Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

Leikeplass og solnedgang

Formannskapet handsama 22.11.2022 administrasjonen sitt framlegg til årsbudsjett og økonomiplan.

Kart som viser kva område i Volda sentrum planprogrammet gjeld

I samsvar med plan- og bygningslova §4-1, §12-8 og §12-9 vert forslag til planprogram for områdereguleringsplan for indre sentrumssone sendt ut på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Det vert varsla om oppstart av planarbeidet.

Kart av planområdet

Kommunestyret har i møte 27.10.2022 med heimel i plan- og bygningslova (PBL), § 12-12, godkjent reguleringsplan for Røystun panorama (planid 2021003).

Volda kommune har i brev frå Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) datert 16.03.22 motteke avgjerd i motsegnssaka. 

Fredag 25. februar vart det gjennomført tilbodsopning for plan- og designkonkurranse for Aasenkvartalet.

Gjennom ei prekvalifisering er det tre arkitektkontor som har fått tilbod om å levere forslag i konkurransen