Siste nytt om koronasituasjonen

02.04.20 Status i Volda

Det er ikkje kome nye positive prøvesvar. Det vert pressekonferanse kl 12.30 med ordførar, Sølvi Dimmen, og kommuneoverlege, Inger Lise Kaldhol. Pressemelding 02.04.20 (PDF, 206 kB)

01.04.20 Staus i Volda

I går blei dette tatt 13 nye  prøver. Det har ikkje kome melding om nye positive i dag.

31.03.20 Status i Volda 

Det vart tatt 13 nye testar i går. Ingen nye positive svar.

30.03.20 Status i Volda

Volda kommune har fått eit nytt positivt prøvesvar på koronavirus. Den smitta er i nær kontakt med ein tidlegare smitta og ein har god kontroll på smittesituasjonen. Det er no testa 177 personar til saman og 6 av desse har testa positivt for koronavirus. Det er ikkje testa nokon i helga.

Det var pressekonferanse kl 13.00. Den vart strauma: https://volda.kommunetv.no/ 

Pressemelding 30.03.20. (PDF, 295 kB)

27.03.20 Status i Volda

Det vert pressekonferanse kl 13.15. Den vert strauma: https://volda.kommunetv.no/

Pressemelding 27.03.20. (PDF, 216 kB)

Volda kommune fekk eit nytt positivt prøvesvar på koronavirus i går kveld (26.03.20). Det er god kontroll på smitta. Personen er truleg smitta i utlandet. Det er ingen samanheng mellom denne og den førre personen som testa positivt. Samla er det 5 som har teste positivt i Volda kommune til no. Det finns ikkje godt nasjonalt system for å registrere friskmeldte personar. Dei som har testa positivt i Volda har ikkje vore alvorleg sjuke eller innlagt. Det er krav til at ein må vere frisk i ei heil veke før ein kan friskmelde nokon som har teste positivt på koronavirus. Dei som testar positivt blir fulgt opp av fastlegen dagleg eller oftare ved behov.

Ikkje ver redd for å ta kontakt med  lege for andre helseutfordringar. Legetenesta er organisert slik at det ikkje er fare for smitte mellom dei med luftvegsinfeksjon og dei med andre helseutfordringar. Det er viktig at innbyggjarane veit at dei kan vere trygge på at legetenesta har stort fokus på og gode tiltak for å gje trygge legetenester til dei som har andre helseutfordringar og treng legetilsyn. Det er også muleg å få legekonsultasjon gjennom video. Pasienten får då ei tekstmelding med ein link. Når ein trykker på denne linken må ein logge seg inn med «MinID». Ein kjem vidare til eit virtuelt venterom dersom legen ikkje er klar til å ta imot.

Status på registrerte frivillige personar 26.03.20 kl 15.00

 • Tal på frivillige som har meldt seg: 83
 • Tal på helsepersonell som har meldt seg: 120
 • Tal på registreingar av verneutstyr: 4

26.03.20 Staus i Volda

Møte i Formannskapet 26. mars kl  13.00 vert strauma på Webex:

Media og publikum må nytte denne lenka: https://ssikt.webex.com/ssikt/onstage/g.php?MTID=eed9dad8c0897e60e7d5595cb88dfad6c

Volda kommune fekk svar på ei positiv prøve i går. Smitte kom frå utlandet. Det er god kontroll på smitteoppsporinga på denne. Det blei tatt 12 nye prøver i går som det ikkje har kome svar på. 

Det har kome nye nasjonale føringar (25.03.20) som Volda kommune fyl. Her er ei god side der informasjonen er samla: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/?fbclid=IwAR1rW6i9W0Fij4lVm9ux3jxH8ALFpbFZMmpGaZQPz7mgPpl6g9s8HDi5WKM

25.03.20 Status i Volda

Det vert pressekonferanse kl 12.00

Den vert strauma her: https://volda.kommunetv.no/

Still gjerne spørsmål: info@volda.kommune.no

Pressemelding 25.03.20 (PDF, 382 kB). Vi har ikkje mottatt nye positive prøveresultat. 
 

24.03.20 Status i Volda

Pressemelding 24.03.20 (PDF, 282 kB)

Pressekonferanse kl 13.00.

Ingen nye med positivt prøvesvar. alle må gjere ein innsats for å unngå å smitte andre eller seg sjølv.

23.03.20 Status i Volda

 • 2 nye personar har testa positivt for koronavirus i Volda. Totalt 3 med positiv test i Volda pr 23.03.20.
 • Den eine er knytt til den første personen som testa positivt.
 • Den andre som har testa positivt er smitta innlands.
 • Volda kommune kjem ikkje til å gjere vedak om eigne karantenegrenser. Alle må opptre på ein slik måte at ein sjølv ikkje vert smitta og ikkje smittar andre.

Det er skrive pressemelding (PDF, 278 kB)og det er pressekonferanse kl 13.00. Den kan du sjå her: https://volda.kommunetv.no/

20.03.20 Pressekonferanse kl 13.00

Pressemelding 20.03.20 (PDF, 274 kB)

19.03.20 Ein person med påvist smitte i Volda

Koronaviruset er no påvist i Volda, og vedkomande har vorte smitta innanlands.

Helsetenesta lokaliserer kontaktpersonar til den smitta og gjer tiltak for å unngå smittespreiing. Ein må likevel vere budd på at smitta er i lokalsamfunnet.

Det er ein uoversiktleg situasjon på landsbasis da viruset er smittsamt, og at mange kan ha det utan å kjenne særlege symptom.

Følg råda

Det er svært viktig at du følgjer råda frå helsemyndigheitene for å hindre at du vert smitta og smittar andre. Tiltaka er sett i verk for å unngå smitte og forsinke smittespreiinga.

Du finn råd på kommunen si heimeside og Folkehelseinstituttet sine sider og i dei lokale media.

Du kan lese heile pressemeldinga her.(PDF, 140 kB) (PDF, 140 kB)

Pressekonferansen kan du sjå her.

 

Det blir pressekonferanse 18.03.20 kl 15.00

Volda kommune vel å halde pressekonferanse regelmessig for å oppdatere media og innbyggjarane om koronasituasjonen. Pressekonferansen vert strauma på kommunen sitt nett: https://volda.kommunetv.no/

Dersom du har spørsmål til pressekonferansen kan du sende inn spørsmål til: info@volda.kommune.no

 

 

Pressemelding 17.03.20

Frivillig innsats

Heile 90 personar har meldt seg for å stille opp og dekkje opp helsepersonellfunksjonar dersom det vert behov, noko vi er svært takknemlege for.

Fakturering

Volda kommune vil ikkje fakturere for tenester vi ikkje leverer, som SFO og barnehage. 

Les heile pressemeldinga her for meir informasjon.(PDF, 184 kB)

Registrering av andre frivillige

16.03.20: Vi ber om at frivillige, også utan helsefagleg kompetanse registrerar seg. Det vil verte behov for frivillige framover. Vi er glade og takksame for at over 60 har meldt seg i løpet av søndagen som ekstra helsepersonell.   

Legetenester - adgangskontroll og eksterne lokale

STATUS 16.03.20: Det er innført adgangskontroll på legekontora, samt bruk av videokonsultasjon og telefon der det er mogleg. Dette er for å sikre at ein ikkje sprengjer kapasiteten ved legekontora. Det vert oppretta eksternt legekontor ved helsestasjonslokalet på Øyra skule for undersøking av dei som kan ha smitten. Nattlegevakta er flytta til Myrvåg helsesenter for å skilje det ut frå sjukehuset sine pasientar.

 

Registrering av helsepersonell

15.03.20: Vi kjem til å trenge ekstra helsepersonell

Vi ber no alle som har helsefagleg utdanning og som jobbar utanfor helsevesenet eller har ledig kapasitet, om å registrere seg. Les meir og registrer deg her.

Kva gjer du om du føler deg sjuk?

14.03.20: Dersom du føler deg sjuk, bør du halde deg heime. Har du alvorlege symptom kan du ringe legevakta på telefon 116117. Les meir her.

Volda kommune sine helseinstitusjonar er stengt for besøk inntil vidare 

14.03.20: Dette gjeld også pårørande. Eventuelle unntak må avtalast med seksjonsleiar. Besøksforbodet gjeld også for bufellesskap. Les meir på Folkehelsedirektoratet si heimeside.

 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har kome med nye føringar 14. mars

Det er nye retningsliner om m. a.: 

Ber om at alle følger med på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine heimesider for oppdatert informasjon.

 

Presisering 14. mars – Tilbod i barnehage og skule for barn til foreldre der begge jobbar i samfunnskritisk funksjon

Volda kommune gjekk før helga ut med at det var tilstrekkeleg at den eine har samfunnskritisk funksjon. Med dei forsterka tiltaka som regjeringa har innført i dag, og behovet for å redusere kontakt mellom folk mest mogleg, varslar kommunen at det med umiddelbar verknad skal tilbodet berre gjelde dersom begge har samfunnskritisk funksjon. Kommunen skal legge til rette for eit tilbod til barn av foreldre som har kritiske samfunnsfunksjonar. Myndigheitene har vidare presisert at det er eit krav at det er kritisk personell.

Helsedirektoratet har definert dette som kritiske funksjonar innan:

 • Styring og kriseleiing
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningsteneste
 • IKT-tryggleik i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningstryggleik
 • Vatn og avløp
 • Finansielle tenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstenester
 • Transport
 • Satelittbaserte tenester
 • Apotek

Myndigheitene har varsla at det kan kome presiseringar innanfor gruppa samfunnskritisk personell. Helsedirektoratet får foreldre til å halde barna heime. Dei strenge tiltaka er for å unngå smitte og spreiing av smitte.

 

Tilbodet som vart gjort kjent fredag 13. mars er reversert.

"Inntil vidare lempar Volda kommune på kravet om at begge foreldra må ha samfunnskritiske oppgåver for at Volda kommune gir tilbod om tilsyn av barn/elevar.

Viss den eine forelderen har samfunnskritiske funksjonar innan eitt av dei områda Helsedirektoratet har definert, vil barnehagen/skulen gje tilbod om tilsyn. For dei dette gjeld: Ta kontakt med styrar/rektor. Tilbodet gjeld frå måndag 16. mars.

Finn ein det naudsynt, vil Volda kommune stramme inn dette til å gjelde begge foreldra på eit seinare tidspunkt."


Telt for prøvetaking er på plass 13. mars

Det er sett opp telt på baksida av ungdomskulen for prøvetaking. 

Teltet er sett opp slik at dei som skal ta test kan kjøre gjennom det. Personane som blir testa sit dermed berre inne i bilane sine. Det har fram til no i dag, kl 14.00, blitt testa om lag 12 personar i dette teltet.