Foreldre App: Edlevo

Foreldre App: Edlevo

Volda kommune nyttar digital kommunikasjon med foreldre til barn i barnehage og til elevar i skule/SFO.

Foreldre skal nytte appen Edlevo. Dersom ein ikkje ønskjer eller kan nytte app, vil ein kunne logge på ein nettstad og finne same funksjonalitet. Lenke til denne finn du her eller ved å kontakte skulen/sfo.

Kommunikasjon mellom skule/sfo og heimen - funksjonar i appen

Kort oversyn over kva appen Edlevo kan nyttast til
 • Fråvær
  Registrer heildagsfråvær ved sjukdom eller anna korttidsfråvær. Du vil også sjå oversikt på det totale fråværet skulen har ført på ditt barn.
 • Søknad om fri

Du kan søke om fri for eleven.

 • Meldingar
  Du kan sende melding til lærarar eller SFO, og dei kan sende til deg eller til ei gruppe av føresette.
 • Nyhende
  Skulen/SFO kan publisere felles nyhende til alle føresette
 • Timeplan
  Sjå eleven sin timeplan
 • Samtykke
  Svar på samtykke og oversikt over kva du har samtykka til
 • Utviklingssamtale
  Her vil du få tildelt tider for utviklingssamtale eller det vil vere mogleg å booke ledig tid.
 • Undervegsvurderingar
  Lærarane skriv undervegsvurderingar på den enkelte elev og kan publisere desse her.
 • Tidsskjema – kun for barn i SFO
  Her kan du registrere kva tider barnet skal vere på SFO/her kan du sjå ei oversikt over tidspunkta barnet ditt brukar å vere på SFO
 • Ferieplanlegging – kun for dei barn i SFO

SFO kan legge ut påmelding til feriar her.

 • Karakterar – kun for ungdomsskuleelevar
  Her vil du få oversikt på karakterane

Varsel om merknad
Dersom eleven får ein merknad, kan lærarane sende denne som varsel i appen.

Kom i gang

Last ned appen frå AppStore eller GooglePlay. Vel aktuell kommune og logg på med ID porten, til dømes BankID.

 

   

Oversiktsbilete og menyar

Første side gir deg eit oversikt over dei barna du har i skulen og/eller barnehage. Oversikta under til venstre, viser forbokstaven til tre barn.

Du kan sveipe til venstre for å sjå menypunkta på det enkelte barn. Dette kan vere ulikt, alt etter som om barnet går i barnehage, barneskule, ungdomsskule, eller har SFO. Tilgong til alle menypunkta finn du ved å sveipe opp.

Oversiktsbilete og menyar - Klikk for stort bilete  

Fråvær

Fråvær

Ved kortidsfråvær som t.d. sjukdom eller tannlegetime, skal fråværet registrerast her. (Ved søknad om fri sjå neste punkt).
Sveip til det aktuelle barnet, gå til menypunktet [Fråvær] og [Registrer fråvær].

Heildagsfråvær

Du kan registrere heildagsfråvær «i dag» eller «i morgon». Legg til ein kort kommentar.Heildagsfråvær - Klikk for stort bilete


NB! Ikkje skriv sensitive personopplysningar, som t.d. helseopplysningar. Merk at kommentaren kun er tilgjengeleg for lærar. Dersom du ønskjer å sende beskjed til SFO, må du sende ei «informasjonsmelding» i meldingsfunksjonen.

Fråværet blir registrert på SFO.  

Fråvær del av dag

Vel aktuell dato og tidspunkt for når barnet vert fråværande. Legg til ein kort kommentar. 


NB! Ikkje skriv sensitive personopplysningar, som t.d. helseopplysningar. Merk at kommentaren kun er tilgjengeleg for lærar. Dersom du ønskjer å sende beskjed til SFO, må du sende ei «informasjonsmelding» i Meldingar (sjå pkt om meldingar).

Søknad om elevpermisjon og evt utmelding

Etter opplæringslova § 2-11 første leddet kan kommunen etter søknad gje ein elev permisjon frå den pliktige opplæringa i inntil to veker. Permisjon etter denne føresegna er inga rett, og kommunen har derfor ikkje plikt til å godkjenne permisjonen. Kommunen kan ha eigne retningsliner for når ein kan gje permisjon og når ein ikkje skal gje permisjon.

Søk i god tid! Skulen må rekke å behandle søknaden din før den planlagde permisjonen. Dette gjer du i foreldreappen.

Dersom du har fleire barn må du sende inn ein søknad for kvart barn

Søk om elevpermisjon - foreldreappen Edlevo

 

Utskriving frå Voldaskulen

Permisjon kan ikkje gjevast utover to veker. Dersom dei føresette ønskjer å ta eleven ut for ein lengre, samanhengande periode utover to veker, må dette sjåast på som privat opplæring i heimen, jfr oppl.l § 2-13. Eleven blir difor formelt skriven ut frå skulen som elev, og foreldra/føresette har det fulle ansvaret. Kommunen skal imidlertid ha tilsyn med den private undervisninga, etter oppl.l § 14-3. Sjå elles kommunen sine eigne rutinar for heimeundervisning og tilsyn i høve dette.

Opplæringa som eleven mistar ved permisjon, har eleven ikkje rett til å få erstatta seinare.

Til skjema for utmelding frå Voldaskulen

​​​​​​​

Retningsliner for elevpermisjon og eventuelt utskriving(PDF, 151 kB)

 

Søknad om fri skjermbilde - Klikk for stort bilete
Søknad om fri skjermbilde - Klikk for stort bilete
Søknad om fri skjermbilde - Klikk for stort bilete
Søknad om fri skjermbilde - Klikk for stort bilete
Søknad om fri skjermbilde - Klikk for stort bilete

 

Sende melding

Gå til menypunktet «Meldingar.» Trykk på plussteiknet nedst i høgre hjørne. 

For skule:

Bruk søkefeltet på toppen til å søke opp den tilsette du vil sende melding til. Hak av foran namnet på den aktuelle tilsette du vil sende melding til. Når du har valt kven du vil sende melding til, trykk på haka nedst i høgre hjørne. Skriv meldinga og trykk på pila nedst i høgre hjørne for å sende. Merk! Det skal ikkje skrivast sensitiv informasjon i meldingane.

For sfo:

Hak av foran barnets namn under overskrifta «Informasjonsmelding». Når du har valt kven du vil sende melding til, trykk på haka nedst i høgre hjørne. Skriv meldinga og trykk på pila nedst i høgre hjørne for å sende. Merk! Det skal ikkje skrivast sensitiv informasjon i meldingane.

     

Motta melding

Du vil få eit app-varsel når du mottek ei melding (dersom du har aktivert dette). Ved å trykke på varselet, vil du kome rett i meldinga. Gå evt. til menypunktet «Meldingar». For å svare på meldinga, skriv du i tekstfeltet nedst og trykker på pila nedst i høgre hjørne.

Nyhende

Skulen kan publisere felles nyhende til ei klasse eller heile skulen. Du vil få eit app-varsel (dersom dette er aktivert) ved publisering. Nyhenda legg seg under menypunktet [Nyheter] og [Aktiv]. «Utdaterte» nyhende ligg under [Inaktiv].

Skulen kan publisere felles nyhende til ei klasse eller heile skulen. Du vil få eit app-varsel (dersom dette er aktivert) ved publisering. Nyhenda legg seg under menypunktet [Nyheter] og [Aktiv]. «Utdaterte» nyhende ligg under [Inaktiv].    

Oversikt over eleven sin timeplan

Gå til menypunktet [Skolen sin timeplan]. Trykk på den enkelte dag for ei oversikt over kva fag og lærar eleven har til det enkelte tidspunkt. Nedst kan du sveipe mellom vekene.Gå til menypunktet [Skolen sin timeplan]. Trykk på den enkelte dag for ei oversikt over kva fag og lærar eleven har til det enkelte tidspunkt. Nedst kan du sveipe mellom vekene.  

Samtykke
Når skulen skal innhente eit samtykke, vil du få eit app-varsel. Du samtykker slik:
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
 • Velg samtykket som ikkje er svart på.
 • Les og godta informasjonen om samtykke.
 •  Les på samtykket og godta eller avslå førespurnaden.
Svaret kan endrast i svarperioden. Pågåande samtykke vil alltid ligge i app-lista.
Dersom eleven har føresette i to heimar må begge godta, elles vert
samtykket automatisk avslått. Lærar kan sende ut påminning om ubehandla samtykkeførespurnad.
Etter svarperioden kan du angre/endre samtykket ditt ved å kontakte skulen.
  
Karakter

Under dette menypunktet finn du karakterar for kvart halvår, karakterar i orden og åtferd, eksamenskarakterar.
Desse vert publiserte kvart halvår etter intern sperredato.   

Varsel om merknad

Merknad kan publiserast av lærar og mottakast som melding i appen. Kvar skule informerar om interne rutinar til føresette.

Utviklingssamtale

Når det er tid for utviklingssamtale, vil kontaktlærar anten kalle inn til gitt tidspunkt, eller frigjere ulike tidspunkt for booking. Du får eit varsel når det er klart for utviklingssamtale.

Endre kontaktinformasjon

Det er viktig at skulen til ei kvar tid har oppdatert kontaktinformasjon til føresette. Du kan sjølv endre e-postadresse og mobilnummer i appen ved å gå til menyen i øverste høgre hjørne og [Sjå heile profilen]. Dersom postadresse ikkje stemmer, må du undersøke informasjonen som er registrert i folkeregisteret. 

 

Informasjonsbrev til føresette i barnehage om Tieto Education (PDF, 31 kB)

Informasjonsbrev til føresette i skulen om Tieto Education (PDF, 127 kB)

Informasjonsbrev til føresette i SFO om Tieto Education (PDF, 31 kB)

Lenke du kan bruke utan app:

Dette er lenka som kan nyttast som erstatning for appen. Alle funksjonalitetar som ligg i appen, ligg også her og denne kan dermed også nyttast til samtykke. 

Pålogging skjer via ID Porten.

Personvern i Volda kommune.

Treng du litt hjelp til å komme i gang?

Under finn du fleire instruksjonsvideoar og rettleiing til bruk av Edlevo APP eller nettside. 

Slik sender og tek du imot meldingar

Video: Bærum kommune

Korleis registrere fråvær i Edlevo?

Video: Bærum kommune

Slik oppdaterar du kontaktinformason i Edlevo

Video: Bærum kommune

 

Slik registrerar du tidsskjema for SFO i Edlevo

Video: Bærum kommune

 

How to register absence in Tieto Education
Edit contact information in Tieto Education
How to register time schedule for SFO

 

Ting å prøve hvis en ikkje får pushvarsler på Tieto Education appen 

1) Start telefonen på nytt
2) Sjekk instillinger for varsler på appen og på selve telefonen:
Android: 
Gå til innstillinger -> Apper -> Trykk på appens navn -> Sjekk at varsler er satt som tillatt
IOS/Apple: 
Sjekk https://support.apple.com/no-no/HT201925
3) Sjekk at Batterisparing ikke er skrudd på for telefonen og for appen. Hvis det er skrudd på får man ikke varsler.
4) Sjekk at IKKE FORSTYRR/DO NOT DISTURB er skrudd på for telefonen. Hvis det er skrudd på får man ikke varsler.
5) Sjekk om Datasparing er skrudd på eller av. Er Datasparing skrudd på får man ikke varsler om man ikke er på wifi. 
Hvor du finner den varierer fra telefon til telefon. Men blant annet under Tilkoblinger -> Databruk -> Datasparing 
6) Siden Android 8.1 kan man sette individuell styring på om appen har lov til kjøre i bakgrunnen hvis man ikke bruker den. Hvis dette er på får man ikke varsler. 
Gå til innstilinnger -> Apper -> Trykk på appens navn -> Batteri -> Tillat Bakgrunnsaktivitet
7) Sjekk denne artikkelen hos Apple for varselproblematikk for Iphones https://support.apple.com/no-no/HT201925 

8) Feilsituasjonar og løysingsforslag (PDF, 186 kB) - brukarmanual frå Tieo Edu APP

 

Personalportalen

Tilsette i Volda kommune kan bruke denne lenka:   https://education.service.tieto.com/WE.Education.TeacherEntrance.Web/Home?idpmethod=saml&Actor=Actor_Professional&domain=Volda