Volda kommune har ledig 100% stilling som fagarbeidar i eininga for vatn og avløp. Eininga har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale vatn og avløpsanlegg, samt leidningsanlegg. Arbeidsoppgåvene er varierte og vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø.

I Volda kommune kan det frå 5. august 2019 verte ledig både faste stillingar og vikariat i dei kommunale barnehagane. Volda kommune har sju kommunale barnehagar. Frå 1. januar 2020 dannar Hornindal kommune og Volda kommune nye Volda kommune.

I Volda kommune kan det frå 1. august 2019 verte ledig både faste stillingar og vikariat i grunnskulen. Behovet ved den einskilde skulen vil vere klart når omfanget av spesialundervisning og interne endringar er avklart.

Volda kommune har ledige lærlingestillingar i desse faga:

·                    Helsearbeidarfaget

·                    Barne- og ungdomsarbeidarfaget

·                    Institusjonskokkefaget

Nye Volda kommune skal i åra som kjem investere og gjennomføre fleire store og små prosjekt. Sektor for samfunnsutvikling søkjer no ein ny ingeniør/sivilingeniør i fast stilling.

Ved Dalsfjord skule er det frå 01.08.2019 ledig 100 % stilling som rektor. Dalsfjord er ein 1. – 10.-skule, komande skuleår har skulen 53 elevar og kring 10 tilsette. Administrasjonsressursen er 90 %.

Sektor helse og omsorg søkjer etter vikarar med kompetanse i sjukepleie, helsefagarbeidar og miljøterapeut/miljøarbeidar, samt vikarar utan formell kompetanse. Det er behov for vikarar ved sjukeheimsavdelingar, heimetenestene, tenestene for funksjonshemma, kjøkken og tenesta for rus- og psykisk helse.

Vi treng avlastingsheimar! Er du/dykk ein familie som har lyst og tid til å vere saman med eit barn eller ein ungdom med spesielle behov?

I helse - og omsorgssektoren er det behov for ekstrahjelper, vikarar/tilkallingsvikarar samt nye medarbeidarar til helgearbeid.

I mange av Volda kommune sine barnehagar og skular er det no behov for tilkallingsvikarar.