PPT

Kommunane Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta samarbeidar om å tilby PPT-tenester.

Tenesta jobbar på eit overordna nivå og skal i all hovudsak hjelpe leiinga i skulane og barnehagane med kompetanseheving og organisasjonsutvikling. 

Målet er å legge til rette for at alle får tilpassa, inkluderande og likeverdig opplæring. Slik kan ein hindre at barn vil trenge spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

PPT skal arbeide førebyggande, kome tidleg inn og bidra til heilskap og samanheng. PPT skal bygge på forsking og kunnskap. PPT er kommunen sin rådgjevande, sakkunnige instans.

Tenesta skal skrive sakkunnig vurdering der lova krev det. Det kan dreie seg om tidlegare eller utsett skulestart, heilt eller delvis fritak frå opplæringsplikta og elevar som treng spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp.

PPT har også ansvar for vidaregåande opplæring, lærlingar, lærekandidatar og vaksenopplæring.

Ulstein kommune er ansvarlege for PPT-tenesta for kommunane Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta.

Du finn meir informasjon på Ulstein kommune sine nettsider.