på ferie til Volda

 • Ha få kontaktar siste tida før ferien
 • Vurder å teste deg ved ankomst
 • Hald deg med få kontaktar medan du er i Volda
 • Unngå større folkeemengder

Råd til dei som likevel reiser vekk på ferie

 • Vurdere kvar de reiser
 • Nødvendigheita av reisa
 • Hald deg med få kontaktar medan du er på ferie
 • Unngå handlesenter, folkesamlingar, m.m.

Råd til studenten som vender tilbake

 • Få kontaktar på ferie
 • Gå i sjølvpålagt "karantene" den siste tida før retur
 • Test deg ved retur dersom du er usikker på eigen situasjon
 • Hald deg med få kontaktar den første tida etter retur
 • Kanskje komme tilbake i god tid før skulen startar opp.

Vi minner om dei generelle reglane, hald avstand, reine hender, bli heime og test deg om du er sjuk.

Status 25.03.21, kl 15.00

Volda kommune fekk i dag 25.03. melding om ei ny positiv koronaprøve. Vedkomande har testa seg pga. symptom og har heldt seg heime i påvente av testsvar. Smittesporingsarbeidet pågår, og nærkontaktar som skal i karantene vil bli kontakta i løpet av dagen. Det er førebels ukjent om dette tilfellet kan ha tilknytning til tidlegare smittetilfeller i Volda/Ørsta kommune.

 

Status 25.03.21, kl 11.30

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye positive koronaprøver. Siste meldte tilfellet var 19.03.21 (tidlegare varsla om). I Volda og Ørsta er testa 472 personar denne veka (mån-ons). I veke 11 vart det testa 1095 personar. Dette utgjer 5,1% av befolkninga. Det er ein person som er i isolasjon i Volda.

Vi har siste veke gått ut med denne informasjonen:

Opningstider for teststasjonen i Hovdebygda i påskeveka 2021:

Opningstider for teststasjonen i Hovdebygda i påskeveka 2021:
Dato Klokkeslett Telefon: 700 58 960
29.-31. mars 09.00-11.00 09.00-14.00
01. april Stengt
02. april 09.00-12.00 09.00-12.00
03. april Stengt
04. april 09.00-12.00 09.00-12.00
05. april Stengt
06. april 09.00-11.00 09.00-14.00
Bestill time på nett: http://helseboka.app/b/s/189947

Status 20.03.21, kl 10.00

Volda kommune fekk seint i går kveld, 19.03.21, melding om eit nytt smittetilfelle. Vedkomande har vore på treningssenter i Ålesund i samme tidsrom som ein som testa positivt tidlegare denne veka. Vedkomande testa seg og holdt seg heime med ein gang han fekk besked om dette. Det er ingen nærkontaktar i Volda og Ørsta.

Status 19.03.21, kl 16.30

Teststasjonen har fått negative prøvesvar på 69 elevar og tilsette på Volda VGS. Denne testen er tatt over 7 døgn etter siste kontakt med den smitta, og dei er no ute av karantene.

Framleis sit det 46 elevar og tilsette frå Volda VGS i karantene i Ørsta og Volda kommune. Dei fleste av desse vart testa 19.03. og får truleg svar i løpet av morgondagen. Kryssar fingrane for at alle testar negativt.
 

Status 18.03.21, kl 10.30

 Det er ikkje meldt om nye positive prøveresultat. Til no er det testa 627 personar denne veka i Ørsta og Volda (mån-ons). I dag er det mange av nærkontaktane til tilfellet som vart meldt 12. mars som skal ta 2. test. 

Kriseleiinga i volda har hatt møte i dag og kan konstantere at vi har vore heldige. Kriseleiinga rosar eleven som gjorde akkurat det han/ho skulle. Eleven vart sjuk, holdt seg heime og tok test. Ungdomane og andre som har vore i relasjon til dette smittetilfellet har alle gjort ein framifrå innstats. Tala på gjennomførte testar viser at folk er flinke til å teste seg, noko som er svært viktig. Særskilt no når det er mykje smitte i samfunnet. Vi ynskjer å oppmode om at folk unngår unødige reiser og har få nærkontaktar (dette er også eit nasjonalt råd). Før gjerne dagbok over kven du har vore i lag med. Husk å halde avstand og ha reine hender.  

Video - oppdatering og råd frå kommuneoverlege og ordførar etter den mest spennande veka vi har hatt dette koronaåret.

Status 17.03.21, kl  13.00

Volda kommune har ikkje fått melding om fleire positive prøvesvar. 

Etter at Volda kommune fekk melding om ein smitta person fredag 12.03 (tidlegar meldt) har det vore intens smittesporing i helga. Alle nærkontaktar vart oppringt og sett i karantene. Den smitta var ein elev ved Volda VGS, busett i Volda som framleis er i isolasjon. 

I alt har vi 154 elevar og tilsette tilknytt Volda VGS i karantene. 115 av dei bur i Volda eller Ørsta, og får oppfølging her. Alle desse skal no ha fått ein oppfølgingssamtale og tilbod om test nr. 2 når det har gått meir enn 7 døgn sidan siste eksponering. Alle desse hadde negativ 1. test.

39 av elevane og tilsette ved Volda VGS sit i karantene i andre kommunar. Dei er meldt til smittesporingsteamet i aktuell kommune og vil få oppfølging lokalt der dei oppheld seg. Alle desse fekk tilbod om å ta test nr. 1 i Hovdebygda i helga, og av dei som nytta seg av dette har 2 testa positivt (også tidlegare meldt), dei andre negativt.

2. test for dei på Volda VGS blir 18.03. og 19.03. (Pga. ulikt tidspunkt for siste eksponering).

Dei som har tatt ekstra test i karanteneperioden pga. symptom, har til no testa negativt.

Status 16.03.21

Volda kommune har ikkje fått meldt fleire positive prøveresultat. Prøvasvara kjem inn heile døgnet og det vil bli lagt ut oppdatering så snart vi kan om det kjem inn nye positive prøvesvar.

 

Vi har mottatt negativt prøvesvar på dei alle fleste av første runde med testar på nærkontaktane til tilfella som var meldt 12. og 13. mars. Det betyr at vi har nådd igjen smitterekka, men ikkje at faren for at fleire blir positive er over.

 

Nærkontaktane som er i karantene skal testast igjen på dag 7. Dersom dei held seg friske og den andre testen er negativ, og dei i tillegg er symptomfrie, kan dei avslutte karantena. Om dei får symptom, skal dei testast med ein gong. Husstandsmedlemmane skal då vere i karantene til det er avklart om symptoma skuldast koronainfeksjon.

 

Status 15.03.21, kl 13.00

Kriseleiinga hadde ekstra møte i dag kl 08.30. Det vart bestemt at sjølv om smittesituasjonen i Volda framleis er usikker, vert det ikkje innført lokale tiltak. Dei nasjonale råda er omfattande og dersom alle følger desse vi dei ha god smitteførebyggande effekt. 

I helga vart det testa 300 personar. Førre veke vart det testa 1123 personar i Volda og Ørsta.

Det er sett 158 personar i karantene i samband med smittetilfellet 12. og 13. mars (40 i nabokommunar). Husstandmeldlemane til desse er i ventekarantene  inntil negativ 1. test ligg føre på nærkontaktane.  Vi har ikkje fått svar på alle prøvene av første test enno. Sjølv om smittekjelda truleg er funne, kan smittesituasjonen snu fort. 

Det er vurdert at det ikkje er grunnlag for å gjere strengare tiltak i skular, barnehagar, idrett og arrangement. Vi rår til at alle følger dei nasjonale råda, men er ekstra flinke med smittevern og gjer nøye vurderingar om enkelte arrangement bør utsetjast eller ikkje.  

Her har vi oppsummert informasjon om dei nasjonale anbefalingane og reglane

Vaksinering

Torsdag 18. mars held vi fram med Pfizer-vaksinering. Det er kalla inn 138 personar. Vi kallar inn etter alder og vi er komne ned på alder 81 år.

Det vert  vidare kalla inn ned til 75 år. Dette inkuderer også personar med underliggande sjukdomar i denne aldersgruppa.

Deretter kjem prioritere grupper med underliggande sjukdom med høg risiko.

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene: 

 • Gruppe 1: Bebuarar i sjukeheim
 • Gruppe 2: Alder 85 år og eldre
 • Gruppe 3: Alder 75-84 år 
 • Gruppe 4: Alder 65-74 år og samtidig personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstand med høg risiko for alvorleg forløp
 • Gruppe 5:  Alder 55-64 år med underliggande sjukdomar/tilstand
 • Gruppe 6: Alder 45-54 år med underliggande sjukdomar/tilstand
 • Gruppe 7:  Alder 18-44 år med underliggande sjukdomar/tilstand
 • Gruppe 8: Alder 55-64 år 
 • Gruppe 9: Alder 45-54 år

Gruppe 1 og 2 vert ferdigvaksinert i påskeveka om alt går etter planen.

Vaksinering av gruppe 3 pågår.

Gruppe 4: Først vert alle med høg risiko i alderen 18-74 år kalla inn, før vi startar på øvrige i alderen 74 år og nedover.

Vi vil også minne om at etter den 15. mars skal gå 6 veker mellom 1. og 2. dose med Pfizer, og at dosene vi får tilsendt også må settast av til 2. dose.

Status 14.03.21, kl 21.00

Det har blitt meldt ytterlegare ein elev ved Volda VGS som har testa positivt i kveld. Eleven var sett i karantene og bur i ein annan kommune. Det har kome svar på ein god del prøver, men vi ventar framleis svar på mange. Volda VGS har heimeskule frå måndag til situasjonen er meir avklara. 26 nye ved Volda VGS vart sett i karantene i dag.

Vi trur no at vi har lukkast i å finne smittekjelda til utbrotet i Volda og det er veldig gode nyheiter. Vi vil påpeike at det i tilfelle kan tyde på at dette viruset er svært smittsamt.

I Ørsta har det ikkje blitt meldt fleire positive.

Framleis uoversikteleg situasjon

Vi vurderer framleis situasjonen i Volda og Ørsta som uoversiktleg, men det er ikkje grunnlag for å gjere strengare tiltak i skular, barnehagar, idrett og arrangement. Vi rår til at alle følger dei nasjonale råda, men er ekstra flinke med smittevern og gjer nøye vurderingar om enkelte arrangement bør utsetjast eller ikkje.  

 

Status 14.03.21, kl 11.00

Delar av kriseleiinga har hatt møte i dag kl 10.00. Det er ikkje meldt om fleire positive prøvesvar men vi ventar svar på nærkontaktane i løpet av dagen. Husstandmedlemane til nærkontaktane er i ventekarantene inntil svar på 1. test er mottatt. 

Det tek noko tid før vi får svar på kva type mutant det er snakk om, men ut frå hurtigtest som er gjort i Molde er klarlagt at det muterte viruset kan vere sørafrikansk eller brasiliansk mutasjon. 

Kommuneoverlegen i Vanylven ber dei som tok bussen fra Lauvstad til Syvde kl 14.45 fredag den 12. mars om å teste seg. Dei som var inne på 14.20 ferga Volda- Lauvstad fredag 12. mars bør også teste seg dersom dei får symptom.

Ukjend smittekjelde

Vi har enno ikkje lykkast med å finne smittekjelda til dei to smittetilfella vi fekk meldt 12.03.21. Det betyr at vi har ein potensielt meir alvorleg situasjon med ukjend smitte.

Vi vil minne om at koronaviruset kan gi svært svake symptom, og at alle med nyoppståtte symptom må ha svært låg terskel for å teste seg. Dersom ein er smitta av koronavirus, vil ein kunne smitte vidare sjølv om ein kun har svake symptom.

Symptom på koronavirus kan vere:

 • Sår hals
 • Hoste
 • Tett eller rennande nase
 • Hovudverk
 • Feber
 • Influensafølelse eller sjukdomsfølelse
 • Kroppsverk
 • Tungpust
 • Tap av smak- eller luktesans

FHI oppdaterte anbefalingane sine for testing av barn førre veke. Tidlegare kunne ein gjerne sjå ann barn med lette symptom i 48 timar før ein testa dei. No er anbefalinga at barn med nyoppståtte symptom det siste døgnet bør testast, i samråd med føresette. 

FHI anbefaler også at barn i barneskulealder og yngre no kun vert testa i fremre nase og hals, i staden for djup naseprøve, då dette er mindre ubehagelig for barnet. For ungdom og vaksne anbefaler ein framleis djup naseprøve, då dette er den mest følsame testen.

Vi oppmodar alle innbyggjarar om å ha låg terskel for å teste seg. Vi har god kapasitet på teststasjonen i Hovdebygda. Om du er usikker på om du bør teste deg kan du ringe koronatelefonen 700 58 960.

Bestill time til koronatest på nett.

 

Status 13.03.21, kl 22.00

Volda

Volda fekk i kveld meldt eit nytt smittetilfelle av covid-19. Tilfellet er knytt til Volda Vgs. Vedkomande var nærkontakt med tilfellet som vart meldt 12.03.21. Smittekjelda er framleis ukjend og vi fekk i kveld beskjed om at det dreier seg om anten sørafrikansk eller brasiliansk mutasjon, men det er ikkje stadfesta kva for ein av dei.

Til no er 129 personar sett i karantene i samband med dette tilfellet. 40 av personane som er sett i karantene bur i nabokommunar (Vanylven, Hareid, Sande, Ulstein, Herøy, Stryn og Stad). Smittesporingsarbeidet held fram utover kvelden og morgondagen og fleire vil bli sett i karantene.

Ørsta:

Det er ikkje meldt fleire positive prøvesvar knytt til utbrotet i Ørsta. Alle tilsette og bebuarar på Bakketun har testa negativt på første test. Vi har fått bekrefta at det dreier seg om den britiske mutasjonen. 58 personar er i karantene i samband med dette. 

Ha gode smittevernrutinar

Vi har no ein uoversiktleg situasjon med ukjend smittekjelde i både Volda og Ørsta og det er snakk om to ulike mutasjonar. Teststasjonen har tatt 271 testar laurdag og vil teste fleire nærkontaktar søndag. Vi vil be alle om å ha få nærkontaktar dei neste dagane og unngå folkemengder. No er det viktigare enn nokon gang at vi følger smittevernreglane.

Status 13.03.21, kl 18.30

Alle som skal i karantene vert oppringt, informert og dei får tilbod om test. Husstandmedlemmane til nærkontaktane vert sett i ventekarantene til det er svar på  første testen. Dei som har testa seg i dag vil truleg få svar på testen i morgon.  

Det er hittil registrert 246 testa personar i dag 13.03.21. Hittil denne veka er det testa 1036 personar i Volda og Ørsta.

Status 13.03.21:

Smittesporingarbeidet pågår framleis. Vi testar elevar og tilsette i klassene på Musikk, dans og drama, Medium og kommunikasjon på Volda vgs. og andre som var på Ørsta kulturhus 10.03. Dei som blir rekna som nærkontaktar vil bli kontakta og sett i karantene.

 • Teststasjonen er openi dag, laurdag 13. mars.
 • Telefon open til kl 12.00: tlf. nr:  700 58 960
 • Testinga held fram så lenge folk vil teste seg. Ein kan også bestille time på nett: http://helseboka.app/b/s/189947 

Status 12.03.21

Volda kommune fekk melding om eit nytt smittetilfelle i kveld 12.03.21. Uvisst om det er mutert virus. Smittesporing pågår og nærkontaktar vert kontakta og sett i karantene. Det kjem meir informasjon i morgon.

Status 11.03.21

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye positive koronaprøver sidan 09.03.21. Det vart testa 301 personar i Volda og Ørsta i veke 9. Hittil denne veka, tom. onsdag er det testa 300 personar.

Ørsta kommune fekk meldt om to positive koronatestar 10.03.21. Det er bekrefta at det er mutert virus, men ikkje kva for mutant det er snakk om. 

Vi minner om at det er viktig å teste seg for å førebygge lokale utbrot. Ha låg terskel for å ta ein test, det er heilt gratis, her kan du bestille. 

Status 09.03.21, kl 12.55

Volda kommune fekk melding om eit nytt smittetilfelle med Covid-19 i dag 09.03.21.

Smittevegen er kjent og skriv seg frå ein annan del av landet, der denne personen også har tatt testen. Personen oppheld seg no i Volda men har ingen nærkontaktar i Volda eller Ørsta kommune. Det er framleis ukjent om det er mutert virus.

Smittetilfellet i dag, 09.03.21, har ikkje samband med tilfellet kommunen fekk meldt i går kveld 08. mars. Smittetilfellet den 8. mars hadde opphav frå Stad kommune. Det er ikkje mutert variant.

Status 08.03.21

Volda fikk i kveld meldt eit nytt smittetilfelle av COVID-19. Smitta skriv seg frå pågåande utbrot i anna kommune. Det er ikkje avklart om det er snakk om mutert virus. Førebels er 10 personar sett i karantene. Smittevegen kom frå Stad kommune.

Status 04.03.21

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye positive koronaprøver. Det er ingen i karantene og ingen i isolasjon i Volda. Sist vi fekk meldt om positiv prøve var 19.02. Det vart testa 233 personar i Volda og Ørsta i veke 8, dette utgjer 1.1% av befolkninga. Hittil denne veka, tom. onsdag er det testa 206 personar. Vi minner om at det er viktig å teste seg for å førebygge lokale utbrot. Ha låg terskel for å ta ein test, det er heilt gratis, her kan du bestille.

Denne veka vert det vakinsert ca 100 personar med AstraZeneca-vaksinen. Denne gjekk til helsepersonell som fekk vaksinen på onsdag 3. mars. Personar i gruppe 2 (85 år og eldre) får 2. dose og vi vert dermed nesten ferdige med denne gruppa. Det gjenstår nokre få personar som av ulike årsaker ikkje fekk tatt vaksina då første runde gjekk. 

I veke 10 skal vi få 100 dosar av AstraZeneca-vaksinen. Denne skal bli gitt til helsepersonell, tannlegar og fysioteraputar.

I Hornindal skal dei som fekk vaksine i veke 7 få 2. dosa si.  I tillegg skal nokre personar i Hornindal i aldersgruppa 85-74 år få 1. dose med Pfizer-vaksine.

Status om koronasmitte og tiltak i februar 2021

Status 21.02.21

Volda kommune har fått svar på analysen av koronaprøven som vart tatt 19.02.21. Det er ikkje påvist mutert variant av koronavirus.

Status 19.02.21, kl 21.45

Volda kommune har i kveld fått meldt om eit nytt positivt tilfelle av covid-19. Personen var i reisekarantene etter retur frå utlandet 12. februar. Personen hadde ikkje symptom då testen vart tatt i dag 19. februar. Det er valt skjerpa tiltak inntil avklart mutasjonsanalyse. Nærkontaktar er sett i karantene. Samtlige er lokalisert i Volda. Situasjonen ser førebles ut til å vere under kontroll, men den blir følgt tett. 

Kontaktperson for media: Ordførar Sølvi Dimmen, tlf.: 996 27 876, e-post: solvi.dimmen@volda.kommune.no

Status 18.02.21

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye positive koronaprøver. Det er ingen i karantene og ingen i isolasjon i Volda. Det vart testa 286 personar i Volda og Ørsta i veke 6, dette utgjer 1.34% av befolkninga. Hittil denne veka, tom. onsdag er det testa 198 personar.

Volda kommune vaksinerer i Hornindal denne veka, gruppe 2. Har også starta å vaksinere gruppe 3, dvs dei som er under 85 år. I Volda vert det vaksinsert dose nr 2 på personar 85 år og eldre som bur i omsorgsbustad.

Status 11.02.21

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye positive prøver. Det er testa 361 personar i Volda og Ørsta sist veke. Dette utgjer 1,7% av befolkninga og viser ein liten nedgang i tal på testa personar. Hittil denne veka, måndag-onsdag, er det testa 191 personar. Det er ingen personar i karantene, heller ikkje i isolasjon. 

Vaksineringa held fram i dag på samfunnshuset i Volda. I Volda er det framleis gruppe 2 som vert vaksinert i tillegg til 20 % kritisk helsepersonell. Gruppe 2 er dei som er 85 år og eldre. I tillegg vert det i dag vaksinert nokre få personar som er 84 år. Totalt skal vi vaksinere 120 personar i dag. Neste veke skal vi vaksinere gruppa på 85 år og eldre på Hornindal legekontor. I løpet av neste veke vil vi truleg komme i mål med dose nr 2 til alle som bur på sjukeheim.

Vi har fått spørsmål om kvifor vi ikkje set opp vaksinedagar rundt om i bygdene. Dette har med type vaksine å gjere. Den vaksinen vi har tilgjengeleg er svært sårbar for temperaturendringar så det er vanskeleg å frakte vaksinen  på ein sikker måte. 

Status 04.02.21

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye positive prøveresultat. Det er ingen personar i isolasjon i Volda men nokre få personar er i karantene.

Nærkontaktane til smittetilfellet i Ørsta den 27. januar tok test nr 2 onsdag 3. februar. Det har ikkje kome svar på alle. Dei som får negativt svar på testen er ute av karantene jamfør nye reglar. Karantene varer i 10 døgn, men kan forkortast dersom du testar negativt tidlegast 7 døgn etter ankomst eller etter siste kontakt med den som er smitta jf. covid-19 forskrifta §4c

Det vart testa 472 personar i Ørsta og Volda i veke 4, til no denne veka er det testa 260.

Det er tid for årsmøter. Dette er å sjå som arrangement. Etter nasjonale smitteverntiltak så er det tillatt med 10 personar innandørs og 200 om det er fastmonterte seter. 

Status 02.02.21

Volda og Ørsta kommune har ikkje fått melding om fleire positive smittetilfelle etter dei to som vart meldt i Ørsta 27. og 28. januar.

Smittetilfellet meldt 28. januar hadde ingen nærkontaktar. I samband med smittetilfellet meldt onsdag 27.januar vart over 60 personar busett i Ørsta og Volda sett i karantene og testa. Alle prøvesvara frå første test var negative. Personane sit framleis i karantene og skal testast på nytt i morgon, onsdag 3.februar.

Status om koronasmitte og tiltak i januar 2021

Oppdatering 28.01.21, kl 11.00:

Ørsta melder at dei fekk meldt om positiv prøve i går kveld. Som følgje av dette er 60 personar busett i Ørsta og Volda sett i karantene. Smittesporingsteamet melder at dei har god oversikt over situasjonen.

Status 28.01.21 kl 10.00

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye positive prøvesvar for covid-19 og har ingen personar i isolasjon. Det vart testa 280 personar i førre veke, noko som er eit lågt tal. Denne veka har det hittil blitt testa 292 personar i Ørsta og Volda. Denne auken heng saman med at Ørsta fekk meldt om 6 nærkontaktar til ein person som har testa positivt i Sunnfjord kommune. Vi har felles tal på testa personar då vi har felles teststasjon med Ørsta kommune.

Status 25.01.21

Volda kommune har ikkje fått meldt om nye positive prøvesvar for covid-19.

Vi har derimot fått mange spørsmål kring råd som gjeld her lokalt i samband med dei nye tiltaka som har kome på austlandet.

Vi vil difor forsøke å kome med tydelegare informasjon, særskilt for dei som har vore på reise.

Ørsta og Volda kommunar har ikkje innført eigne lokale tiltak, men vi følger dei nasjonale råda som regjeringa har kome med. 

Slik situasjonen er no anbefaler ikkje Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet at kommunane innfører eigne reglar om karantene. Heller ikkje for personar som reiser ut frå kommunane på austlandet som er omfatta av dei nye tiltaka i samband med det muterte viruset. 

Råd for deg som har reist frå affiserte kommunar på austlandet

 • Hald avstand til andre
 • Ikkje oppsøk stadar der det er vanskeleg å halde avstand
 • Ha svært låg terskel for å teste deg

Elevar kan gå på skulen, barn kan gå i barnehagen og ein kan gå på arbeid sjølv om ein har vore i kommunane på austlandet som har fått innført nye tiltak (24.01.21). Det er ikkje lurt å invitere vennane dine heim på besøk rett etter at du har kome heim frå reise i desse områda. Dei som har vore nær nokon som har vore sjuke må vere ekstra varsame og teste seg. 

Råd som gjeld for alle

 • Gjennomfør berre nødvendige reiser
 • Ha få nærkontakter
 • Unngå å gå på besøk til sjukeheim, omsorgsbustad og dei eldre i familien dersom du har vore utanlands eller i områder i Norge med mykje smitte. Vent i 10 dagar og hald minst 2 meter avsand frå folk i risikogruppe. Det vert gjort unntak ved alvorlig sjukdom og i livets sluttfase i samråd med sjukeheimen

Det vart innført ei rekkje nasjonale tiltak 4. januar og nye råd 18. januar som medførte lettelsar for barn og unge. Det er desse råda som framleis gjeld her lokalt.

Kommunane som har fått eigne tiltak 24.01.21 er: 

Nordre Follo, Oslo, Ås, Frogn, Indre Østfold, Enebakk, Moss, Våler, Nesodden, Vestby. Dei som har vore i desse kommunane bør vere ekstra forsiktig, men er ikkje pålagt å følgje eigne reglar.

Randsonekommunane som også har fått eigne tiltak, men ikkje like omfattande som dei over er:  Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Timebestilling til koronatest

Bestill time på nett eller på telefon 700 58 960. Telefonen er open måndag-fredag kl.09-14.

Teststasjonen er i Langemyra 3 i Hovdebygda. Dersom du ikkje har bil eller har vanskar for å komme på teststasjonen i Hovdebygda, finn vi ei anna løysing for deg. Ta kontakt og vi gjer avtale om kvar du skal få tatt testen.

Ta gjerne i bruk appen Smittestopp. 

 

Status 21.01.21

Volda kommune har ikkje mottatt fleire positive prøvesvar sidan tilfellet som alt er meldt om den 19. januar. Denne veka t.o.m. onsdag er det testa 187 personar i Ørsta og Volda. Dette viser ein nedgåande trend, færre har oppsøkt teststasjonen denne veka. Det er 3 personar som er i isolasjon og 2 nærkontaktar i karantene i kommunen.  

Vi får totalt 72 doser i veke 5, 12 doser går til helsepersonell og 60 doser går til heimebuande eldre over 85 år.

Helsepersonell startar å ringe personar som er 85 år og eldre som bur heime. Gjennom telefonsamtalen vil dei eldste få informasjon om vaksina og helsepersonell vil registrere om dei ynskjer å takke ja til å få vaksine. Når dei seinare får tildelt tid for vaksine vil vi kunne fange opp dei som ikkje svarar og vi vil då ta kontakt med dei på telefon. Det er venta at vi kan starte vaksinering av denne gruppa i veke 5, med oppstart torsdag 4. februar.

Det vert sendt ut informasjonsbrev til personar som er 75 år og eldre om vaksinering mot koronavirus.

Frå og med fredag 22. januar vert det opna for alkoholservering i samband med matservering i Volda.  

Status 19.01.21

Volda kommune fekk i dag ettermiddag meldt om ei ny positiv koronaprøve. Vedkomande er definert som nærkontakt, og var alt i karantene, og no sett i isolasjon. Det skal ikkje vere fleire nærkontaktar til denne personen som har fått påvist covid-.19.

Dei nye nasjonale råda som vart kunngjort av regjeringa 18.01.21 medfører lettelsar for barn og unge. Dei får igjen lov til å trene og er unntatt frå rådet om å halde 1 meter avstand. Det er framleis nasjonalt råd om å utsette eller avlyse cupar og kampar. Toppidretten må utsette kampar ei stund, men dei er unntatt frå regelen om 1 meter avstand under trening. Ungdomskulen går tilbake til gult nivå f. o.m. onsdag 20. januar.

Vi har frå og med i dag letta på restriksjonane for besøk på institiusjonar for eldre, slik at vi er tilbake til nivået som var før jul. 

Volda kommune følger dei nasjonale råda, vi har ikkje lokale tiltak.

Status 18.01.21

Fredag kveld, 15.01.21, fekk vi meldt om ei ny positiv koronaprøve. Personen som fekk stadfesta covid-19 var alt i karantene og er no sett i isolasjon. Det er ikkje ytterlegare nærkontaktar til dette tilfellet.

I veke 2 vart det testa 437 personar i Ørsta og Volda.

Status 15.01.21

I går kveld, 14.01.21, fekk vi meldt om ei ny positiv koronaprøve. Ein person testa seg 13. januar etter innreise frå eit nordisk land.

Personen som no har fått stadfesta covid-19 var difor i reisekarantene, og er no sett i isolasjon. Det er berre ein nærkontakt til dette smittetilfellet som også  var i karantene etter innreise .

Status 14.01.21

Volda kommune fekk i går kveld meldt om eit nytt smittetilfelle. Personen tok test 12. januar etter reise frå utlandet og var i reisekarantene, no sett i isolasjon. Personen har svært avgrensa nærkontaktar.

Det vart tatt 629 testar i veke 1, så langt denne veka er det tatt 297 testar i Ørsta og Volda.

Volda kommune har mottatt 25 vaksiner denne veka. I dag skal 20 pasientar på sjukeheimen ved Hornindal omsorgssenter få vaksine. I morgon skal 5 vaksiner bli gitt til kritisk helsepersonell. 

I veke 3 vert resten av bebuarane som vil  ha vaksine vaksinert på sjukeheim på Volda omsorgssenter vaksinert og vi skal starte å vaksinere dei som bur i omsorgsbustad.

Status 13.01.21

Volda kommune har ikkje mottatt fleire positive prøvesvar. Vi har no fått svar på prøvene til alle nærkontaktane til personen som testa positivt den 08.01.21. Nærkontaktane har fått tilbod om å ta ny prøve på torsdag 14. januar. Smittekjelda er ikkje kjent og vi oppmodar alle om å ha gode smittevernrutinar.  

Status 11.01.21

Volda kommune har ikkje mottatt fleire positive prøvesvar, men vi har heller ikkje fått svar på alle nærkontaktar. Vi håper å få svar på alle nærkontaktane i morgon. 

Status 09.01.21

Personen som har testa positivt på Covid-19 var på Family Sport Club om kvelden 5. og 6. januar. 8 deltakarar på ein gruppetime er sett i karantene. Alle som har vore på treningssenteret på tidspunkta som er nemt over, må følge ekstra nøye med på mulige symptom og ha låg terskel for å teste seg.

Det er no 58 personar i karantene. Smittekjelda er ukjent og ein arbeider med å finne smittekjelda. Fordi det er ukjent smittekjelde må alle vere ekstra på vakt og ha låg terskel for å teste seg.

Status 08.01.21

Volda kommune har fått stadfesta eit nytt smittetilfelle i kveld 08.01.21. Personen som har testa positivt for covid-19 er tilsett ved Øyra skule. Elevane og tilsette som skal i karantene får melding om det direkte frå Volda kommune. Smittesporing og kartlegging pågår. 

Denne veka vart det testa 576 personar i Ørsta og Volda. 

Status 07.01.21

Det er testa 391 så langt denne veka. Ingen nye positive prøver er mottat. Det er to personar i isolasjon på grunn av påvist covid-19 i Volda.

Dei første 40 vaksinene som Volda kommune mottok onsdag 6. januar er gitt til bebuarar på sjukeheimen ved Volda omsorgssenter. Neste veke får Volda 25 vaksinedoser. 20 av desse skal gå til pasientar på sjukeheimen ved Hornindal omsorgssenter og 5 til kritisk helsepersonell.

Status 06.01.21

I går kveld fekk vi meldt om eit nytt smittetilfelle i Volda. Smittevegen er kjent, det skriv seg frå utbrotet i Sula/Ålesund. Fire nærkontaktar er sett i karantene.

Sist veke vart det testa 335 personar i Ørsta og Volda. 

Status 03.01.21

Volda kommune har i kveld 03.01.21 fått melding om eit nytt smittetilfelle. Vedkomande var allereie i karantene som nærkontakt i samband med smitteutbrot i Ålesund. Den smitta er no i isolasjon, og nærkontaktar held fram i karantene.

 

 

Status om koronasmitte og tiltak i 2020

Status om koronasmitte og tiltak i desember 2020

Status 30.12.20 

Volda kommune fekk meldt om ei positiv koronaprøve i dag. Prøva var tatt i dag på ein tilreisande person utan nækontaktar lokalt. Personen er sett i isolasjon.

I veke 52 vart det tatt 647 prøver i Ørsta og Volda. Denne veka, dvs. måndag, tydag og onsdag er det tatt 253 prøver.

Vi minner om at dei som skal gå julebukk bør fylgje same råd som vart gitt ved Halloween:

 Alle som deltek må vere friske, også dei som tek imot julebukkar.

 • Hald to meter avstand til andre.
 • Gå i små grupper, og med dei du er saman med til vanleg.
 • Hald avstand til andre grupper, til dømes dersom det er kø utanfor enkelte hus.
 • Alt godteri som blir delt ut, skal handsamast med reine hender, hanskar eller reiskap, og vere emballert (innpakka).
 • Vent med å ete snopet til du er ferdig med runden, og til du har vaska/sprita hendene.
 • Bruk refleks i mørket og ha gjerne med ein vaksen.
 • Dersom du har luftvegssymptom eller av andre grunnar ikkje ønsker at nokon ringer på døra, heng opp ein lapp på døra eller ringeklokka, der det for eksempel står: «Velkomne tilbake på julebukk i 2021».

Status 24.12.20 

Kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol har meldt frå til Fylkesmannen om at vi er klare til å ta imot første levering av vaksiner i veke 1. Dei første vekene vil alle dosene vi får gå til bebuarar på sjukeheim. Vi får 40 doser første veka. Vi ønsker at alle får ei fin julefeiring.

Status 23.12.20 

Seint i går kveld fekk Volda kommune to nye positive prøvesvar på covid-19. Begge var nærkontaktar til tidlegare tilfelle og er no sett i isolasjon. Smittevegen er kjent.

Teststasjonen opplever litt forseinking på koronasvar denne veka. Telefonen stenger kl 12.00 i dag, 23. desember. Etter dette kjem vi til å sende ut SMS med prøvesvar dei neste dagane slik at vi sikrer at alle får svar. Denne SMS-en kjem i tilfelle i tillegg til svaret på helsenorge for dei som får svar der.

 • Opningstider på teststasjonen i jula, i veke 52 og 53:
 • Måndag og tirsdag: 09.00-13.00
 • Onsdag: 09.00-12.00
 • Torsdag og fredag: Stengt
 • Laurdag: 09.00-13.00

Det kan bli endringar i desse tidene.

Status 21.12.20 

Det vart testa 778 personar på teststasjonen i førre veke. Det har ikkje kome fleire positive prøvesvar. 

Status 19.12.20 

I dag 19.12.20 fekk Volda kommune stadfesta eit nytt positivt prøvesvar. Personen var i karantene som nærkontakt til tidlegare smittetilfelle og er no sett i isolasjon. Smittevegen er kjent.

Status 18.12.20 

Vi har fortsatt 5 smittetilfelle i isolasjon i Ørsta / Volda. Vi fekk ingen meldingar om fleire smitta i går, men det kom svar på 75 negative testar.

Status 17.12.20 

Status er ingen nye smittetilfeller. Det vart testa 128 personar i går og 472 totalt denne veka. Volda og Ørsta ligg på høg testprosent. 

Status 16.12.20 

Status er fortsatt 5 smittetilfelle i isolasjon. Vi fekk ingen meldingar om nye smittetilfelle i går, det kom svar på 167 negative testar. 

Status 15.12.20 

Oppdatering om koronasituasjonen i Ørsta/Volda 15.12.20 kl.12

Vi har per no ikkje fått melding om fleire positive tilfelle knytt til smitteutbrotet. Vi forventar likevel at det kan kome fleire tilfelle, men at dette då vil vere hjå personar som sit i karantene og derfor gir mindre ringverknader.

Status for utbrotet er dette: 5 smittetilfelle i isolasjon og over 150 personar i karantene. Nokre av nærkontaktane er tilknytt andre kommunar og blir testa og fylgt opp der. Det er smittesporingsteamet som avgjer kven som skal i karantene.

Dei to siste dagane har 360 personar blitt testa på teststasjonen i Hovdebygda. Vi har motteke svar på om lag 280 av desse, og nærkontaktar har vore prioritert. Smittesporingsteamet vil dei nærmaste dagane gå igjennom og sjekke at alle prøvesvara har kome og ta kontakt igjen med alle nærkontaktane for vidare oppfølging.

Vi har no god oversikt over situasjonen. Det betyr at skulane i Ørsta og Volda etter nasjonale retningslinjer skal vere opne og driftast på gult nivå. På Dalane skule i Ørsta er 1.-5. trinn tilbake på skulen i dag, medan 6.-7. trinn er i karantene og har heimeskule. På Volda VGS er dei som skal vere det i karantene medan skulen elles held fram som normalt.

Det er ikkje grunnlag for å leggje ytterlegare restriksjonar på aktivitetar i lokalsamfunnet enn dei nasjonale retningslinjene.

Hugs at du ikkje kan kjenne forskjellen på ei vanleg forkjøling og symptom på korona. Får du luftvegssymptom, må du halde deg heime og teste deg. Hald hovudet kald og hjertet varmt.

Unni Natås, kommuneoverlege i Ørsta - Inger Lise Kaldhol, kommuneoverlege i Volda

Status 14.12.20 

OPPDATERING OM SITUASJONEN I ØRSTA / VOLDA

Vi har så langt fått svar på 118 av dei 170 personane som vart testa på teststasjonen i går. 1 av 118 testar var positiv.

Det nye smittetilfellet er ein elev ved Volda VGS, busett i Volda kommune. Den smitta er nærkontakt til det første smittetilfellet ved Volda VGS. Seint i går kveld vart 39 nye nærkontaktar kontakta og sett i karantene. Nye nærkontaktar har blitt testa i dag. Totalt sett er det no 157 personar i karantene i knytt til smitteutbrotet.

Vi ventar fortsatt på fleire prøvesvar, og vil kome tilbake meir informasjon om resultatet av desse etter kvart. Det vil truleg kome fleire positive prøvesvar i dagane framover.

Dalane skule i Ørsta held fram med heimeskule til vi har fått prøvesvara vi ventar på.

Vi minner om at alle som har forkjølingssymptom må halde seg heime og bestille koronatest. Alle som har fått beskjed frå smittesporingsteamet om å vere i karantene skal halde fram med det. Dei som har testa negativt vil få tilbod om ny test på slutten av karantenetida og før dersom dei skulle få symptom. Dersom personar som sit i karantene får symptom, skal dei gå rett i isolasjon og husstandsmedlemmer i karantene.

Status 10.12.20 

Det vart testa totalt 510 personar sist veke. I går, 09.12.20, kom det ei positiv prøve på ein nærkontakt. Denne personen var alt i karantene og er no sett i isolasjon.

Frå måndag 14. desember går teststasjonen tilbake til normal drift. Det er det transport av prøvene 12.30 og svar etter 1,5-2 døgn.

Status 04.12.20 kl 09.00

I går, 03.12.20,  fekk vi meldt eit nytt positivt smittetilfelle. Det pågår smittesporing og nærkontaktar er sett i karantene. Smittekjelda er kjent.

Vi har fått spørsmål om tal på smitta no. Det er i dag 5 positive i isolasjon og 11 i karantene som nærkontaktar. Dette er oppdaterte tal frå smittevernlege fredag 04.12.20 kl 14.00.

Status 03.12.20 kl 09.00

Det er testa 535 personar i Volda og Ørsta i veke 48. Denne veka, måndag-onsdag, er det testa 354 personar. Som tidlegare meldt har det kome to positive prøvesvar denne veka (veke 49), den 30. november og 1. desember. Begge desse tilfella var alt i karantene som nærkontaktar og førte ikkje til at fleire måtte i karantene.  

Status 02.12.20 kl 08.00

I går kveld, 01.12.20,  fekk Volda kommune stadfesta eit nytt positivt prøvesvar. Personen er husstandmedlem til tidlegare påvist smittetilfelle og har difor vore i karantene. Det er ingen nye nærkontaktar som ikke er i karantene frå før.

Status 01.12.20

I går kveld, 30.11.20,  fekk Volda kommune stadfesta eit nytt positivt prøvesvar. Personen er nærkontakt til tidlegare smittetilfelle og har difor vore i karantene. Smittevegen er kjent for dette tilfellet.

Status om koronasmitte og tiltak i november 2020

Status 30.11.20

Det er ikkje rapportert om nye smittetilfelle i Volda pr 30.11.20.

Grunna aukande smitte i Ørsta og Volda siste tida, samt smittetilfelle utan sikker smittekjelde (det siste meldt 27.nov), gjer vi no grep for å få så raske svar på koronatestane som råd i ein periode framover.

Sjølve testinga vil skje kl. 09.15- 11.00 på teststasjonen i Hovdebygda. Prøvesvara frå mikrobiologen i Molde vil i hovudsak kome same kveld som prøvene er tekne. Om svara ikkje ligg på helsenorge.no innan kl. 22, vil dei kome neste dag. Dei som ikkje finn svaret på helsenorge.no, kan ringe teststasjonen.

Det er svært viktig at alle som har luftvegssymptom held seg heime og tek kontakt for å bestille time til koronatest. Dette gjeld sjølv om du berre har ei lett forkjøling.

For at vi skal klare å oppdage smittetilfelle og hindre vidare smitte, er det svært viktig at folk testar seg.

Time til koronatest kan bestillast på nett (https://helseboka.app/helseboka/booking/staff/189947)

eller på telefon (700 58 960) måndag-fredag kl.09-14.

Statusoppdatering  27.11.20 kl 16.00

Volda kommune har fått stadfesta eit nytt smittetilfelle 27.11.20. Dette er ikkje knytt til pågåande utbrot. Smittesporing og kartlegging pågår. 

Pga aukande smitte siste tida i Ørsta/Volda innfører vi etter råd frå FHI føre-var tiltak for å beskytte sårbare eldre.
Tilsette som jobbar med pasientnært arbeid på sjukeheimane, i HBO og bufellesskap for eldre skal frå i ettermiddag bruke munnbind på jobb.

Det vil bli gjort ei ny vurdering av situasjonen mot slutten av neste veke når vi veit meir om korleis situasjonen utviklar seg dei nærmaste dagane. Det vi innfører no er føre-var tiltak for å beskytte sårbare.

Elles i samfunnet held vi fram med å følgje dei nasjonale retningslinjene med barnehagar og skular på gult nivå og nasjonale reglar for aktivitetar for barn og unge, arrangement m.m.
Vi minner alle om å følgje smitteverntiltaka:

 • Hald deg heime og ta koronatest om du har luftvegssymptom
 • Vask hender og hald avstand
 • Avgrens tal på nærkontaktar

Status 27.11.20 kl 11.00

Helsestasjonen har opna att og er i normal drift. Den tilsette som har vore nærkontakt og er i karantene, har testa negativt.

Status 26.11.20 kl 09.00

Tal på testa denne veka, månd-torsd, 264 personar i Volda og Ørsta. Førre veke 423 personar. To personar som er busett i Volda kommune har testa positivt for covid-19 sist veke. Eitt smittetilfelle den 25.11.20 (husstandmedlem av person som kom frå raudt land og testa positivt 17.11.20) og eitt den 26.11.20 (leiar i helse og omsorg som fekk positivt prøvesvar morgonen den 26.11.20). Dei tre andre leiarane er ikkje busett i Volda kommune.

Ytterlegare ein leiar har testa positivt for covid-19. Denne personen var sett i karantene som nærkontakt til dei andre leiarane ved helse og omsorg som har testa positivt og er no sett i isolasjon. Arbeid med kartlegging av nærkontaktar pågår. Vi kjenner ikkje til at leiaren har hatt pasientnært arbeid. Nærkontaktar vert sett i karantene fortløpande.

Helsestasjonen har valt å halde stengt i dag i påventa av testresultat og avklaring av situasjon. Dette som eit føre-var tiltak. Planlagde oppdrag er utsett.

Førebygging og rehabilitering på omsorgssenteret i Volda har stoppa inntak av pasientar som eit føre-var tiltak.

Heimebasert teneste har sett i verk beredskapsplan der dei avgrensar tenestene og ikkje tek besøk der det ikkje er nødvendig. Dette er også eit føre-var tiltak.

Smitten vart spreidd på eit møte der smittevernrutinane vart følgt nøye. No har kommunen fått på plass databehandleravtale for sensitive personopplysningar og kan difor i større grad nytte nettmøter i den administrative drifta.

Det vert stengt for besøk på Volda omsorgssenter. Pasientar som er dårlege vil få tilrettelagt for besøk. Dette er av omsyn både for bebuarane, tilsette og besøkande. Pårørande må ta kontakt med avdelinga for å gjere avtale om besøk.

Vi oppmodar om at besøk på Fjordsyn og Barstadmarka også vert sterkt redusert.

Minner alle om å følgje smitteverntiltaka:

 • Hald deg heime og ta koronatest om du kjenner på luftvegssymptom
 • Vask hander og hald avstand
 • Avgrens tal på nærkontaktar

Kontaktperson for media er ordførar Sølvi Dimmen, tlf. 996 27 876

E-post: solvi.dimmen@volda.kommune.no

Status 25.11.20 - kl 15.50

Volda kommune har fått eitt nytt smittetilfelle i dag, 25.11.20 kl 15.50. Personen var i karantene etter at hustandsmedlem testa positivt for Covid 19 etter opphald i raudt land. Personen er no i isolasjon. Det er ikkje venta smittespriing frå dette tilfellet.

Status 25.11.20 - kl 10.00

I går testa 3 leiarar i helse- og omsorgssektoren i Volda kommune positivt på Covid 19. Smittesporingsteamet melder at smittekjelda er kjent og at nærkontakter er sett i karantene og vert testa. Det er ikkje registrert at desse leiarane har hatt kontakt med pasientar. Til saman er det sett 10 nærkontaktar i karantene.

Det eine smittetilfellet frå 17. november har ikkje kjent smittekjelde. Alle må ha svært låg terskel for å halde seg heime og teste seg om dei kjenner på luftvegssymtom. Sjølv om symptoma er små kan det vere covid-19.

Kontaktperson for drift av helse- og omsorgstenestene er:

Smittevernlege:

 • Bent Ingebrigtsen
 • Pga arbeidssituasjonen ber han om at de tek kontakt på e-post og legg igjen telefonnummer slik at han kan ringe tilbake. Skriv gjerne også kva spørsmålet er. E-post: bent@ingebrigtsen.me

Tal på testa personar i Volda og Ørsta 

I veke 47 (førre veke) vert det testa 423 personar. Hittil denne veka, dvs. måndag 23. og tysdag 24. november er det testa 201 personar.

Status 19.11.20 kl. 16.50

Volda kommune har i dag fått svar på alle prøvene som blei tatt av nærkontaktar av dei positive tilfella på tysdag. Fire nærkontaktar har testa positivt. Smittesporing har ikkje avdekt nye personar som må i karantene i lokalområde. Kommuneoverlegen ber alle som har luftvegssymptom om å teste seg. Vi har framleis eit smittetilfelle med ukjent smittekjelde.

Status 19.11.20 

I veke 46 vart det testa 380 personar i Volda og Ørsta. Denne veka, det vil sei måndag, tysdag og onsdag, vart det testa 266 personar. Volda kommune har mottok 3 nye positive prøver den 17. november. Ein kom frå raudt land, ein har vore på reise i innlandet på stad med høgt smittetrykk og ein person har framleis ukjent smittekjelde. Det pågår framleis smittesporing og ein ventar prøvesvar på nærkontaktar i kveld og i morgon. Vi kjem tilbake med ny statusoppdatering dersom vi får fleire positive prøvesvar.

Test deg om du kjenner på luftvegssymtom. Det er det viktigaste vi kan gjere, i tillegg til å følgje reglane om avstand, vaske hender og vere heime om vi er sjuke.

Karantenehotell 

For å avgrense importsmitte (smitte som kjem til Norge frå utlandet) har regjeringa innført ordning med karantenehotell. Utanlandske passasjerar skal kontrollerast ved første grensepassering, og handterast i karantenehotell nært innreisepunktet. Det er politiet i grensekontrollen som vurderer vilkåra for innreise til Norge og informerer om plikta til å opphalde seg på karantenehotell.

Vigra lufthamn er for tida den einaste flyplassen i fylket som har internasjonale rutefly og det er difor Ålesund og Giske kommunar som i Møre og Romsdal har karantenehotell. Volda kommune har såleis ikkje karantenehotell.

Kommunane har ikkje høve til å gje dispensasjon i høve desse reglane. Her kan du lese meir om reglane  for innreise til Noreg på regjeringa.no.

Svar på prøveresultat , status 19.11.20

Løysinga der ein sjølv kan sjekke resultatet av koronatesten på Helsenorge.no fungerer ikkje. Vi vil difor sende ut svar på SMS til dei som er testa frå og med onsdag 18.11. Dei som var testa før dette og framleis ikkje har fått svar kan ringe teststasjonen (700 58 960) for å få svaret.

Status 18.11.20 

Smitteoppsporingsteamet i Volda og Ørsta vil minne alle på at om du får luftvegssymptom, må du halde deg heime og avtale test med teststasjonen. Dette er heilt naudsynt, sjølv om du trur du berre er litt forkjøla. For mange kan koronasjukdom vere nettopp det, som ei forkjøling.

Volda kommune fekk i går kveld melding om to nye positive koronaprøver. Ingen av desse er knytt til utbrotet vi har hatt, og den eine personen har ukjent smittekilde. Alle nærkontaktar er varsla, men smittesporinga vil halde fram i håp om at vi finn kjelda. 13 nærkontaktar er sett i karantene. Nærkontaktane vil bli testa, og vi kjem tilbake med meir informasjon når resultata av desse prøvene er klare. Det vil tidlegast skje på kvelden torsdag melder kommuneoverlegen.

Ingen av dei smitta er tilsett i kommunen. Det var tilsaman tre nye positive prøvesvar 17.11.20, ein på etttermiddagen og to på kvelden.

Status 17.11.20 

Volda kommune har i dag fått melding om ei positiv koronaprøve. Personen var i karantene etter opphald i raudt land og er no sett i isolasjon. Det er to nærkontaktar som er sett i karantene. Det er ikkje forventa smittespreiing i lokalsamfunnet av dette tilfellet. Smittesporinga er avslutta.

Status 12.11.20 

Det har vore møte i kriseleiinga. Kommuneoverlegen melde om at det var testa 581 personar i Volda og Ørsta sist veke. Til no denne veka 274 personar, dvs. måndag-onsdag. Det har ikkje kome inn fleire positive prøvesvar i Volda. Ein innbyggjar i Ørsta fekk påvist covid-19. Denne personen har tilknyting til utbrotet som har vore i Volda, og har difor vore i karantene. Smitten har skjedd i heimen. 

Status 10.11.20 

Det har ikkje kome nye positive prøvesvar sidan 04.11.20 (som tidlegare meldt). Så lenge det ikkje kjem nye positive prøvesvar eller situasjonen endrar seg, så vert det berre lagt ut statusoppdatering ein gang i veka. Kriseleiinga har møte kvar torsdag med mindre det oppstår endringar i situasjonen. 

Det har kome spørsmål om smitteverntiltak og om det er lokale tiltak i Volda. Volda kommune har ikkje innført lokale tiltak då dette er meint for bu- og arbeidsregionar med stort smittetrykk. 

Status 05.11.20 kl 11.00

Denne veka, det vil sei måndag, tysdag og onsdag, vart det testa 415 personar i Volda og Ørsta. Vi fekk inn to nye positive prøvesvar 04.11.20. Begge er tilknytt pågåande utbrot og har vore i karantene. Desse nye positive prøveresultata har difor ikkje konsekvens for smittesituasjonen i Volda.

Status 03.11.20 kl 17.00

Kommuneoverlege Inger-Lise Kaldhol seier at vi har god oversikt over det lokale utbrotet gjennom smittesporinga.  Fleire kan teste positivt, men vi forventar at det er folk som allereie er sett i karantene. Dette betyr ikkje at folk skal slappe av når det gjeld nasjonale smitteverntiltak. Smitten aukar i Norge og vi kan få nye lokale utbrot.

Alle som set i karantene skal gjere det i ti dagar, det gjeld også lærarar og elevar uavhengig av testresultat. Vi tilbyr alle nærkontaktar testing. Mange av nærkontaktane blir også testa to gonger.

Folkestad skule

Per Ivar Kongsvik, kommunalsjef oppvekst, melder om at vi vil ha drift på gult nivå på Folkestad skule frå måndag 9. november. Gult nivå er det nivået vi har vore på heile hausten.

Status 03.11.20 kl 11.00

Det kom i går ettermiddag melding om ei ny positiv prøve i Volda. Vedkomande er nærkontakt til ein av dei to som testa positivt på koronavirus 27.10.2020. Denne personen har difor vore i karantene.

Status 02.11.20 kl 12.00

Det vart testa 668 personar i førre veke. Som tidlegare meldt var det 8 personar som testa positivt for covid-19.

Til no er det totalt 120 personar i karantene i Volda. 

Personar som er i karantene og som får symptom skal gå rett i isolasjon, resten av husstanden skal då rett i karantene. Dette er jamfør nye nasjonale råd og reglar frå Regjeringa 30. oktober.

Alle som får symptom som kan vere covid-19 , skal halde seg heime medan ein ventar på prøvesvar. Viss svaret på prøva er negativ, kan ein gå på skule og jobb igjen når allmenntilstanden er god. Viss svaret på testen er positiv, skal den som er testa isolerast, og det vert sett i gong smittesporing. Alle som er nærkontakter til den smitta skal setjast i karantene.

 

Her kan du lese meir om reglane om kva det vil seie å vere karantene og isolasjon.

Alle må vere med på den nasjonale dugnaden og halde talet på nærkontaktar så lågt som mogleg. Ein nærkontakt er ein person du har vore nærare enn 2 meter i meir enn 15 minutt

Volda kommune presiserer at i Volda gjeld dei nasjonale tiltaka, det ikkje er sett i verk lokale tiltak. Regelen om å ha meir enn 2 meter avstand om du skal vere saman med nokon i meir enn 15 minutt for å unngå å bli nærkontakt er ein nasjonal regel som du kan lese meir om her.

Folkestad barnehage er frigitt og den er opna i dag. Det er avtalt tilbod med heimane. 

Status 01.11.20 kl 14.40

 

Volda ungdomsskule:

Til no er det sett 47 elevar i karantene, 3 lærarar og 7 studentar.

Heile 9. klassesteg vil få heimeundervisning frå og med måndag. Dei er informert og får den informasjonen dei treng frå skulen. 

Fleire elevar frå andre klasser på dette årssteget er i karantene sidan den smitta eleven har hatt undervisning i ei elevgruppe samansett av elevar frå fleire klasser. I samråd med smitteteamet vel ein difor heimeundervisning for heile årssteget.

8. og 10. klassesteg har ordinær undervisning på skulen. Skulen er på gult nivå.

Status om koronasmitte og tiltak i oktober 2020

Status 31.10.20 kl 17.00

Volda kommune har det siste døgnet fått melding om to nye personar som har testa positivt på Covid-19. Begge sat i karantene då smitten blei påvist, men smittesporing går tilbake i tid og det vil derfor føre til at fleire  må i karantene. Ein av dei som testa positivt er elev ved Volda ungdomskule. Smitteoppsporingsarbeidet pågår.

Elevane som skal i karantene vil få melding om det.

 

Ekstra opningstid - teststasjon og koronatelefon for Volda og Ørsta

Telefonen og teststasjonen vert open på søndag 1. november frå kl 10-14.

 • Ring 700 58 960 for å gjere avtale om test før du kjem
 • Oppmøtestad: Langemyra 3, Hovdebygda
 • Om du ikkje kjem deg til teststasjonen finn vi ei anna løysing for deg. Ta kontakt!

Har du behov for hjelp med innkjøp? Ta kontakt med frivilligsentralane.

Status 30. oktober kl 13.00

I etterkant av at Volda kommune fekk svar på 4 positive prøvesvar 29. oktober er det utført omfattande smittesporing. 

Sidan i går har det blitt sett ytterlegare 19 personar i karantene. I alt er det no 63 personar i karantene i Volda og Ørsta i samband med smittesporinga. Det er også avdekt nokre nærkontaktar i nabokommunar.

Dei 4 personane som har testa positivt er alle nærkontaktar til dei to personane som fekk stadfesta covid-19  den 27.10. 20.

Resten av prøvene frå nærkontaktar frå smittesporinga så langt har vore negative, men det vil bli gjennomført fleire testar i dag og dei komande dagane.

Kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol seier at det varierar kva symptom dei smitta har, men det er luftvegssymptom som sår hals, hoste, lhovudverk og feber. Vidare seier ho at dei har blitt sjuke kort tid etter nærkontakt med smitta person. 

Smittekjelda

Ålesund kommune har skrive på sine heimesider at:

«Ein person har fått påvist smitte etter at han var definert som nærkontakt i samband med det utbrotet i Volda denne veka. Vedkommande er i isolasjon og smittekartlegging pågår vidare.»

Kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol har tidlegare gått ut med at smittekjelda har vore ukjent. Etter kartlegginga som har pågått siste dagane er det grunn til å tru at smittekjelda kjem frå Ålesund.

Folkestad skule og barnehage

Komande veke blir det «heimeskule» for elevane ved Folkestad skule. Fleire tilsette er sett i karantene pr i dag, då dei er nærkontaktar. Ingen av elevane er karantene, og for elevane gjeld difor nasjonale råd for sosial omgang.

Informasjon frå kontaktlærar til elevane kjem i Showbie eller Classroom. Elevane vil få arbeidsplanar og møtepunkt med sine kontaktlærarar/lærarar måndag morgon kl. 09.00.

Dersom det er behov for avklaringar ta kontakt med kontaktlær, rektor eller avdelingsleiar skule.

Folkestad barnehage held stengt til over helga i påvente av prøveresultat.

Det er kontroll på nærkontaktane til dei tre andre som har fått stadfesta covid-19.

Teststasjonen og koronatelefonen for Volda og Ørsta

Telefonen og teststasjonen vert open på søndag frå kl 10-14.

Ring 700 58 960 for å gjere avtale om test.

 

Status 29.10.20,  kl 20.45

Kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol melder om at Volda kommune i kveld har fått melding om fire positive koronaprøver. Alle desse er knytt til dei to positive prøvene frå tysdag. Ein av dei som har testa positivt er tilsett på Folkestad skule. For at kommunen skal få betre tid til å få ei god oversikt over situasjonen vil skulen og barnehagen på Folkestad i morgon vere stengt. Smittesporingsarbeid pågår.

Status 29.10.20

I veke 43 vart det til saman testa 313 personar i Ørsta og Volda. I går, 28.10.20, vart det testa 170 personar. Vi ventar å ha svar på desse i testane i morgon. Siste positive prøvesvar var, som tidlegare meldt 27.10.20, då mottok kommunen melding om at to personar hadde testa positivt for covid-19. 

Mange i kommunen er berørte av koronasituasjonen, det er 44 personar som er sett i karantene etter smittesporing rundt dei to positive prøvesvara som kom den 27.10.20. I denne samanheng har vi laga eit informasjonsskriv om koronasituasjonen i Volda der vi også har oppsummert gjeldande nasjonale råd og retningsliner. (PDF, 130 kB) Volda kommune følgjer dei nasjonale råda som er gitt. Det er ikkje behov for lokale tiltak slik situasjonen er no, men alle må ta ansvar og følge dei nasjonale råda.

Status 27.10.20 kl. 13.15

Smittesporinga for dei to tilfella i går er avslutta, og det blei totalt 44 personar som blei sett i karantene. Klassa på Volda vgs. skal ikkje vere i karantene, dei er ikkje rekna som nærkontakter.

Vi testar mange av nærkontaktane i dag, men ventar ikkje svar på desse prøvene før i morgon kveld.

Om det ikkje kjem nye tilfeller i dag, har vi ikkje meir informasjon i dag.

Status 27.10.20 kl 17.00

Smittekjelda til dei to som testa positivt på koronavirus 27.10.2020 er ukjent. Alle i lokalmiljøet må difor vere ekstra på vakt og teste seg dersom nokon kjenner på symptom. 

Dei to som fekk påvist koronasmitte har ein relasjon, men smittekjelda er ukjent. Smittesporingsarbeidet held fram og kl. 14.00 var 36 personar sett i karantene. Årsaka til at så mange personar er sett i karantene er fordi eit kor er sett i karantene.  

Førre smittetilfelle i Ørsta, registrert 21. oktober, har også ukjent smittekjelde.

Fordi smittekjelda er ukjent, ber vi alle i lokalmiljøet som har symptom om å halde seg heime og teste seg.  

Vi ber alle følgje dei nasjonale råda, også innstrammingane som kom i går.

Timebestilling:

 • Koronatelefon for Volda og Ørsta: tlf. 700 58 960
 • Åpningstid: kvardagar kl 09.00-14.00
 • Oppmøtestad: Langemyra 3, Hovdebygda
 • Dersom du ikkje har bil eller har vanskar med å komme på teststasjonen i Hovdebygda, finn vi ei anna løysing for deg. Ta kontakt og vi gjer avtale om kvar du kan få tatt testen

Dei to som har testa positivt for koronavirus 27.10.20 er ikkje tilsett i Volda kommune.

Status 27.10.20

Volda kommune har i dag, 27.10.2020, fått melding om to nye positive koronaprøver.

Smitteoppsporinga er i gang. Vi ber alle følgje dei nasjonale råda, også innstrammingane som kom i går. Vi kjem tilbake med meir informasjon om lag kl. 16.00.

Status 22.10.20

I veke 42 vart det til saman testa 248 personar i Ørsta og Volda. Det er ingen nye som har testa positivt i Volda.  

Status 15.10.20

Det er testa 186 personar i veke 41. Tala gjeld både Ørsta og Volda. Det er ingen nye positive prøvesvar. 

Det har også kome svar på prøvene som vart tatt av nærkontaktene til personen som testa positivt for Covid-19 den 10. oktober. Ingen av dei har fått positivt prøvesvar. At testane var negative, betyr at det ikkje er påvist smitte hjå den einskilde på noverande tidspunkt. Karantenebestemmelsane gjeld likevel, det vil sei at den einskilde må vere i karantene slik som bestemt uavhengig dette testresultatet.

Neste statusoppdatering kjem torsdag 22. oktober, om det ikkje oppstår endringar i situasjonen.

Oppdatering 11.10.20, kl 19.00

 - om personen som fekk positivt prøvesvar på Covid-19 laurdag kveld den 10.10.20.

Situasjonen er under kontroll så langt vi veit no. Den smitta kom frå utlandet og vart testa på Vigra. Vedkomande er sett i isolasjon. Personen han reiste saman med og dei andre han bor saman med er sett i karantene. Dei vert testa i morgon.

Den smitta kom frå utlandet for å arbeide. Dei han bor saman med er også i Norge for å arbeide.

Status 10.10.20

Det er i kveld kome svar på ein person som har testa positivt for Covid-19 som oppheld seg i Volda. Smittevernsvakta held på med smittesporing. Til no er fem personar i karantene. 

Det er no ekstra viktig at alle er forsiktige og følger smittevernråda.

Hald avstand, ha god handhygiene og bli heime om du har symptom.

Meir informasjon kjem etterkvart som situasjonen vert kartlagt. 

Status 09.10.20

Det er testa 129 personar siste veka. Det er ikkje kome nye positive prøvesvar på koronavirus i Volda kommune.

Det er møte kvar torsdag i kriseleiinga i Volda kommune. Denne sida blir oppdatert etter kvart møte. Dersom det kjem nye prøvesvar vert dette kunngjort gjennom pressemelding og oppdatering på heimesida og kommune sine sosiale kanalar.

Status 06.10.20

Det er ingen nye i Volda kommune med positivt prøvesvar. Det var ein Volding som oppheld seg i ei anna kommune som testa positivt. Denne personen har ikkje vore i Volda.   

Testresultata frå veke 38 er felles for Volda og Ørsta, då det er felles teststasjon. 

Tal på testa i veke 38 er 302 personar.

Tal på testa i veke 39 er 251 personar

Ein Volding busett i ei anna  kommune har testa positivt.

Status om koronasmitte og tiltak i september 2020

Status 22.09.20

Frå 23. september vert det nytt telefonnummer for å bestille time for koronatest.

 • Koronatelefon for Volda og Ørsta: tlf. 700 58 960
 • Åpningstid: kvardagar kl 09.00 - 14.00
 • Oppmøtestad: Langemyra 3, Hovdebygda i Ørsta

Status 17.09.20

Det er testa 148 personar siste veka. Ingen nye positive prøvesvar.

Status 11.09.20

 

Frå måndag 14.09.20 vert det ny oppmøtestad for koronatesting.

Langemyra 3 i Hovdebygda. Lokalet er i samme bygg som Glasverkstaden.

Det er felles interkommunal teststasjon i samarbeid med Ørsta kommune.

Timebestilling:

Ta kontakt med Volda legesenter: tlf. 70 05 89 00

Status 10.09.20

Totalt er det testa 2151 personar i Volda. Det er testa 117 personar siste veka. Dette utgjer 1,6 % av befolkninga. Det har ikkje kome inn positive prøvesvar på Covid-19.

Status 03.09.20

Totalt er det testa 1979 personar i Volda. Det er testa 223 personar siste veka. Dette utgjer 2,1 % av befolkninga. Det har ikkje kome inn positive prøvesvar på Covid-19.

Status om koronasmitte og tiltak i august 2020

Status 31.08.20

Totalt er 1831 personar er testa i Volda, av desse er heile 303 testa siste veke. Det er ikkje kome inn nye positive prøvesvar på Covid-19.

Status 27.08.20

Totalt er 1755 personar testa i Volda, og berre dei tre siste dagane har heile 2,8% av innbyggjarane i Volda blitt testa. Det er ikkje kome inn nye positive prøvesvar på Covid-19.

Status 26.08.20

Onsdag 26. august fekk ein student ved Høgskulen i Volda stadfesta Covid-19 smitte. Smittekjelda er kjent og har tilknyting til smitteutbrotet hos studentar i Bergen. Smitteoppsporing er gjennomført. Studenten er isolert. Det er 4 nærkontaktar i Volda og 12 i Bergensområdet. Alle desse er kontakta og set no i karantene. Vi har god kontroll på den lokale situasjonen i Volda, og er derfor ikkje uro over lokal spreiing i Volda frå dette tilfellet.

Status 20.08.20

Sidan sist torsdag, 13. august, er det testa 170 personar. Totalt er 1434 personar testa hittil. Det er ikkje kome inn nye positive prøvesvar på Covid-19.

Status 17.08.20

Det blei testa totalt 125 personar i perioden måndag 10. august til fredag 15. august. Fredag var det stor pågang på testing, og heile 54 personar blei testa.Det er ikkje kome inn nye positive prøvesvar på Covid-19. Dersom Volda kommune får melding om nye positive prøvesvar vert det lagt ut informasjon om det så snart som mogleg. 

Logg inn på Helsenorge og sjekk dine prøvesvar

Dersom du har blitt testa for covid-19, vil du finne resultatet av prøvane på Helsenorge når du har logga inn.

På grunn av ein teknisk feil er imidlertid prøvesvara for enkelte personar ikkje tilgjengeleg på Helsenorge. Dersom dette gjeld deg, vil du sjå ei feilmelding i tenesten. Du må då kontakte din fastlege eller rekvirerande lege for å få svar på dine prøver. Helsenorge.no melder om at dei jobber for å rette feilen så raskt som råd.

Auke i testkapasitet

Volda kommune har auka testkapasiteten, slik at det no er mogleg å teste seg alle kvardagar mellom kl 9:45 og kl 12.00. Teststasjonen er UTE på parkeringsplassen bak bygget, Hamna 20.  Alle som skal ta test MÅ ha avtale. Ring Volda legesenter på telefon: 70 05 89 00. Det blir også arbeidd med å utvide testkapasiteten ytterlegare, slik at det blir mogleg å få tatt covid-19-test laurdag og søndag. Vi vil legge ut ny informasjon når dette er på plass.

 

Status 06.08.20

Sidan sist torsdag, 30. juli, er det testa 90 personar. Totalt er 1159 personar testa hittil. Det er ikkje kome inn nye positive prøvesvar på Covid-19. Neste oppdatering på testing kjem 13. august. Dersom Volda kommune får melding om nye positive prøvesvar vert det lagt ut informasjon om det så snart som mogleg.

Status 03.08.20

Volda kommune har innført nye retningsliner for besøk ved institusjonar og bemanna omsorgsbustadar for eldre. Frå og med 3. august må pårørande som har vore i utlandet vente i 10 dagar etter heimkomst før dei kan kome på besøk. 

Status om koronasmitte og tiltak i juli 2020

Status 30.07.20

Sidan 23. juli er det testa 74 personar. Totalt er 1069 personar testa hittil. Det er ikkje kome inn nye positive prøvesvar på Covid-19.

Status 23.07.20

Sidan 16. juli er det testa 81 personar. Totalt er det testa 995 personar i Volda kommune. Det har ikkje kome nye positive prøvesvar sidan 11. mai. 

Status 16.07.20

Sidan 9. juli er det er testa 77 personar. Hittil er det totalt testa 914 personar i Volda kommune. Ingen nye positive prøvesvar sidan 11. mai.

Status 10.07.20

Siste veke er det testa 62 personar. Totalt er det testa 836 personar. 

Det er faste dagar for testing måndag, onsdag og fredag. Ved spesielle tilfelle vert det også testa tysdag, onsdag og kveld. Alle som skal ta test MÅ ha avtale. Ring Volda legesenter på telefon: 70 05 89 00 - På kveld tlf: 116 117.

Det har ikkje kome inn fleire positive prøvesvar sidan 11. mai. Dersom det ikkje kjem inn nye positive prøvesvar vert det lagt ut oppdaterte tal på koronatesting torsdag 17. juli,

Status 07.07.20

Det er hektisk på teststasjonen, men stadig ingen nye med påvist koronavirus i Volda.  

Status 03.07.20

Det er testa 20 personar. Hittil 788, ingen nye positive prøvesvar.

Status 01.07.20

I dag er det testa 11 personar. Hittil 766 personar testa til no i Volda. Det er ingen nye positive testresultat sidan 11. mai. Neste testdag som er sett opp er 3. juli

Status om koronasmitte og tiltak i juni 2020

Status 29.06.20

Det er testa 12 personar. Hittil 755 utførte testar i Volda. Ingen nye positive prøvesvar sidan 11. mai.

Status 26.06.20

Det er testa 9 personar i dag. Hittil er det utført 743 testar i Volda. Det har ikkje kome nye positive prøvesvar.

Status 24.06.20

Det er testa 10 personar i dag. Hittil 730 utførte testar. Det har ikkje kome nye positive prøvesvar.

Status 22.06.20

Det er testa 6 personar. Hittil 718 testar utført. Ingen nye positive prøvesvar. Neste testdag er 24. juni. 

Status 19.06.20

Det er testa 5 personar. Hittil 711 testar utført. Ingen nye positive prøvesvar.

Status 18.06.20

Det er testa 9 personar i dag. Hittil er det utført 705 testar i Volda kommune. Det er ingen med påvist Covid-19 i Volda.

Status 17.06.20

Det er testa 5 personar i dag. Hittil er det utført 695 testar i Volda. Det er ingen "aktive" med påvist koronavirus/Covid-19 i Volda kommune.

Status 16.06.20

Det er testa 17 personar. Hittil er det utført 687 testar i Volda. Ingen "aktive" med påvist koronavirus/Covid-19 i Volda kommune.

Status 15.06.20

Det er testa 14 personar. Hittil er det utført 670 testar i Volda. 0 "aktive".

Status 12.06.20

Det er testa 4 personar i dag. Hittil 653 utførte testar. Ingen nye positive prøvesvar.

Det har kome mange nye føringar frå nasjonalt hald. Sjå regjeringen.no eller fhi.no for meir informasjon.

Status 11.06.20

Det er testa 13 personar i dag. Hittil 650 personar er testa i Volda kommune. Det er ingen nye positive prøvesvar sidan 11. mai. Ingen med påvist Covid-19 i Volda.

Status 10.06.20

Ingen testa i dag, ingen nye positive prøvesvar.

Status 09.06.20

Det er testa 12 personar i dag. Hittil 637 utførte testar i Volda. Det har ikkje kome nye positive prøvesvar sidan 11. mai.

Status 08.06.20

Testa 6 personar i dag. Hittil 624 utførte testar i Volda. Ingen nye positive sidan 11. mai.

Status 05.06.20

Testa 12 personar. Hittil 618 utførte testar. Ingen med påvist koronasmitte i Volda kommune.

Status 03.06.20

Testa 8 personar. Hittil 603 utførte testar i Volda. 

Status 02.06.20

Testa 5 personar. Hittil 595 utførte testar i Volda. Ingen nye positive tilfelle.

Status om koronasmitte og tiltak i mai 2020

Status 28.05.20

Det er testa 11 i dag. Hittil 582 utførte testar i Volda. Ein person med positivt prøveresultat den 11. mai. Ingen nye positive prøve svar sidan 11. mai.

Status 27.05.20

Ingen nye prøver er tatt i dag. Ingen nye positive prøvesvar.

Status 26.05.20

Det er testa 5. Hittil 570 utførte tester i Volda. Totalt 6 positive. Siste positive prøvesvar 11. mai, framleis 1 "aktiv".

Status 25.05.20

Det har ikkje kome inn nye positive prøvesvar. Totalt testa 549 personar. Personen som testa positivt på korona 11. mai er framleis i isolasjon. 

Status 22.05.20

Det er testa 10 personar. Hittil er det testa 549 personar i Volda. Det har ikkje kome inn nye positive prøvesvar sidan 11. mai. Det er ein person med påvist Covid-19 i Volda. 

Status 20.05.20

Det er testa 8 personar. Hittil er det utføt 538 testar i Volda kommune. Ingen nye positive sidan 11. mai.

Status 19.05.20

Testa 14 personar. Hittil 530 utførte testar i Volda. Totalt 6 positive prøver, ein aktiv påvist smitta peson. Ingen nye positive prøvesvar sidan 11. mai.

Status 18.05.20

Testa 22 personar. Hittil 516 utførte testar i Volda. Ingen nye positive prøvesvar.

Status 15.05.20

Testa 14 personar i går. Hittil 494 utførte testar i Volda. Totalt 6 positive prøver mottatt. Ein "aktiv", resten friske.

Status 14.05.20

I går 13.05.20 vart det testa 13 personar. Hittil 459 personar som er testa i Volda.

Det har ikkje kome inn nye positive prøvesvar. Alle dei som det vart tatt prøve av den 12. mai har det kome svar på. Det vil seie at dei tilsette i Volda kommune som har vore nærkontakter til den koronasmitta har testa negativt. Den 12.05.20 vart det testa 30 personar.

Status 13.05.20

Det vert pressekonferanse 14. mai kl 11.00 på Volda samfunnshus. Det er opna for at kvar redaksjon møter med ein person. Konferansen vert strauma på: https://volda.kommunetv.no/

Pressemelding frå helse og omsorg 13.05.20. (PDF, 407 kB)

I dag 13.05.20 er det testa 13 personar. Hittil 459 personar som er testa i Volda. Prøvesvar frå 12. mai er framleis ikkje mottatt kl 15.00.

Status kl 10.00:

I går 12.05.20 vart det testa 30 personar. Hittil 446 utførte testar i Volda. Ingen nye positive prøvesvar sidan 11.05.20. 

Utfordring - Folk leitar etter testteltet og nokon kjem utan å ha avtale. 

Teststasjonen er UTE på parkeringsplassen bak bygget, Hamna 20. Det er viktig at ingen går inn i butikkar eller andre bygningar og leitar etter teststasjonen. Alle som skal ta test MÅ ha avtale. Ring Volda legesenter på telefon: 70 05 89 00 - På kveld tlf: 116 117

 

Status 12.05.20

Volda kommune hadde pressekonferanse kl 12.00 i samband med melding om ny person med påvist koronavirus.

Personen har vore innlagt på Volda sjukehus med uoppdaga koronasmitte. Denne personen har også motteke heimetenester frå Volda kommune. Volda kommune har 13 tilsette som er sett i karantene. Nærkontaktene til den smitta personen er kontakta og sett i karantene. Det vert arbeidd med smittesporing.

De kan sjå opptak av pressekonferansen her: https://volda.kommunetv.no/

Status 11.05.20

Kl 16.15 - melding om nytt smittetilfelle av Covid-19 i Volda. Det er iverksett smittesporing og nærkontaktene er kontakta og sett i karantene. Personen har ikkje tilknyting til barnehage, skule eller institusjon.

Det vart testa 13 personar på fredag. Hittil er det testa 398 personar i Volda. 

Ny plassering av teststasjonen er ute på parkeringsplassen i telt bak Hamna 20. Ingen som er sjuke skal inn på butikkar eller inn i andre bygningar. 

Status 08.05.20

Det vart testa 13 personar i går. Hittil 385 utflørte testar i Volda. Ingen nye positive prøveresultat sidan 26. mars.

Prøveteltet vert flytta til Hamna 20 ved Coop Mega, det vil vere godt skilta. Dette vert den nye staden for dei som skal ta test for korona frå og med måndag 11. mai.

Status 07.05.20

Det vart testa 5 personar i går. Hittil 372 utflørte testar i Volda. Ingen nye positive prøveresultat sidan 26. mars.

Møte i kriseleiinga kl 09.00. 

Status 06.05.20

Det vart testa 13 personar i går. Hittil 368 utførte testar i Volda. Ingen nye positive prøvesvar sidan 26.03.20. Ta kontakt med Volda legesenter på tlf 70 05 89 00 for å få koronatest. 

Status 05.05.20

Det vart testa 18 personar i går. Hittil 355 utførte testar i Volda. Ingen nye positive sidan 26.03.20. Det er opna for å teste alle med symptom på forkjøling og luftvegsinfeksjon. Ta kontakt med Volda legesenter, tlf 70 05 89 00. Viktig å ta kontakt tidleg på dag. Prøvene vert kjørt seinast kl 13.30 til Molde for å rekke å bli analysert samme dag. 

Status 04.05.20

 • Det vart testa 32 personar på torsdag. Det har ikkje kome inn positive prøvesvar i løpet av helga. Totalt er det testa 334.
 • Kriseleiinga held fram med møte to gongar i veka, måndag og torsdag. 
 • Sektor oppvekst førebur opning av skule for eldre elevar.
 • Det er ikkje planar om å opne for besøke på institusjonane i Volda før det vert opning for det nasjonalt. Vi fyl dei nasjonale retningslinene.
 • Det vert førebudd auka testkapasitet og flytting av prøveteltet som er plassert ved ungdomsskulen.
 • Mulig opning av kinoen til helga. Det er opna for inntil 50 personar på kino i nasjonale føringar. Kinosjefen utarbeider retningsliner og tiltak. Kriseleiinga skal vurdere desse og om kinoen skal få opne på møte torsdag 7. mai.
Status om koronasmitte og tiltak i april 2020

Status 30.04.20

Det er testa totalt 305 personar i Volda. Ingen med positivt prøvesvar. 

Det vert pressekonferanse med ordførar og kommuneoverlege 30. april kl 14.00. Pressemelding 30.04.20. (PDF, 274 kB)

Status 24.04.20

Pressekonferanse 24. april kl 13.00. Ei av hovudsakene er opning av skulane. Her kan du lese pressemeldinga (PDF, 313 kB). Den vart strauma på: https://volda.kommunetv.no/ 

Det er tatt 6 testar i dag, totalt 298. Ingen nye positive prøvesvar. 

Status 23.04.20

Det vart testa 5 personar i går. Det er til no testa  293 personar i Volda. Det er for tida ingen med påvist koronavirus i Volda, men det kan likevel vere personar her som har koronasmitte.

Volda kommune har invitert til pressekonferanse fredag 24. april kl 13.00. Ei av hovudsakene er opning av skulane. Det vert strauma på: https://volda.kommunetv.no/ 

Status 20.04.20

Ingen nye med positivt prøvesvar. Det vart tatt 12 nye prøver på fredag, desse har det kome svar på. Alle som har testa positivt er no friskmeldt etter retningslinene til Folkehelseinstituttet.

Status 17.04.20

I går vart det ikkje tatt nye prøver. Det har ikkje kome inn nye positive prøveresultat.

Det har vore ekstramøte i tenesteutval for oppvekst og kultur, kl 13.00. Strauma på Webex.

Sak til møtet: 12/20 Orientering kring opning av barnehagar og skular. 

Pressemelding  (PDF, 368 kB)og pressekonferanse kl 14.15. Den vert strauma: https://volda.kommunetv.no/

Status 16.04.20

I går vart det ikkje tatt nye prøver. 

Det vert arbeidd med førebuing til oppstart av barnehagar. Det skal vere møte med kommuneoverlegen i morgon kl 11.00 der det vert tatt stilling til om barnehagane kan opne. I denne samanheng vert det pressekonferanse, fredag 17. april kl 14.15. Denne vert strauma: https://volda.kommunetv.no/

Status 15.04.20

Det vart testa 10 personar i går. Ingen nye prøvesvar.

Til no har det blitt testa 258 personar i Volda. Etter korrigering (sjå pressemelding under) er totalt tal på positive prøveresultat 5.

Pressemelding 15.04.2020: Endring i statistikken på smittetilfelle

Ørsta og Volda kommunar har i dag endra statistikken sin for smittetilfelle.

 • Ørsta kommune går frå 5 til 6 tilfelle.
 • Volda kommune går fra 6 til 5 tilfelle

Det betyr at det ikkje er noko nytt smittetilfelle i Ørsta, men at ein i statistikken flyttar eit tilfelle frå Volda kommune over til Ørsta kommune. Smittetilfellet går 3 veker tilbake i tid.

Tilfellet som no har blitt overflytta frå Volda kommune til Ørsta kommune sin statistikk, er folkeregistrert i Ørsta kommune, men har fastlege i Volda. Kommunane ligg geografisk nære kvarandre og det er fleire som har fastlege på tvers av kommunegrensene. Dette tilfellet vart altså testa i Volda, fulgt opp i høve alle dei same retningslinjene som i Ørsta og det er gitt den same gode oppfølginga der. Vedkomande har difor feilaktig kome på Volda kommune sin statistikk fram til no. Vi understrekar nok ein gong at dette smittetilfellet ikkje er nytt, men går 3 veker tilbake i tid. Det er likevel viktig å få kommunestatistikken riktig, og difor gjer vi rettinga no.

Status 14.04.20 Status i Volda

Det er teke 8 nye prøver i påska. Totalt er det testa 244 personar. Det har ikkje kome inn fleire positive prøvesvar.  

Status 07.04.20 Status i Volda

I påska blir det testing i dag, og på fredag 10. april dersom det er behov. 

06.04.20 Status i Volda

 • Det vart testa 7 personar på fredag
 • Totalt er 224 testa
 • 6 har testa positiv totalt
 • Status legevakt – er godt budde til påske

Skulane opnar ikkje tysdag etter påske. Den 14. april er barnehagar og skular stengt. Dette uavhengig kva regjeringa kunngjer onsadag 8. april. Kva som skjer vidare etter den 14. april vil verte bestemt etter at ein har høyrt kva nye førignar som kjem frå nasjonalt hald. 

02.04.20 Status i Volda

Det er ikkje kome nye positive prøvesvar. Det vert pressekonferanse kl 12.30 med ordførar, Sølvi Dimmen, og kommuneoverlege, Inger Lise Kaldhol. Pressemelding 02.04.20 (PDF, 206 kB)

01.04.20 Staus i Volda

I går blei dette tatt 13 nye  prøver. Det har ikkje kome melding om nye positive i dag.

Status om koronasmitte og tiltak i mars 2020

31.03.20 Status i Volda 

Det vart tatt 13 nye testar i går. Ingen nye positive svar.

30.03.20 Status i Volda

Volda kommune har fått eit nytt positivt prøvesvar på koronavirus. Den smitta er i nær kontakt med ein tidlegare smitta og ein har god kontroll på smittesituasjonen. Det er no testa 177 personar til saman og 6 av desse har testa positivt for koronavirus. Det er ikkje testa nokon i helga.

Det var pressekonferanse kl 13.00. Den vart strauma: https://volda.kommunetv.no/ 

Pressemelding 30.03.20. (PDF, 295 kB)

27.03.20 Status i Volda

Det vert pressekonferanse kl 13.15. Den vert strauma: https://volda.kommunetv.no/

Pressemelding 27.03.20. (PDF, 216 kB)

Volda kommune fekk eit nytt positivt prøvesvar på koronavirus i går kveld (26.03.20). Det er god kontroll på smitta. Personen er truleg smitta i utlandet. Det er ingen samanheng mellom denne og den førre personen som testa positivt. Samla er det 5 som har teste positivt i Volda kommune til no. Det finns ikkje godt nasjonalt system for å registrere friskmeldte personar. Dei som har testa positivt i Volda har ikkje vore alvorleg sjuke eller innlagt. Det er krav til at ein må vere frisk i ei heil veke før ein kan friskmelde nokon som har teste positivt på koronavirus. Dei som testar positivt blir fulgt opp av fastlegen dagleg eller oftare ved behov.

Ikkje ver redd for å ta kontakt med  lege for andre helseutfordringar. Legetenesta er organisert slik at det ikkje er fare for smitte mellom dei med luftvegsinfeksjon og dei med andre helseutfordringar. Det er viktig at innbyggjarane veit at dei kan vere trygge på at legetenesta har stort fokus på og gode tiltak for å gje trygge legetenester til dei som har andre helseutfordringar og treng legetilsyn. Det er også muleg å få legekonsultasjon gjennom video. Pasienten får då ei tekstmelding med ein link. Når ein trykker på denne linken må ein logge seg inn med «MinID». Ein kjem vidare til eit virtuelt venterom dersom legen ikkje er klar til å ta imot.

Status på registrerte frivillige personar 26.03.20 kl 15.00

 • Tal på frivillige som har meldt seg: 83
 • Tal på helsepersonell som har meldt seg: 120
 • Tal på registreingar av verneutstyr: 4

26.03.20 Staus i Volda

Møte i Formannskapet 26. mars kl  13.00 vert strauma på Webex:

Media og publikum må nytte denne lenka: https://ssikt.webex.com/ssikt/onstage/g.php?MTID=eed9dad8c0897e60e7d5595cb88dfad6c

Volda kommune fekk svar på ei positiv prøve i går. Smitte kom frå utlandet. Det er god kontroll på smitteoppsporinga på denne. Det blei tatt 12 nye prøver i går som det ikkje har kome svar på. 

Det har kome nye nasjonale føringar (25.03.20) som Volda kommune fyl. Her er ei god side der informasjonen er samla: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/?fbclid=IwAR1rW6i9W0Fij4lVm9ux3jxH8ALFpbFZMmpGaZQPz7mgPpl6g9s8HDi5WKM

25.03.20 Status i Volda

Det vert pressekonferanse kl 12.00

Den vert strauma her: https://volda.kommunetv.no/

Still gjerne spørsmål: info@volda.kommune.no

Pressemelding 25.03.20 (PDF, 382 kB). Vi har ikkje mottatt nye positive prøveresultat. 
 

24.03.20 Status i Volda

Pressemelding 24.03.20 (PDF, 282 kB)

Pressekonferanse kl 13.00.

Ingen nye med positivt prøvesvar. alle må gjere ein innsats for å unngå å smitte andre eller seg sjølv.

23.03.20 Status i Volda

 • 2 nye personar har testa positivt for koronavirus i Volda. Totalt 3 med positiv test i Volda pr 23.03.20.
 • Den eine er knytt til den første personen som testa positivt.
 • Den andre som har testa positivt er smitta innlands.
 • Volda kommune kjem ikkje til å gjere vedak om eigne karantenegrenser. Alle må opptre på ein slik måte at ein sjølv ikkje vert smitta og ikkje smittar andre.

Det er skrive pressemelding (PDF, 278 kB)og det er pressekonferanse kl 13.00. Den kan du sjå her: https://volda.kommunetv.no/

20.03.20 Pressekonferanse kl 13.00

Pressemelding 20.03.20 (PDF, 274 kB)

19.03.20 Ein person med påvist smitte i Volda

Koronaviruset er no påvist i Volda, og vedkomande har vorte smitta innanlands.

Helsetenesta lokaliserer kontaktpersonar til den smitta og gjer tiltak for å unngå smittespreiing. Ein må likevel vere budd på at smitta er i lokalsamfunnet.

Det er ein uoversiktleg situasjon på landsbasis da viruset er smittsamt, og at mange kan ha det utan å kjenne særlege symptom.

Følg råda

Det er svært viktig at du følgjer råda frå helsemyndigheitene for å hindre at du vert smitta og smittar andre. Tiltaka er sett i verk for å unngå smitte og forsinke smittespreiinga.

Du finn råd på kommunen si heimeside og Folkehelseinstituttet sine sider og i dei lokale media.

Du kan lese heile pressemeldinga her.(PDF, 140 kB) (PDF, 140 kB)

Pressekonferansen kan du sjå her.

 

Det blir pressekonferanse 18.03.20 kl 15.00

Volda kommune vel å halde pressekonferanse regelmessig for å oppdatere media og innbyggjarane om koronasituasjonen. Pressekonferansen vert strauma på kommunen sitt nett: https://volda.kommunetv.no/

Dersom du har spørsmål til pressekonferansen kan du sende inn spørsmål til: info@volda.kommune.no

 

 

Pressemelding 17.03.20

Frivillig innsats

Heile 90 personar har meldt seg for å stille opp og dekkje opp helsepersonellfunksjonar dersom det vert behov, noko vi er svært takknemlege for.

Fakturering

Volda kommune vil ikkje fakturere for tenester vi ikkje leverer, som SFO og barnehage. 

Les heile pressemeldinga her for meir informasjon.(PDF, 184 kB)

Registrering av andre frivillige

16.03.20: Vi ber om at frivillige, også utan helsefagleg kompetanse registrerar seg. Det vil verte behov for frivillige framover. Vi er glade og takksame for at over 60 har meldt seg i løpet av søndagen som ekstra helsepersonell.   

Legetenester - adgangskontroll og eksterne lokale

STATUS 16.03.20: Det er innført adgangskontroll på legekontora, samt bruk av videokonsultasjon og telefon der det er mogleg. Dette er for å sikre at ein ikkje sprengjer kapasiteten ved legekontora. Det vert oppretta eksternt legekontor ved helsestasjonslokalet på Øyra skule for undersøking av dei som kan ha smitten. Nattlegevakta er flytta til Myrvåg helsesenter for å skilje det ut frå sjukehuset sine pasientar.

 

Registrering av helsepersonell

15.03.20: Vi kjem til å trenge ekstra helsepersonell

Vi ber no alle som har helsefagleg utdanning og som jobbar utanfor helsevesenet eller har ledig kapasitet, om å registrere seg. Les meir og registrer deg her.

Kva gjer du om du føler deg sjuk?

14.03.20: Dersom du føler deg sjuk, bør du halde deg heime. Har du alvorlege symptom kan du ringe legevakta på telefon 116117. Les meir her.

Volda kommune sine helseinstitusjonar er stengt for besøk inntil vidare 

14.03.20: Dette gjeld også pårørande. Eventuelle unntak må avtalast med seksjonsleiar. Besøksforbodet gjeld også for bufellesskap. Les meir på Folkehelsedirektoratet si heimeside.

 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har kome med nye føringar 14. mars

Det er nye retningsliner om m. a.: 

Ber om at alle følger med på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine heimesider for oppdatert informasjon.

 

Presisering 14. mars – Tilbod i barnehage og skule for barn til foreldre der begge jobbar i samfunnskritisk funksjon

Volda kommune gjekk før helga ut med at det var tilstrekkeleg at den eine har samfunnskritisk funksjon. Med dei forsterka tiltaka som regjeringa har innført i dag, og behovet for å redusere kontakt mellom folk mest mogleg, varslar kommunen at det med umiddelbar verknad skal tilbodet berre gjelde dersom begge har samfunnskritisk funksjon. Kommunen skal legge til rette for eit tilbod til barn av foreldre som har kritiske samfunnsfunksjonar. Myndigheitene har vidare presisert at det er eit krav at det er kritisk personell.

Helsedirektoratet har definert dette som kritiske funksjonar innan:

 • Styring og kriseleiing
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningsteneste
 • IKT-tryggleik i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningstryggleik
 • Vatn og avløp
 • Finansielle tenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstenester
 • Transport
 • Satelittbaserte tenester
 • Apotek

Myndigheitene har varsla at det kan kome presiseringar innanfor gruppa samfunnskritisk personell. Helsedirektoratet får foreldre til å halde barna heime. Dei strenge tiltaka er for å unngå smitte og spreiing av smitte.

 

Tilbodet som vart gjort kjent fredag 13. mars er reversert.

"Inntil vidare lempar Volda kommune på kravet om at begge foreldra må ha samfunnskritiske oppgåver for at Volda kommune gir tilbod om tilsyn av barn/elevar.

Viss den eine forelderen har samfunnskritiske funksjonar innan eitt av dei områda Helsedirektoratet har definert, vil barnehagen/skulen gje tilbod om tilsyn. For dei dette gjeld: Ta kontakt med styrar/rektor. Tilbodet gjeld frå måndag 16. mars.

Finn ein det naudsynt, vil Volda kommune stramme inn dette til å gjelde begge foreldra på eit seinare tidspunkt."


Telt for prøvetaking er på plass 13. mars

Det er sett opp telt på baksida av ungdomskulen for prøvetaking. 

Teltet er sett opp slik at dei som skal ta test kan kjøre gjennom det. Personane som blir testa sit dermed berre inne i bilane sine. Det har fram til no i dag, kl 14.00, blitt testa om lag 12 personar i dette teltet.