Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

Volda kommunestyre vedtok 13.12.2018 å vidareføre eigedomsskatt for all eigedom i heile kommunen. På bakgrunn av dette og med heimel i eigedomsskattelova § 15, er det lagt ut eigedomsskattelister til offentlig ettersyn.

Det er 6 vekers klagefrist etter ein har mottatt faktura/skattesetel.

Volda formannskap vedtok i møte 16.10.2018, sak 151/18, oppstart av arbeid med kommunedelplan for fysisk aktivitet og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø og høyring av planprogram.

Frist for å kome med innspel og merknader 7.12.2018.