Publisert 07.04.2017

Vil du bli med på laget i Volda?

Er du glad i menneske, fagleg engasjert, ser moglegheiter og er opptatt av å auke livskvaliteten for menneske med behov for hjelp? Kan du identifisere deg med våre verdiord: raus - modig -  kompetent - lærande? Då kan det hende at nettopp du er vår nye medarbeidar! 

Publisert 06.04.2017

Helse og omsorgsavdelinga har ledig ei nyoppretta fast sjukepleiarstilling på natt. Stillinga er på Volda omsorgssenter 3 etg. Stillinga er ledig frå d.d.

Publisert 06.04.2017

Helse og omsorgsavdelinga har ledig ei nyoppretta fast sjukepleiarstilling på natt. Stillinga er på Volda omsorgssenter 3 etg. Stillinga er ledig frå d.d. 

Publisert 06.04.2017

Helse og omsorgsavdelinga har ledig ei nyoppretta fast sjukepleiarstilling på natt. Stillinga er på Volda omsorgssenter 3 etg. Stillinga er ledig frå d.d.

Publisert 06.04.2017
Volda brann og redning har fire heile stillingar og kontor på rådhuset i Volda sentrum. Totalt er det om lag 100 tilsynsobjekt og vi har høg fokus på førebyggande arbeid både i form av informasjonskampanjer, kurs og opplæring, øving mm. Beredskapsstyrken har hovudstasjon i sentrum og firedelt døgnkontinuerleg vaktordning. I tillegg har kommunen tre branndepot på bygdene. Totalt er det 43 tilsette i brannavdelinga, dei fleste som brannmannskap i små deltidsstillingar. 
Då vår trufaste branningeniør har valt å pensjonere seg har vi ei ledig 100% stilling som leiar av førebyggande brannvernarbeid.

Stillinga er underlagt brannsjefen og sortert under teknisk sektor i kommunen. 

Publisert 06.04.2017

Det er ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar på Seljetunet og 70% fast stilling som sjukepleiar på Selje/Hasletun. Selje/Hasletun er to bugruppar for bebuarar med langtkomen demens på Volda Omsorgsenter. Bugruppene har tilsaman 19 bebuarar. Vi har eigen tilsynslege på Volda Omsorgsenter. Turnus 3.kvar helg. 

Publisert 06.04.2017

Det er ledig 1 års vikariat 61%  sjukepleiar på natt i 2. etg på Volda Omsorgsenter 3.kvar helg. Stilllinga innebær bistand ute i heimestjenesta ved behov. Om natten er det eit team på tre pleiarar i 2. etg. Det er fire bogrupper på avdelingen. to av bugruppene er forsterka skjerma eining.  

Publisert 06.04.2017

Det er ledig nattevaktstilling som sjukepleiar på 61% 3.kvar helg. Avdelingen i 2.etg er for personer med demens. Stilllinga innebær bistand ute i heimestjenesta ved behov. Natta er det eit team på tre pleiarar i 2.etg. Det er fire bugrupper på avdelinga. To av bugruppene er forsterka skjerma.

Publisert 02.03.2017

Helse- og omsorgssektoren har ledig to faste stillingar som skal vere med og dekke inn vikarbehov i helse og omsorgssektoren. 3 delt turnus med helg. Stillingane er ledig frå d.d.

Publisert 06.02.2017

Interkommunalt barnevern Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta har medansvar for Volda og Ørsta kommune sitt arbeid med busetjing og omsorg for einslege mindreårige flyktningar. Ein driftar i dag tre døgnbemanna bufellesskap, samt ei oppfølgingsteneste som fylgjer opp ungdomar som bur på hybel.

Det er no ønske om å knyte til seg fleire ekstrahjelper til dette arbeidet. 

Publisert 11.01.2017

Vi treng avlastingsheimar! Er du/dykk ein familie som har lyst og tid til å vere saman med eit barn eller ein ungdom med spesielle behov?

Publisert 15.10.2013

Mange av skulane i Volda har stort behov for tilkallingsvikarar. Noko lengre vikariat kan og bli aktuelle. 
 

Fann du det du leita etter?
Login for redigering