Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarmar/tryggleikstelefonar kan leigast ut etter søknad og individuell vurdering.

Kva er ein tryggleiksalarm:

 

Tryggleiksalarm er ein sendar du ber på deg som du kan bruke for å kome i kontakt med helsefagleg personell i ein aktutt situasjon. Alarmen er kopla opp mot brannvakta i Ålesund, som tek kontakt med pårørande eller andre etter avtale. Tenesta er tilgjengeleg heile døgnet. Vaktmeister i kommunen koplar opp alarmen etter avtale med tildelingskontoret i helse og omsorg.

Kven er målgruppa?

Eldre og menneske med nedsett funksjonsevne som kjenner seg utrygge i heimen. 

Kva kostar det?

 

Korleis søkje?

Den som får tildelt alarm må:

  • ha innlagt telefon
  • gi ut nøklar til dei som skal kontaktast når alarmen vert utløyst
  • erstatte alarmen/utløysaren om den kjem vekk eller vert øydelagt 

Klikk her for å kome til søknadsskjema.

Når kan du vente svar?

Søknader vert fortløpande behandla. Du får skriftleg melding om vedtak.

 

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.