I Volda kommune er det frå d.d til 1.desember 2019 ledig 100 % vikariat som lærar ved Øyra skule, småskulesteget. I tillegg kan det i løpet av hausten 2018 og verte ledig andre vikariat i Volda kommune.

Volda kommune har fire barneskular, tre kombinerte skular og ein ungdomsskule.
Dette i tillegg til Volda læringssenter og Volda kulturskule.

For fleire opplysningar sjå www.voldaskulen.no

Volda kommune ved eigedomsavdelinga har ledig stilling som elektrikar.

Eigedomsavdelinga si FDV avdeling er organisert med driftsleiar og tilsette med ulik kompetanse innan FDV (forvaltning drift og vedlikehald).

Volda kommune har oppretta ein ny fastlegeheimel. 

Fastlegeheimelen er lokalisert til Volda legesenter. Legesenteret har pr. i dag 9 fastlegar og LIS1 lege.

Volda kommune søkjer personleg assistent til ein person som har vedtak om brukarstyrt personleg assistent (BPA). Arbeidstida er 16 timar pr. veke, i hovudsak på dagtid og fordelt på minst 2 dagar i veka. Stillinga er ledig frå d.d. og det er ønskjeleg med snarleg tiltreding.

Vi treng avlastingsheimar! Er du/dykk ein familie som har lyst og tid til å vere saman med eit barn eller ein ungdom med spesielle behov?

I helse - og omsorgssektoren er det behov for ekstrahjelper, vikarar/tilkallingsvikarar samt nye medarbeidarar til helgearbeid.

I mange av Volda kommune sine barnehagar og skular er det no behov for tilkallingsvikarar.