Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

Høyring av revisjonsdokument for regulering av Åmelavassdraget, Vanylven og Volda kommunar, Møre og Romsdal

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-14 er framlegg til kommuneplanen sin samfunnsdel for Volda kommune 2022-2034 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Formannskapet har i møte 7.6.2022, sak 115/22 med heimel i plan- og bygningslova § 12-10, vedteke at detaljreguleringsplan for Røystun panorama vert lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.

Illustrasjon helse- og omsorgsplan

Formannskapet i Volda kommune vedtok i medhald av plan og bygningslova § 4.1 og § 11-13 å legge "Kommunedelplan helse- og omsorg 2022-2034" ut til offentleg ettersyn i minimum seks veker.

Illustrasjon frå strategiplanen Leve heile livet. Kart av Volda med mennesker i ulik livsfase teikna inn

Formannskapet i Volda kommune vedtok å legge strategiplan "Leve heile livet 2022-2034" til offentleg ettersyn i minimum seks veker.

Volda kommune har i brev frå Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) datert 16.03.22 motteke avgjerd i motsegnssaka. 

Fredag 25. februar vart det gjennomført tilbodsopning for plan- og designkonkurranse for Aasenkvartalet.

Gjennom ei prekvalifisering er det tre arkitektkontor som har fått tilbod om å levere forslag i konkurransen