Kommuneplanen sin arealdel - informasjon om planarbeidet

Volda kommune held på med rullering av kommuneplanen sin arealdel. Målet er å sende arealdelen ut på høyring i juni/august 2018. 

Kommuneplan.PNG - Klikk for stort bilete

Planprogrammet for arealdelen vart fastsett av Volda kommunestyre 15.12.2016. I dag har Volda kommune ein arealdel for heile kommunen, i tillegg til ei rekke kommunedelplanar for mindre område. Eit av måla med denne prosessen er å samle alle kommunedelplanane i ein felles arealdel.

Som fastsett i planprogrammet har det vore gjennomført ulike temamøte og kartleggings- og analysearbeid. Noko av grunnlagsmaterialet har vore handsama politisk, eller vore ute på høyring. Lenker til nokre av grunnlagsdokumenta finn du nedst på sida. Kunnskapsgrunnlaget er viktig i vurderinga av framtidig arealbruk i kommunen.

Volda kommune har også motteke ei rekke innspel med framlegg til endra arealbruk. Prosjektgruppa for arealdelen går no gjennom alle innspela, og utarbeider ROS-analyse og konsekvensutgreiing.

I juni/august skal administrasjonen legge fram forslag til ny arealdel for Volda kommune, inkludert ROS-analyse og konsekvensutgreiing. Planforslaget skal handsamast av formannskapet som eventuelt gjer vedtak om høyring og utlegging til offentleg ettersyn. Meir informasjon om føringar, viktige tema og prosess finn ein i kommuneplanen sin samfunnsdel og planprogrammet.

 

Kontaktperson for arbeidet er Regine S Aklestad.

Lenker:

Arbeidsnotat friluftsliv (PDF, 4 MB)

Barnetrakk Vikebygda skule 2018 (PDF, 4 MB)

Planprogram (PDF, 8 MB)

Kommuneplanen sin samfunnsdel (PDF, 2 MB)

Barnetrakk Volda hausten 2017 (PDF, 10 MB)

Bustadbehovsanalyse og prinsipp for bustadfortetting i Volda sentrum (PDF, 5 MB)

Bygningsmiljø og estetisk rettleiar  (PDF, 6 MB)

Hovudnett for sykkel i Ørsta og Volda (PDF, 13 MB)

Kartlegging og verdsetjing av friluftsområde I Volda

Kjerneområde landbruk  (PDF, 7 MB)

Kommunedelplan for kulturminne  (PDF, 23 MB)

Senterstruktur sentrumsavgrensing og funksjonsfordeling (PDF, 5 MB)

Publisert av Berit Sandvik Skeide. Sist endra 05.06.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering