Politisk organisering

Lokaldemokratiet gir innbyggjarane høve til sjølv å velja dei lokale og regionale leiarane sine og gjennom det påverka den lokale samfunnsutviklinga meir direkte.

Kommunestyret er det øvste folkevalde organet i kommunen. I Volda kommune er 8 politiske parti representert i kommunestyret som har 27 medlemmar. Kommunestyret treff vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje anna følgjer av lov eller delegasjonsvedtak (kommuneloven § 6). Kommunestyret har møte omlag 11 gonger i året. Du finn politisk møteplan, og oversikt over sakslister og protokoller til venstre på denne sida, i tillegg til reglement og skjema for reiserekning og tapt arbeidsforteneste.

Jørgen Amdam frå Ap er ordførar i inneverande periode, 2015 - 2019.

Formannskapet består av 9 medlemmar frå kommunestyret, og utfører dei oppgåvene som er pålagde ved lov, og gjer vedtak i dei sakene kommunestyret har delegert/gitt formannskapet fullmakt til å avgjera.

Forvaltningsstyret og Driftsstyret har 9 medlemer kvar. Utvala arbeider med sine respektive arbeidsområde innan den kommunale verksemda. I tillegg har Volda kommune også Eldreråd, Kommunalt råd for funksjonshemma og Ungdomsråd.

Under Møte, sakslister og protokollar finn du informasjon om møtedato med tilhøyrande møtedokument og kven som sit i styret, rådet eller utvalet.

Rådmannen skal sjå til at dei sakene som vert lagde fram for folkevalde organ, er forsvarleg utgreidde, og at vedtak vert sett i verk.

 

 

Sist endra 24.10.2017
Fann du det du leita etter?
Teneste
Login for redigering