Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

Kommuneplanen sin arealdel 2018-2030 er lagt ut til høyring. Det vil bli arrangert opne orienteringsmøter rundt om i kommunen. Høringsfristen er 10.09.2019.

 

 

Høyring av Lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og Gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i nye Volda kommune.
Frist for å kome med merknad: 02.08.2019.

 

 

Høyring 
Forskrift for vann og avløpsgebyr i nye Volda kommune 
Frist for å kome med merknad: 02.08.2019.
Send til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda eller epost til postmottak@volda.kommune.no 

PlanID: 1519-2018003

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar ein med dette oppstart av arbeid med detaljregulering av gbnr. 19/170 i Volda kommune. Namn på planen er "Detaljregulering av Storgata 7 og 9".

Volda formannskap vedtok i møte 16.10.2018, sak 151/18, oppstart av arbeid med kommunedelplan for fysisk aktivitet og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø og høyring av planprogram.

Frist for å kome med innspel og merknader 7.12.2018.