Kommunereform

kommunereform - Klikk for stort bilete Kommunereforma i Norge er ei reform av kommunestrukturen i Norge. Reforma vart sett i gang 3. juli 2014 som eitt av dei politiske prosjekta til Erna Solberg si regjering. 

Reforma vart samrøystes vedteken av Stortinget 9. juni 2015, og legg opp til at kommunar vert slegne saman innanfor ei tidsramme fram mot 2020. 1. januar 2017 vart talet på kommunar i Norge redusert fra 428 til 426 medan fleire samanslåingar skjer frå 1. januar 2018. Dei siste samanslåingane i denne reforma er planlagt vil skje frå 1. januar 2020.

Regjeringa sine uttalte mål med reforma er:

– Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane

– Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling

– Berekraftige og økonomisk robuste kommunar

– Styrka lokaldemokrati

 

Kommunane fekk eit utgreiingsansvar og resultatet av prosessen  i Volda var at kommunestyret 28.juni 2016 gjorde vedtak om at Volda skal  slå seg saman med Hornindal kommune.

Fylkesmannen følgde opp dette vedtaket med tilråding om samanslåing av Volda og Hornindal den 1. oktober 2016.

 

Endeleg vedtak frå Stortinget er venta våren 2017

 

Intensjonsavtalen med Hornindal kommune finn du her (PDF, 3 MB).

Publisert av Bente Engeseth. Sist endra 23.01.2017
Fann du det du leita etter?
Login for redigering