Planleggingsdagar

I løpet av barnehageåret skal det avsettast 37,5 timar per år til planlegging og samarbeid (jf. SFS 2201).

Dagane vert gjort kjent i starten av barnehageåret, og vert rekna med i det årlege barnehagetilbodet som kommunen kan tilby.

Dagane skal nyttast til å styrke kvaliteten på tilbodet og å heve kompetansen til personalet.

2019

12. august - eigen barnehage

13. august - eigen barnehage/kurs ½ dag for leiarane

2020

2. januar - eigen barnehage

20. mars - Volda kommune felles

12. juni - evaluering – eigen barnehage