Sektor helse og omsorg søkjer etter vikarar med kompetanse i sjukepleie, helsefagarbeidar og miljøterapeut/miljøarbeidar, samt vikarar utan formell kompetanse. Det er behov for vikarar ved sjukeheimsavdelingar, heimetenestene, tenestene for funksjonshemma, kjøkken og tenesta for rus- og psykisk helse.

Ledig 1års vikariat 2 x 100% sjukepleiarstilling frå d.d., 2 etg. ved Volda omsorgssenter.
Vi søkjer etter offentlig godkjent sjukepleiar med variert praksis, gjerne både frå institusjon og heimeteneste.

Vi treng avlastingsheimar! Er du/dykk ein familie som har lyst og tid til å vere saman med eit barn eller ein ungdom med spesielle behov?

I helse - og omsorgssektoren er det behov for ekstrahjelper, vikarar/tilkallingsvikarar samt nye medarbeidarar til helgearbeid.

I mange av Volda kommune sine barnehagar og skular er det no behov for tilkallingsvikarar.