Fritidskortet i Volda kommune

Fristen gjekk ut 1. august 2022.Alle barn og unge mellom 6 og 18 år med folkeregistrert adresse i Volda, får kr 1000 i halvåret til bruk på ein eller fleire faste, organiserte fritidsaktivitetar registrert på:

(bruk chrome nettlesar).

 

Målet med Fritidskortet er å bidra til at fleire barn og unge deltek i faste, organiserte aktivitetar.

Refusjonsordning for Fritidskortet våren 2022 - Volda kommune

Volda er ein av 24 pilotkommunar som deltek i forsøk med utprøving av fritidskortordning i 2021/2022, i samarbeid med Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir).

Kva er Fritidskortet?

Dette er eit universelt tilbod til alle barn og unge mellom 6 og 18 år med folkeregistrert adresse i Volda. Du får inntil kr 1000 i halvåret til å betale for ein eller fleire fritidsaktivitetar. Fritidskortet er personleg, og kan ikkje overførast til søsken eller andre. Målet med fritidskortordninga er å bidra til auka deltaking og inkludering.

Kven kan få Fritidskortet?

Barn og unge mellom 6 og 18 år med folkeregistrert adresse i Volda. Søsken får eitt fritidskort kvar. Pengane i Fritidskortet høyrer til kvart enkelt barn og kan ikkje overførast til søsken.

Kva vert dekt av Fritidskortet?

Deltakaravgift på ein eller fleire aktivitetar, inntil kr 1000 per barn per halvår. Treningsavgift, spelarlisens, kontingent mv. er inkludert i ordninga.

Fritidskortet dekker faste, organiserte kvardagsaktivitetar som skjer minst 6 gonger i halvåret.

Om du har brukt opp fritidskortpengane, må du vente til neste halvår for å få nye fritidskortpengar.

Kva vert ikkje dekt av Fritidskortet?

Ferietilbod, leiropphald, turneringar, kino, bowling eller andre eigenorganiserte aktivitetar. Sportsutstyr, instrumenter m.v. vert ikkje dekt gjennom ordninga.

Sjå BUA Volda og Hornindal Utstyrsbank, som låner ut forskjellig utstyr.

Når kan Fritidskortet takast i bruk?

Fritidskortet i Volda kan takast i bruk frå 1. august 2021. Pilotprosjektet vert avslutta 30. juni 2022, som følge av at Fritidskortet ikkje vert rulla ut som ei nasjonal ordning. 

Korleis kan barn og unge bruke Fritidskortet i din organisasjon?

For at barn og unge skal kunne betale kontingent med Fritidskortet, må lag og organisasjonar registrere seg som arrangør og kople seg til Fritidskortet på volda.friskus.com.

Uttak av Fritidskortet og betaling av kontingent m.v. skjer i volda.friskus.com.

Brukarretteliing for lag, organisasjonar og aktivitetstilbydarar. (PDF, 4 MB)

Finn du ikkje din klubb/organisasjon på volda.friskus.com?

Om ditt lag/klubb/foreining/organisasjon ikkje er oppført som arrangør på volda.friskus.com, be dei følgje rettleiinga under, eller kontakte prosjektgruppa i kommunen: fritidskortet@volda.kommune.no.

Brukarretteliing for lag, organisasjonar og aktivitetstilbydarar. (PDF, 4 MB)

 

Kvar finn eg oversikt over aktivitetane eg kan bruke Fritidskortet på i Volda?

Fritidskortet i Volda må brukast på aktivitetar som er registrert i volda.friskus.com.

Kva er volda.friskus.com?

Friskus er den digitale løysinga til Volda kommune for forvaltning av Fritidskortet for barn og unge i Volda. 

I tillegg er det ein digital aktivitetskalender for det som skjer i Volda, og har oversikt over lag, klubbar, foreiningar, organisasjonar i Volda og nærliggande kommunar som tilbyr aktivitetar for barn og unge, innbyggjarar og andre som oppheld seg i Volda.

Fritidskortet i Volda må brukast på aktivitetar som er registrert i volda.friskus.com.

Kriterer for aktivitetar som vert dekt av Fritidskortet
 • Aktiviteten må skje minst 6 gonger i halvåret
 • Aktiviteten må vere for barn og unge mellom 6-18 år
 • Prisen på aktiviteten kan ikkje aukast som følgje av innføring av fritidskortordning
 • Arrangøren må vere registrert i Brønnøysundregistrene og sikre at alle som jobbar med barn og unge legg fram gyldig politiattest
 • Aktiviteten må vere registrert i Volda kommune sin den digitale løysning volda.friskus.com
 • Organisasjonar må godta kommunen sitt krav til personvern og tryggleik i den digitale løysninga
Kva er Fritidskortet+?

Fritidskortet+ er eit tilbod for familiar med låg inntekt og som har behov for stønad utover det vanlege Fritidskortet.

Kva om aktiviteten koster mindre enn kr 1000?

Då kan du bruke restbeløpet på ein eller fleire andre aktivitetar. Du kan ikkje få utbetalt restbeløpet, det kan berre nyttast på aktivitetar innanfor ordninga.

Kva om aktiviteten koster meir enn kr 1000?

Om du nyttar Fritidskortet på ein aktivitet som koster meir enn kr 1000 i halvåret, betaler du resteløpet på fakturaen i nettbanken din samtidig med at du hentar ut Fritidskortet ditt.

Om deltakaravgifta overstiger kr 1000 og blir for krevjande for familiens økonomi, kan du vere aktuell for Fritidskortet+. 

Kva om eg ikkje bruker opp alle pengane i Fritidskortet?

Du kan ikkje få utbetalt pengane i Fritidskortet, dei kan berre brukast på aktivitetar innanfor ordninga.

Pengane i Fritidskortet tilhøyrer kvart enkelt barn og kan ikkje overførast til søsken.

Du kan ikkje få overført restbeløp frå eit halvår til neste halvår.

Kan eg få refusjon av Fritidskortet?

All bruk av Fritidskortet skal skje gjennom den digitale plattforma volda.friskus.com/fritidskortet

Det er ikkje lagt opp til refusjon av Fritidskortet for våren 2022.  

Det vart refundert kontingent som av ulike årsaker var betalt utanom fritidskortordninga for hausten 2021.

 

Tidlegare artiklar om Fritidskortet

Vi opnar Fritidskort-kontor!
Artikkel om Fritidskortet frå 25. mai 2021

Frå 1. august tilbyr Volda det statlege Fritidskortet til alle barn og unge mellom 6-18 år. Fritidskortet i Volda er på kr 1 000 pr. barn pr. halvår, og vil bidra til at alle kan delta på fritidsaktivitetar. Alt no kan lag og organisasjonar og andre aktivitetstilbydarar registrere organisasjonen sin og aktivitetar dei tilbyr.

Andre kommunar som er med i forsøksordninga med Fritidskortet opplever at tidlegare lite aktive barn har funne aktiviteten dei ynskjer å delta i, og at lag og organisasjonar som organiserer tilbod for barn og unge etter kort tid med fritidskortet har opplevd auke i aktiviteten. Volda kommune ynskjer at alle barn og unge i kommunen lett skal kunne finne kva dei kan bruke fritida si til, og dermed velje det dei har mest lyst til.

Fritidskortet i Volda kjem på www.volda.friskus.com

Det vert ein port inn til alt: Volda.friskus.com samlar fritidstilbod, lag/organisasjonar, frivilligoppdrag, kommunale avdelingar, menneske, ein hentar ut Fritidskortet og betalar kontingent. Snakkar om Kinder-egg!

Tida går fort fram mot 1. august når Fritidskortet er klart for bruk for alle busette barn og unge mellom 6 og 18 år i Volda, som då har fått kr 1000 som er øyremerka til å bruke til faste, organiserte fritidsaktivitetar, som dei finn på volda.friskus.com.

Vi oppfordrar alle aktivitetstilbydarar som tilbyr faste, organiserte fritidsaktivitetar om å registrere seg på volda.friskus.com, og legge ut aktivitetane sine i kalenderen alt no.  Fritidskortet utgjer kr 1000 i halvåret; første periode er 01.08-31.12.2021, andre periode er 1.1.-31.07.2022.  Det er dermed svært viktig at det vert lagt til rette for at barn og unge kan betale den årlege medlemskontingenten med Fritidskortet, t.d. ved at den vert delt i to, med betalingsfrist innanfor periodene som nemnd over.

I mai og juni blir det arrangert to workshops for aktivitetstilbydarar, med opplæring i korleis registrere seg som arrangør på volda.friskus.com og knyte arrangørsida opp mot Fritidskortet. Dess fleire som registrerer seg alt no - dess enklare blir det når opplæringa startar. Avhengig av behov set vi opp fleire workshop.

I løpet av 2021 kjem Friskus på nynorsk!

Ofte stilte spørsmål - lag og organisasjonar:

Korleis registrerer eg organisasjonen min på volda.friskus.com?

 • Gå til volda.friskus.com, trykk på “bli arrangør”. Lag ein personleg profil, og fyll inn informasjon og aktivitetar.

Korleis koplar eg Fritidskortet til mitt lag eller organisasjon si gruppe?

 • Det vil kome meir informasjon om dette på workshops, sjå under.  

Korleis legg eg ut ein aktivitet?

 • Etter at gruppa di er godkjend (av Friskus) kan du legge ut aktivitetar. Dette kan du gjere alt no. Bruk søkefeltet på startsida av volda.friskus.com for å finne gruppa di, gå til “kalender”, og vel “opprett ny aktivitet”.

Har du fleire spørsmål om volda.friskus.com?

Sjå heimesida til kommunen om www.volda.kommune.no/fritidskortet, følg oss på Facebook og Instagram, ev. ta kontakt med oss i prosjektgruppa for Fritidskortet i Volda:

Frivilligsentralen Volda: astrid.gjersdal@volda.kommune.no, tlf  917 25 639

Frivilligsentralen Hornindal: kristine.sofie.orheim.hansen@volda.kommune.no, tlf 415 12 813

Folkehelsekoordinator: ulrik.vik.nakken@volda.kommune.no, tlf. 917 29 469

Prosjektleiar: nina.kvalen@volda.kommune.no, tlf. 913 64 787

Tid/stad for workshops

 - for lag, organisasjonar og aktivitetstilbydarar, påmelding via aktivitet i volda.friskus.com:

Avhengig av behov set vi opp fleire workshop.

Artikkel om bakgrunnen for fritidskortet - 19.02.21

Om fritidskortet

Alle barn og unge skal kunne delta på fritidsaktivitetar med vennane sine, uavhengig av kor mykje foreldra tener!

Det er nyleg valt ut 11 nye kommunar som skal få delta i forsøket frå hausten 2021, der Volda er ein av dei.  

Bakgrunnen for fritidskortet

Regjeringa har sett i gang eit arbeid med å utgreie og prøve ut ei nasjonal fritidskortordning. Ei fritidskortordning skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktivitetar for barn i alderen 6–18 år. Målet er at fleire barn og unge skal få moglegheit til å delta i faste, organiserte fritidsaktivitetar. Barn skal sjølv kunne velje kva faste, organiserte aktivitetar dei ønsker å bruke midlane på. I ordninga står samarbeid mellom kommune og frivillig sektor sentralt. Nasjonalt er det Bufdir som har ansvar for å utgreie og prøve ut ei nasjonal fritidskortordning, inkludert å utvikle ei digital løysing. Bufdir har også vore sekretariat for det nasjonale ungdomspanelet som skal bidra til ungdomsmedverking i vurderinga av ei nasjonal ordning.

Regjeringa har også satt ned eit ungdomspanel for fritidskortet for å få innspel frå barn og unge. 

I Volda vil Fritidskortet utgjere 1000 kroner pr. barn pr. halvår, og hausten 2021 og våren 2022 vil 1554 barn og unge i alderen 6-18 år kunne nytte sitt digitalt fritidskort til å betale for fritidsaktivitetar via ein digital plattform. Ordninga er universell og gjeld alle barn og unge mellom 6 og 18 år.

Kommunen arbeider med å skaffe lokale midlar til Fritidskortet, i lokalt nærings- og organisasjonsliv. Hittil har vi fått støtte til Fritidskortet i Volda frå Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Ekornes møbel, Grodås cup, Fotballgruppa i Hornindal og Volda kommune. Den lokale tilleggsfinansieringa skal også gå inn i Fritidskortet og fordelast på barn i målgruppa, t.d. ved å heve beløpet i Fritidskortet for utvalde grupper.

Pengane i Fritidskortet er øyremerka fritidsaktivitetar for målgruppa og skal bidra til å dekke deltakaravgift til faste, jamlege, organiserte aktivitetar som gir moglegheit for tilhøyrsle over tid. 

Nina Kvalen fortel at ho veit at det ofte kostar meir enn deltakaravgift å vere med på organiserte aktivitetar som t.d. transport til og frå og utstyr. Fritidskortet skal difor sjåast i samanheng med andre tiltak i kommunen for å fremje auka inkludering og deltaking, som t.d. BUA/utlåns-sentralane i Volda og Hornindal. I prosjektarbeidet ynskjer kommunen å finne gode løysingar med å tilretteleggje for transport i samarbeid med barn og unge og deira nærmiljø, samt lag og organisasjonar som organiserer aktivitetane.

For sikre at flest mogeleg vil nytte seg av Fritidskortet er det viktig at fritidskortordninga blir godt kjend blant barn og unge, føresette og aktivitetstilbydarar, og vi vil m.a. samarbeide med ungdomsrådet, ungdomsklubb/fritidsklubb, skular, helsestasjon, Nav, barnevern, Volda læringssenter, lag og organisasjonar og aktivitetstilbydarar om dette. Ungdomsrådet vil vere ein særleg viktig bidragsytar for å nå ut med informasjon til ungdomsgruppa. 

Prosjektgruppa er i tillegg til prosjektleiar samansett av frivilligsentralane i Volda og Hornindal, folkehelsekoordinator og andre tilsette som vil ha ein sentral rolle med å få på plass ein digital plattform for forvaltning av Fritidskortet i Volda kommune.

Her kan du lese meir om Fritidskortet (https://bufdir.no/).

 

Artikkel i Nærnett om Fritidskortet

 Fritidskort-kontor:

 • Tid: Tysdagar kl 17-19
 • Cecilie Åmås, tlf. 415 02 656

Kontaktpersonar i prosjektgruppa:

 • Astrid Gjersdal, tlf. 917 25 639
 • Kristine Sofie Orheim Hansen, tlf.  415 12 813
 • Prosjektleiar Nina Kvalen, tlf. 913 64 787
 • E-post: fritidskortet@volda.kommune.no

Kontakt

Nina Kvalen
spesialrådgjevar
E-post