Kriseleiinga i Volda kommune

I krisesituasjonar møtest Volda kommune si kriseleiing for å planleggje og iverksetje tiltak for innbyggjarane si sikkerheit.

Kriseleiinga har det operative ansvaret i ein krisesituasjon. Denne leiinga møtest 1-2 gonger i året for å gå gjennom og kvalitetssikre gjeldande beredskapsplan i Volda kommune. 

Etter gjeldande plan sit følgjande funksjonar i kriseleiinga:

 • Ordførar (leiar)

 • Rådmann

 • Teknisk sjef

 • Brannsjef

 • Helse – og omsorgssjef

 • Kommuneoverlege

 • Beredskapskonsulent

 • Lensmann (eller den han utpeikar)

 • IKT-leiar

I tillegg til kriseleiinga er heile beredskapsrådet komplettert av følgjande funksjonar:

 • Leiar for beredskapssekretariatet 
 • Leiar kriseomsorgsgruppa
 • Økonomisjef
 • Oppvekstsjef
 • Landbrukssjef
 • HV-områdesjef
 • Leiar for sivilforsvaret
 • Tussa Kraft AS v/beredskapskoordinator 
 • Leiar ambulansetenesta
 • Kontaktperson Vegvesenet
 • Soknepresten
 • NAV-leiar
 • Representant frå Volda Røde Kors

Når Fylkesmannen sender ut varsling, eller når den kriseleiinga sjølv finn grunn til det, kan ordførar/rådmann kalle inn resten av beredskapsrådet for å eventuelt setje i gang nødvendige sikkerheitstiltak.

Kontakt

Jørgen Amdam
ordførar
E-post
Telefon 954 63 942
Mobil 954 63 942
Asbjørn Moltudal
assisterande rådmann
E-post
Mobil 975 15 225