Fritidskortet i Volda kommune

 Deltakarar på pressekonferanse om Fritidskortet og friskus 050521 - Klikk for stort bilete 

No må lag og foreiningar registrere seg på volda.friskus.com! Alt no kan du som har tilbod til barn og unge melde deg på kurs.

Frå 1. august tilbyr Volda det statlege Fritidskortet til alle barn og unge mellom 6-18 år. Fritidskortet i Volda er på kr 1 000 pr. barn pr. halvår, og vil bidra til at alle kan delta på fritidsaktivitetar. Alt no kan lag og organisasjonar og andre aktivitetstilbydarar registrere organisasjonen sin og aktivitetar dei tilbyr.

Andre kommunar som er med i forsøksordninga med Fritidskortet opplever at tidlegare lite aktive barn har funne aktiviteten dei ynskjer å delta i, og at lag og organisasjonar som organiserer tilbod for barn og unge etter kort tid med fritidskortet har opplevd auke i aktiviteten. Volda kommune ynskjer at alle barn og unge i kommunen lett skal kunne finne kva dei kan bruke fritida si til, og dermed velje det dei har mest lyst til.

Fritidskortet i Volda kjem på www.volda.friskus.com

Det vert ein port inn til alt: Volda.friskus.com samlar fritidstilbod, lag/organisasjonar, frivilligoppdrag, kommunale avdelingar, menneske, ein hentar ut Fritidskortet og betalar kontingent. Snakkar om Kinder-egg!

Tida går fort fram mot 1. august når Fritidskortet er klart for bruk for alle busette barn og unge mellom 6 og 18 år i Volda, som då har fått kr 1000 som er øyremerka til å bruke til faste, organiserte fritidsaktivitetar, som dei finn på volda.friskus.com.

Vi oppfordrar alle aktivitetstilbydarar som tilbyr faste, organiserte fritidsaktivitetar om å registrere seg på volda.friskus.com, og legge ut aktivitetane sine i kalenderen alt no.  Fritidskortet utgjer kr 1000 i halvåret; første periode er 01.08-31.12.2021, andre periode er 1.1.-31.07.2022.  Det er dermed svært viktig at det vert lagt til rette for at barn og unge kan betale den årlege medlemskontingenten med Fritidskortet, t.d. ved at den vert delt i to, med betalingsfrist innanfor periodene som nemnd over.

I mai og juni blir det arrangert to workshops for aktivitetstilbydarar, med opplæring i korleis registrere seg som arrangør på volda.friskus.com og knyte arrangørsida opp mot Fritidskortet. Dess fleire som registrerer seg alt no - dess enklare blir det når opplæringa startar. Avhengig av behov set vi opp fleire workshop.

I løpet av 2021 kjem Friskus på nynorsk!

Ofte stilte spørsmål - lag og organisasjonar:

Korleis registrerer eg organisasjonen min på volda.friskus.com?

  • Gå til volda.friskus.com, trykk på “bli arrangør”. Lag ein personleg profil, og fyll inn informasjon og aktivitetar.

Korleis koplar eg Fritidskortet til mitt lag eller organisasjon si gruppe?

  • Det vil kome meir informasjon om dette på workshops, sjå under.  

Korleis legg eg ut ein aktivitet?

  • Etter at gruppa di er godkjend (av Friskus) kan du legge ut aktivitetar. Dette kan du gjere alt no. Bruk søkefeltet på startsida av volda.friskus.com for å finne gruppa di, gå til “kalender”, og vel “opprett ny aktivitet”.

Har du fleire spørsmål om volda.friskus.com?

Sjå heimesida til kommunen om www.volda.kommune.no/fritidskortet, følg oss på Facebook og Instagram, ev. ta kontakt med oss i prosjektgruppa for Fritidskortet i Volda:

Frivilligsentralen Volda: astrid.gjersdal@volda.kommune.no, tlf  917 25 639

Frivilligsentralen Hornindal: kristine.sofie.orheim.hansen@volda.kommune.no, tlf 415 12 813

Folkehelsekoordinator: ulrik.vik.nakken@volda.kommune.no, tlf. 917 29 469

Prosjektleiar: nina.kvalen@volda.kommune.no, tlf. 913 64 787

Tid/stad for workshops

 - for lag, organisasjonar og aktivitetstilbydarar, påmelding via aktivitet i volda.friskus.com:

Avhengig av behov set vi opp fleire workshop.

 

Tidlegare artiklar om fritidskortet

Artikkel om bakgrunnen for fritidskortet - 19.02.21

Om fritidskortet

Alle barn og unge skal kunne delta på fritidsaktivitetar med vennane sine, uavhengig av kor mykje foreldra tener!

Det er nyleg valt ut 11 nye kommunar som skal få delta i forsøket frå hausten 2021, der Volda er ein av dei.  

Bakgrunnen for fritidskortet

Regjeringa har sett i gang eit arbeid med å utgreie og prøve ut ei nasjonal fritidskortordning. Ei fritidskortordning skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktivitetar for barn i alderen 6–18 år. Målet er at fleire barn og unge skal få moglegheit til å delta i faste, organiserte fritidsaktivitetar. Barn skal sjølv kunne velje kva faste, organiserte aktivitetar dei ønsker å bruke midlane på. I ordninga står samarbeid mellom kommune og frivillig sektor sentralt. Nasjonalt er det Bufdir som har ansvar for å utgreie og prøve ut ei nasjonal fritidskortordning, inkludert å utvikle ei digital løysing. Bufdir har også vore sekretariat for det nasjonale ungdomspanelet som skal bidra til ungdomsmedverking i vurderinga av ei nasjonal ordning.

Regjeringa har også satt ned eit ungdomspanel for fritidskortet for å få innspel frå barn og unge. 

I Volda vil Fritidskortet utgjere 1000 kroner pr. barn pr. halvår, og hausten 2021 og våren 2022 vil 1554 barn og unge i alderen 6-18 år kunne nytte sitt digitalt fritidskort til å betale for fritidsaktivitetar via ein digital plattform. Ordninga er universell og gjeld alle barn og unge mellom 6 og 18 år.

Kommunen arbeider med å skaffe lokale midlar til Fritidskortet, i lokalt nærings- og organisasjonsliv. Hittil har vi fått støtte til Fritidskortet i Volda frå Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Ekornes møbel, Grodås cup, Fotballgruppa i Hornindal og Volda kommune. Den lokale tilleggsfinansieringa skal også gå inn i Fritidskortet og fordelast på barn i målgruppa, t.d. ved å heve beløpet i Fritidskortet for utvalde grupper.

Pengane i Fritidskortet er øyremerka fritidsaktivitetar for målgruppa og skal bidra til å dekke deltakaravgift til faste, jamlege, organiserte aktivitetar som gir moglegheit for tilhøyrsle over tid. 

Nina Kvalen fortel at ho veit at det ofte kostar meir enn deltakaravgift å vere med på organiserte aktivitetar som t.d. transport til og frå og utstyr. Fritidskortet skal difor sjåast i samanheng med andre tiltak i kommunen for å fremje auka inkludering og deltaking, som t.d. BUA/utlåns-sentralane i Volda og Hornindal. I prosjektarbeidet ynskjer kommunen å finne gode løysingar med å tilretteleggje for transport i samarbeid med barn og unge og deira nærmiljø, samt lag og organisasjonar som organiserer aktivitetane.

For sikre at flest mogeleg vil nytte seg av Fritidskortet er det viktig at fritidskortordninga blir godt kjend blant barn og unge, føresette og aktivitetstilbydarar, og vi vil m.a. samarbeide med ungdomsrådet, ungdomsklubb/fritidsklubb, skular, helsestasjon, Nav, barnevern, Volda læringssenter, lag og organisasjonar og aktivitetstilbydarar om dette. Ungdomsrådet vil vere ein særleg viktig bidragsytar for å nå ut med informasjon til ungdomsgruppa. 

Prosjektgruppa er i tillegg til prosjektleiar samansett av frivilligsentralane i Volda og Hornindal, folkehelsekoordinator og andre tilsette som vil ha ein sentral rolle med å få på plass ein digital plattform for forvaltning av Fritidskortet i Volda kommune.

Her kan du lese meir om Fritidskortet (https://bufdir.no/).

 

Artikkel i Nærnett om Fritidskortet