Høyringar og kunngjeringar

Her vil høyringar og kunngjeringar i Volda kommune vil bli lagt ut til offentleg ettersyn.

Om du har innspel, må du svare innan den oppgjeve høyringsfristen.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, § 12-9 og § 12-10 vert Detaljregulering med namn Rotsetfjøra gbr. 30/157, 30/286 m.fl. lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, § 12-9 og § 12-10 vert området BKB3 lagt ut på høyring og offentleg ettersyn. 

Føremålet med reguleringa er utviding av eksisterande vassverk i høve utbetring av vassforsyninga til Ørsta og Volda

Formannskapet har i møte 15.09.20, sak 153/20 fatta vedtak om oppstart av temaplan for trafikktrygging og høyring av planutkast. 

 

Volda kommune inviterer med dette til å levere tilbod på konkurransen "Reparasjon av avløpsleidning ved E39".