Om oss

Volda kommune har to frivilligsentralar, Volda frivilligsentral i kommunesenteret Volda, og Hornindal frivilligsentral på Grodås.  Hornindal frivilligsentral har eiga heimeside; https://hornindal.frivilligsentral.no/.

Volda frivilligsentral høyrer inn i under sektor kultur i kommunen, i lag med bibliotek, ungdoms/fritidsklubb og kino. 

Volda har ein stor og mangfaldig frivillig sektor, og  ein hovudfunksjon til frivilligsentralen er å vere kommunen sitt kontaktledd og støttespelar til denne. Vidare ligg det til frivilligsentralane å skape eller støtte opp under inkluderande møteplassar i tråd med frivilligsentralane sin fellesvisjon «møte mellom  menneske». 

Frivilligsentralar er kjenneteikna ved å vere fleksible, lette å nå, løysingsorienterte og at det skal vere kort veg frå ide til handling.

Frivilligsentralen i Volda har mellom anna følgjande faste oppgåver gjennom året:

 • Sakshandsaming og oppfølging av
  • kommunen si treningstid for frivillige lag og organisasjonar i Volda Campus Sparebank1 arena og andre kommunale idrettslokale
  • Dei kommunale kulturmidlane
  • Frivilligprisen
  • Kulturprisen
  • Den kulturelle spaserstokken
  • TV-aksjonen

 

 • «Møte mellom menneske»
  • Drifte BUA Volda (utlånssentralen)
  • Koordinere Ha-bil i samarbeid med Røde kors
  • «Lån ein volding» i samarbeid med bilblioteket
  • Planlegging og gjennomføring av «Ferieprogrammet for barnefamiliar» i samarbeid med Røde kors og andre lokale aktørar