Koronaviruset: Korleis halde arrangement?

SAMLINGAR INNTIL 200 PERSONAR. PRAKTISKE SMITTEVERNREGLAR.

Regjeringa har fastsett reglar for samlingar inntil 200 personar gjeldande frå 15.06.20.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gruppestorrelse-og-avstand:

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med mer enn 200 personer tilstede. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement, kommer i tillegg til de 200.

Arrangement som omfattes:

 • Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp. Organisert trening omfattes ikke (se egen veileder for smittevern for idrett)
 • Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino. Organiserte øvelser, trening og prøver omfattes ikke (se anbefaling om private sammenkomster)
 • Andre arrangementer, inkludert seminarer, kurs, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

Steder som omfattes:

 • et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.
 • lokaler og utendørsarealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Krav til gjennomføring

 • De som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. Arrangementet kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for:
  • utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
  • toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
  • spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller
  • personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på arrangementet, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt.
 • De som gjennomfører arrangementer bør følge relevante standarder for smittevern.

Folkehelseinstituttet har laget egne råd for sommeraktiviteter av lengre varighet (leirskole, sommerleir, treningsleir og sommerskoler) og avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage.

Lurer du på noe? Se spørsmål og svar om arrangementer (regjeringen.no).

 

Praktiske presiseringar.

Det er mange praktiske spørsmål som melder seg når slike arrangement skal gjennomførast.

Det er difor laga nokre presiseringar som kan vere til nytte for arrangørar slik at godt smittevern kan ivaretakast:

 

 1. Arrangementet skal vere på offentlege stad. Det betyr rådhus, kultur- og grendahus, konserthus, kino, kyrkjer, bedehus, hotell, forsamlingslokaler, skular, offentlege uteplassar osv.
 2. Det skal vere ein namngjeven ansvarleg arrangør.
 3. Det skal vere skriftleg oversyn over kven som har vore til stades på arrangementet, og dette skal vere tilgjengeleg i inntil 10 dagar. Dette fordi smitte skal kunne sporast dersom det oppstår smitte mellom dei som var til stades. Arrangøren er ansvarleg for det.
 4. Dei som er arrangørar vert ikkje rekna inn i talet på deltakarar.
 5. Det skal vere 1 meter avstand mellom deltakarane. Dei som tilhøyrer same hustand/bur saman kan sitte saman.
 6. Er arrangementet inne skal lokalet reingjerast før og etter bruk. Det skal leggast vekt på godt overflatereinhald og godt og hyppig reinhald av toalett for å unngå kontaktsmitte.
 7. Personar med forkjølingssymptom/luftvegsinfeksjonar skal ikkje delta. Du skal ha vore frisk i minst eit døgn etter førkjøling/luftvegsinfeksjon før du kan delta. Arrangør er ansvarleg for dette.
 8. Alle som deltek skal utføre god handvask/evtl spritvask før dei går inn i lokalet/på området, og når dei forlet lokalet/området.
 9. Det er forbode å servere mat frå sjølvbetjening/buffet/fat som vert sendt rundt. Mat skal vere anretta på tallerken til den einskilde. Is og brus kan selgast frå eiga bod. Pølser/mår/burger osv kan selgast når ei person lagar til og serverer. Sennep, ketchupflasker osv. skal ikkje stå framme, men handterast av den som serverer.
 10. Kaffikanner/vannkaraflar/salt/peppar osv skal ikkje sirkulere på borda. Kaffe skal serverast frå ei kanne av ein person pr kanne.
 11. Ved salg/innsamling skal det ikkje nyttast kontantar, kun VIPPS eller anna kontantfri betaling. Det skal ikkje sendast rundt loddbøker. Berre ein person kan skrive i ei bok.

Dersom disse reglane vert følgde sikrar de godt smittevern for alle som deltek.

Disse reglane erstattar reglane frå 09.05.20.