Publisert 11.10.2017

Volda kommune har frå desember 2017/januar 2018 ledige stillingar i barnehagane som barnehagelærarar og fagarbeidarar. Behovet vil vere i desse kommunale barnehagane: Engeset, Lauvstad, Mork og Oppigarden.

Eit uspesifisert tal stillingar kan verte ledige; både heiltidsstillingar og deltidsstillingar.

Publisert 11.10.2017

Kommunane Hornindal og Volda skal slå seg saman til nye Volda i 2020. Det er etablert eit prosjekt som skal planleggje og gjennomføre samanslåinga. Digitalisering er eit av satsingsområda for den nye kommunen. Den nye kommunen skal ha fokus på gode tenester for innbyggjarane og effektivisering for å få mest mogleg ut av ressursane. Digitalisering er eit sentralt verkty i tenesteytinga.

Stillinga er nyoppretta og inngår i prosjektorganisasjonen under prosjektleiaren. Stillinga vil deretter verte overført til ordinær driftsorganisasjon etter at ny kommune er etablert i 2020.

Nye Volda har ambisjonar om å ta i bruk nye løysingar som ledd i innovasjonsprosessar utover deltaking i det interkommunale IKT-samarbeidet. 

Publisert 11.10.2017

Nye Volda kommune har ledig ei fast 100 % stilling som konsulent (arkiv) frå 1. januar 2018.

Volda kommune skal slå seg saman med Hornindal kommune frå 1.1.2020, og det er nyleg vedteke at prosjektorganisasjonen skal styrkast med ei 100% stilling som konsulent. 30 % av stillinga er sett av til å vere personvernombod for kommunane Volda og Hornindal.
 
Stillinga skal i prosjektperioden arbeide for begge kommunane med organisatorisk tilknyting til servicekontoret i Volda. Den som vert tilsett må vere budd på endring av arbeidsoppgåver etter etablering av nye Volda frå 2020.
Publisert 15.08.2017
Sløydsal Øyra skule

I mange av Volda kommune sine barnehagar og skular er det no behov for tilkallingsvikarar. Dette gjeld både barnehagelærarar, lærarar, fagarbeidarar og assistentar. 

Publisert 14.07.2017

På dei fleste arbeidsstadane i helse - og omsorgssektoren er det behov for EKSTRAHJELPER og VIKARAR/TILKALLINGSVIKARAR samt nye medarbeidarar til helgearbeid. Det kan vere aktuelt med arbeid annakvar, tredjekvar.

Publisert 11.01.2017

Vi treng avlastingsheimar! Er du/dykk ein familie som har lyst og tid til å vere saman med eit barn eller ein ungdom med spesielle behov?

Fann du det du leita etter?
Login for redigering