Informasjon om legetenester

Ikkje møt til legetimar om det ikkje hastar.

For å få legehjelp i Volda, ringer du

  • Volda legesenter på tlf. 70 05 89 00 Adresse: Stormyra 6, 6100 Volda
  • Hornindal helsesenter (legesenter) på tlf. 57 87 98 70 Adresse: Grøddesvegen, 6763 Hornindal
  • Øyra legesenter - separat legesenter for personar med luftvegssymptom Adresse Porsemyrvegen 43.
  • Legevakt på tlf.116 117 - kvardagar kl 16.00-22.00 - helg kl 08.00-22.00. 
  • Oppmøtestad: Vert vurdert ved kvart tilfelle. Volda eller Ørsta legesenter for dei utan luftvegssymptom, Øyra legesenter for dei med luftvegssymptom, eller heimbesøk.
  • Nattlegevakt på tlf.116 117. Stad: Myrvåg eller heimbesøk. Adresse: Dragsundvegen 11, 6080 Gurskøy
  • Kommunal koronatelefon helsepersonell kvardagar kl 11.00-13.00 på tel. 970 11 773
  • Nasjonal koronatelefon 815 55 015 
  • Rådgjeving i smittevernspørsmål: Lege Bent Ingebrigtsen, e-post: bent@ingebrigtsen.me. Tilgjengeleg på dagtid ved Hornindal legekontor, tlf 57 87 98 70 

NB! Ingen kan møte opp utan avtale.

Separat legekontor for personar med luftvegssymptom

Det er oppretta eit eige separat legekontor slik at det skal vere trygt å gå til lege for dei som har andre helseutfordringar og treng legetilsyn.

Paviljong-bygget ved Øyra skule er tatt i bruk for dei som treng legetilsyn og har luftvegssymptom. Adressa er Porsemyrvegen 43, 6103 Volda. Du må gjere avtale før du kjem. 

Kan du utsette legetimen din?

Både Volda og Hornindal legesenter opplever stor pågang i samband med koronasituasjonen. Dei som har timeavtalar for problemstillingar som ikkje hastar, vert bedt om å ikkje møte til timen. Bruk gjerne helsenorge.no for å avbestille timar, ikkje ring til sentralborda. 

Dei som ikkje møter til avtalte timar vil ikkje verte belasta gebyr for manglande oppmøte.

Ein kan kome i kontakt med fastlege via helsenorge.no.

Dette gjeld inntil vidare.

Alle bør tenkje som om dei set i heimekarantene

For å unngå smittespreiing oppmodar kommuneoverlegen i Volda kommune om at alle bør tenkje som om dei set i heimekarantene, sett vekk i frå at ein kan gå på jobb.

Det betyr hald deg heime i størst mogleg grad og unngå nærkontakt med andre enn nærmaste familie. Gå på jobb om det ikkje er mogleg å legge til rette for heimekontor. Pass på at arbeidsgjevar legg til rette for gode hygienetiltak.


Indikasjon for testing av covid-19

I denne fasen av utbrotet er hovedprioriteringa å identifisere koronatilfelle der det er risiko for smittespreiing i helseinstitusjonen og smitte til sårbare gruppar.

Personer uten symptomer skal ikke testast (les meir på fhi.no).

Kriteriar for testing:

1.    Pasientar med akutt innsettande luftvegsinfeksjon* med behov for innleggelse.
2.    Innlagde pasientar i alle helseinstitusjoner med akutt luftvegsinfeksjon.
3.    Tilsette i helsetenesta med pasientnært arbeid med akutt innsettande luftvegsinfeksjon.
4.    Spesielt sårbare grupper bør vurderast for testing sjølv ved milde symptom.


I Volda kommune vil testing vere slik:
1: Av lege, etter avtale på telefon. 
2. På sjukeheimen, på rommet til bebuaren.
3.-4. På teststasjon i gjennomkøyringstelt ved Volda ungdomskule, etter nærmare avtale med lege og heimesjukepleien.

Heimekarantene for spesielle grupper eller karantene for alle?

Informasjon om karantene og isolasjon frå helsenorge.no

Råd til personar som er i heimekarantene og isolasjon

Vi følger nasjonale tilrådingar (helsenorge.no.