Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

Barnehagebygga i sentrum står framføre vesentlege oppgraderingar for å kunne halde fram med barnehagedrift.

Øyra skule SFO

Det må takast stilling til kva skulekrins Bjørke og Viddal skal høyre til i den nye kommunen. 

Volda formannskap vedtok i møte 16.10.2018, sak 151/18, oppstart av arbeid med kommunedelplan for fysisk aktivitet og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø og høyring av planprogram.

Frist for å kome med innspel og merknader 7.12.2018.