Planleggingsdagar

I løpet av barnehageåret skal det avsettast 37,5 timar per år til planlegging og samarbeid (jf. SFS 2201).

Dagane vert gjort kjent i starten av barnehageåret, og vert rekna med i det årlege barnehagetilbodet som kommunen kan tilby.

Dagane skal nyttast til å styrke kvaliteten på tilbodet og å heve kompetansen til personalet.

2020

10. august 

11. august 

23. oktober

2021

4. januar 

15. mars

11. juni