Grendautval i Volda

Kommunestyret nemner opp grendautval i dei krinsane som ønskjer det etter tilråding frå bygdamøte/årsmøte og ser til at utvala får breiast mogleg samansetjing.

Kvart utval bør ha 3 - 5 medlemer med personlege varamedlemer. Medlemer og varamedlemer i kommunestyre kan vere medlemer. Kommunen vert delt inn i 18 grendautval.

Grendautvala si oppgåve er å bygge ut kontakten mellom dei folkevalde organa - formannskap og kommunestyre - og lokalmiljøet i saker som har interesse for krinsen, og å arbeide for at flest mogleg av sakene kan løysast i felleskap til beste for krinsen.

Grendautvala har frist til 31. mai kvart år med å sende inn oversikt over dei nye styra i grendautvala. Kommunestyret oppnemner styra i i grendautvala på kommunestyremøtet i juni. Funksjonstida i grendelaga skal vere 2 år.

Dei grendautvala som har levert inn oversikt over nytt styre, årsmelding og rekneskap for siste år innan 31. mai, vil også få utbetalt det årlege kommunale tilskotet til grendautvala.

Grendautval
Grendautval Leiar E-post
Austefjord grendautval Lise Ekros lise.charlotte.ekros@gmail.com
Bjørke grendalag Nina Viddal
Bjørkedal grendautval Anders Fred Bjørkedal fung. bj.grlag@gmail.com
Heltne/Bratteberg grendautval Tollak Mikal Kaldheim
Dalsbygd grendautval Randulf Reite
Dravlaus og Innselset grendautval Jorunn Beate Lillebø Lande jobe_lilleboe@hotmail.com
Engeset/Klepp/Nordalen grendautval Heidi Øglænd
Folkestad grendautval Solveig Styve Holte
Hornindal grendeutval Ove Rand
Høydal velferdslag/grendautval Linda Hatlestad
Indre Dalsfjord grendalag Einar Furnes einar.furnes@tussa.com
Kilsfjord grendeutval Oddbjørn Følsvik oddbjorn.folsvik@gmail.com
Lauvstad og Velsvik grendalag Arne Oddmund Torvik arne.torvik@yahoo.no
Hjartåbygda grendautval Tonje Berg Bakkebø tonjekb@live.com
Kalvatn grendautval Sivert Kalvatn klarasivert@gmail.com
Mork grendautval Kjetil Brune Gjertsen morkgrendalag@gmail.com
Rotset grendautval laget er avvikla
Vikebygda grendautval Jonas Reitan grendautval@vikebygda.no