Kvifor Betre Tverrfagleg Innsats (BTI)

Kvifor Betre Tverrfagleg Innsats (BTI)

Betre tverrfagleg innsats (BTI) er ein samhandlingsmodell for tenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knytt uro til.
BTI modellen bidreg til tidleg innsats, samordna tenester og brukarmedverknad.  

Samhandlingsmodell på 4 nivå

Tidleg innsats

handlar om å avdekke vanskar tidleg i alder eller tidleg i ei risikoutvikling. Det kan gjelde forhold i heimen, eigenskapar ved barnet/ungdommen/familien eller miljøet i barnehagen/skulen eller fritida som skapar utfordringar. Heimen, helsestasjonen, barnehagen og skulen har derfor ei sentral rolle i å oppdage og følge opp.

Samordning av teneste

handlar om å skape eit godt samarbeid og god framdrift når kommunale basistenester (f.eks. helsestasjon, barnehage, skule) og hjelpetenestene (f.eks. helseteneste, PPT, barnevern) i fellesskap skal hjelpe barn/ungdom/familiar gjennom vanskar. BTI-modellen skal bidra til styrka samhandling mellom tenestene og brukaren utan at det vert brot i oppfølginga. 

Brukarmedverknad

handlar om at dei kommunale tenestene legg til rette for at gravide, barn, unge og deira foreldre vert involvert i samarbeidet så tidleg som mogleg. Dette inneber også at det vert lagt til rette for at foreldre/brukarar enkelt kan kome i kontakt med aktuelle tenester ved uro for eigne eller andre sine barn. Brukarane skal oppleve kommunens tenester som oversiktelege.  

Samhandlingsmodellen i BTI består av:

  • Grunnmodell på fire ulike nivå
  • Handlingsrettleiar
  • Verktøy
  • Stafettholdar og stafettlogg
  • Tilsette sin kompetanse

Grunnmodellen

i BTI består av fire ulike nivå (sjå illustrasjon over). Kvart nivå beskriv gangen i arbeidet med å avklare uro og iverksetting av tiltak i og mellom tenestene. Brikkene i figuren symbolisera nivåa og tal på tenester som involverast. Dei ulike nivåa vert knytt saman av den loddrette brikka som strekker seg mellom nivåa. Denne symbolisera stafetthaldaren og stafettloggen, som strekker seg mellom nivåa og skal sikre heilskapleg og koordinert innsats utan at det vert brot i oppfølginga. 

  • Nivå 0: Her avklarar vi om det er grunn til uro
  • Nivå 1: Beskriv tiltak innanfor kvar enkelt teneste
  • Nivå 2: Beskriv enkel tverrfaglig samarbeid mellom fortrinnsvis to tenester
  • Nivå 3: Beskriv meir omfattande tverrfagleg samarbeid mellom fleire tenester

Handlingsrettleiaren

Handlingsrettleiaren er ein rettleiar for korleis tilsette skal gå fram i arbeidet med barn, unge eller familiar ein er uroa for. Den har som formål å lage ein struktur på arbeidsoppgåvene og beskrive gangen i arbeidet. Volda kommune sin handlingsrettleiar finn du her. 

Verktøy

Under kvart trinn i handlingsrettleiaren er der ulike verktøy som skal være til hjelp for den enkelte tilsett, heilt frå fasen der vi oppdagar og vurderer ei uro og vidare gjennom fasane med å avgjere, setje i verk og evaluere hjelpetiltak. Ei fullstendig liste med link til alle verktøya som vi nyttar i Volda kommune ligg her

Kompetanse

Ein føresetnad for å nytte modellen og verktøya er at det finnast ein bestemt kompetanse til å utføre oppgåvene i tenestane, slik som modellen beskriv. Vi snakkar her om to typar kompetanse.

Den eine dreier seg om å forstå og kunne bruke BTI.

Den andre om å være i stand til å utføre dei oppgåvene som ligg til dei ulike arbeidsprosessane i modellen, som å bli oppmerksam på målgruppa, oppdage kven som treng oppfølging, følge opp og å være i stand til å ta i bruk eigen eller andre tenesters innsatsar.