Feiing

Feiing av skorstein og tilsyn med fyringsanlegg vert tilbydd til alle huseigarar og utført etter behov.

Fritidsbustadar skal også ha feiing og tilsyn dersom det er montert eldstad som er i bruk.

Feiing og tilsyn skjer etter avtale mellom huseigar og feiar.

Dine pliktar ved feiing

Før feiaren kjem, må du som huseigar:

  • Stenge spjeld, ventilar og luker.
  • Sløkke alle eldstadar.
  • Varsle eventuelle leigebuarar i huset.
  • Setje fram veggstige.
  • Sikre tilkomst dersom feieluka er på loftet.

"Feiaren kjem!"

Dette er ei melding som kjem frå feiaren nokre dagar i forkant av feiedato, med informasjon om feiing og pliktene til huseigar.

Manglar tilbakemelding om at huset er klargjort for feiing, vert det ikkje feiing, men det vert likevel kravd inn feieavgift for forarbeid og frammøte.

Kva kostar det?

Gebyr for feiing og branntilsyn
Gebyrsats Eining Pris
A Eitt røykløp behovsprøvd feiing minst 2. kvart år. 690,-
B Eitt røykløp behovsprøvd feiing kvart 3-6 år 495,-
C Fleire røykløp behovsprøvd feiing minst 2. kvart år 850,-
D Fleire røykløp behovsprøvd feiing kvart 3-6 år 610,-
E Fresing av beksot (per pipe) 2.000,-
F Timesats * 835,-

Alle summar er eks mva.

Behovsprøvd tilsyn er inkludert i feiegebyret.

* Vert nytta ved anna arbeid utanom lovpålagd feiing og tilsyn, som t.d. kontroll av røykløp etter pipebrann, fabrikkpiper, ekstra feiing og andre tenester som ikkje er dekka av det ordinære feietilsynet.

Pris for feiing er heimla i lokal forskrift om lovfesta feiing og tilsyn (PDF, 449 kB) i Volda kommune.

Kontakt

Knut Øystein Ekroll
branningeniør
E-post
Mobil 997 73 370