Kommuneplanen sin arealdel 2018-2030

1. høyring - Arealdel 2018-2030. 

Formannskapet vedtok i sak 73/19 den 11.06.2019 å fremje forslag til ny arealdel og legge planen ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med vedtak i sak 65/19 den 14.05.2019 og etter plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 11-14. Arealdelen omfattar alt areal innanfor kommunen sine grenser, både land- og sjøareal, og vil vere eit overordna styringsdokument for Volda kommune dei komande åra. 

Planforslaget består av planomtale, plankart, føresegner og retningslinjer, temakart, konsekvensanalyse og risiko- og sårbarhetsanalyse som er tilgjengeleg på Servicekontoret på Rådhuset.

Det er i tillegg utarbeidd ei rekke andre dokument som er tilgjengeleg, sjå under.

Planprogrammet for arealdelen vart fastsett av Volda kommunestyre 15.12.2016. I dag har Volda kommune ein arealdel for heile kommunen, i tillegg til ei rekke kommunedelplanar for mindre område.

Eit av måla med denne prosessen er å samle alle kommunedelplanane i ein felles arealdel.

Noko av grunnlagsmaterialet har vore handsama politisk, eller vore ute på høyring.

Kunnskapsgrunnlaget er viktig i vurderinga av framtidig arealbruk i kommunen.

Meir informasjon om føringar, viktige tema og prosess finn ein i kommuneplanen sin samfunnsdel og planprogrammet.

Sentrale dokument:

Kommuneplanar

Fritidsbusetnad, setrar og naust
Landbruk og næringsmiljø

Kontakt

Heidi Istad
planleggar
E-post
Mobil 469 15 455