Brann og redning

Dei tilsette samarbeidar om oppgåvene som skal gjerast, arbeidet er delt førebyggande og beredskap. 

Skulle det oppstå brann, må ein melde inn dette til brannvesenet snarast råd. Brannmelding gjer du ved å ringe 110.

Brannvernet er i dag dimensjonert i tråd med minstekrava i dimensjoneringsføreskrifta og har mynde og ansvar etter ”lov om vern mot brann, eksplosjon m.v av 14. juni 2002 nr.20. 

Du kan finne god og viktig informasjon om branntryggleik på Brannforeningen si heimeside.

Nyttige lenker

Kontakt

Roy Inge Heltne
brannsjef
E-post
Telefon 971 49 658
Mobil 971 49 658