Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

I samband med ny kommune 01.01.2020 vert det lagt fram forslag til ny plan.

   

Høyring av Lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og Gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i nye Volda kommune.
Frist for å kome med merknad: 02.08.2019.

 

 

Høyring 
Forskrift for vann og avløpsgebyr i nye Volda kommune 
Frist for å kome med merknad: 02.08.2019.
Send til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda eller epost til postmottak@volda.kommune.no 

PlanID: 1519-2018003

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar ein med dette oppstart av arbeid med detaljregulering av gbnr. 19/170 i Volda kommune. Namn på planen er "Detaljregulering av Storgata 7 og 9".

Volda formannskap vedtok i møte 16.10.2018, sak 151/18, oppstart av arbeid med kommunedelplan for fysisk aktivitet og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø og høyring av planprogram.

Frist for å kome med innspel og merknader 7.12.2018.