Barnehageplass

Her kan du søke, stadfeste og seie opp barnehageplass i Volda kommune.

I Volda er det totalt 13 barnehagar spreidd utover heile kommunen. Sju av barnehagane er kommunale, medan resten er private.

Born som er fødde innan 30.11.2018 og som er busett i kommunen har, etter søknad, rett til plass ved hovudopptaket.

Born som fyller 1 år i september, oktober eller november har rett til å starte i barnehagen den månaden dei fyller 1 år, utan krav om foreldrebetaling frå august. 

Søke barnehageplass

Her er søknadsskjemaet for barnehageplass i Volda kommune.

Søknadsskjemaet krev innlogging med id-porten (BankID eller MinSide).

Om du er folkeregistrert i ein annan kommune eller ikkje får ID-porten til å fungere, tek du kontakt med sørviskontoret i Volda kommune for bistand.

Søknadsfrist for hovudopptaket er 1. mars kvart år.

Kven kan søke om plass

  • Nye søkarar
  • Alle som ynskjer endring av plass i barnehage eller overflytting til ein annan barnehage

Stadfeste barnehageplass

Når du har fått tilbod om barnehageplass, må du takke ja eller nei til dette tilbodet. Det gjer du her!

Ein av dei føresette får ein SMS med tilbod om plass. Her vil det også vere opplyst svarfrist.

Seie opp barnehageplass

Dersom du ynskjer å seie opp barnehageplassen gjer du det anten ved å ta kontakt med barnehagen eller her

Utdrag frå Volda kommune sine vedtekter for kommunale barnehagar:

"Oppseiingstida for barnehageplassar er ein månad rekna frå den 1. i påfylgjande månad. Dersom born ikkje skal gå i barnehage etter 1. mai, må foreldra seie opp plassen før 1. april. Vert plassen sagt opp etter 1. april, må ein betale ut juni månad."

OBS: For private barnehagar, sjå barnehagen sine eigne vedtekter.

Oppseiing frå kommunen

Ved manglande betaling kan kommunen seie opp din barnehageplass.

Dei føresette får melding om oppseiing med 1 månads frist.

Uteståande foreldrebetaling vil elles bli lagt til grunn som avslag på plass ved seinare barnehageopptak og opptak til skulefritidsordningar. 

Kontakt

Bodil Brautaset
fagkonsulent barnehage
E-post
Telefon 70 05 88 73