Avlasting og støtte

Dersom du eller andre i familien din har omsorg for eldre, funksjonshemma eller andre pleietrengjande, kan de søke om ulike avlastingstilbod.

Slik avlasting kan ein få både i og utanfor heimen. Eit dagtilbod eller korttidsopphald på sjukeheim er døme på slike tenester.

Tenestetilbodet vert gitt av ulike avdelingar i kommunen. Ein må levere søknad for å få dei ulike ordningane. 

Klikk her for å kome til søknadsskjema.