Ved Øyra skule er det frå 01.08.2019 ledig 100 % stilling som assisterande rektor. Det er undervisningsplikt lagt til stillinga. Øyra er ein 1. – 7.-skule. Komande skuleår har skulen 349 elevar og kring 50 tilsette. Administrasjonsressursen ved skulen er 250 %. I tillegg har skulen merkantil ressurs på 60 %.

Volda kommune v/eigedomsavdelinga har ledig 100% fast stilling som driftsteknikar i si FDV avdeling (forvalting, drift og vedlikehald). Avdelinga er organisert med driftsleiar og tilsette med ulik kompetanse innan FDV.

Det er frå dags dato ledig 100 % fast stilling for autorisert sjukepleiar, i ambulerande heimetenester.

Vi treng avlastingsheimar! Er du/dykk ein familie som har lyst og tid til å vere saman med eit barn eller ein ungdom med spesielle behov?

I helse - og omsorgssektoren er det behov for ekstrahjelper, vikarar/tilkallingsvikarar samt nye medarbeidarar til helgearbeid.

I mange av Volda kommune sine barnehagar og skular er det no behov for tilkallingsvikarar.