Frivilligprisen i Volda kommune

Sidan 2015 har Volda kommune delt ut ein frilligpris til nokon som har vist stort engasjement for frivillig innsats.

Prisen vart etablert med eit ønskje om å gi positiv merksemd tilbake til frivillige organisasjonar gjennom deira gode arbeid.

Denne prisen kan både vere retta mot enkeltpersonar eller private organisasjonar som har gjort ein god innsats innan frivillig verksemd for innbyggjarar i Volda kommune.

Kva ser ein etter?

Komiteen som skal dele ut frivilligprisen vil vurdere aktuelle kandidatar etter følgjande kriterium/retningslinjer:

  • Prisen skal gjevast til ein initiativrik person, lokal forening/gruppe, som har utmerka seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
  • Prisen skal synleggjere frivilligheita sin eigenverdi og samfunnsverdi ved å løfte fram gode eksempel på resultat av frivillig innsats.
  • Frivilligheita si breidde og mangfald både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeilast i eit tilsvarende mangfald blant prisen sine vinnarar.
  • Prisen kan gjevast på grunnlag av ein persons/lokal forening/gruppe sin frivillige innsats over lengre tid, eller i eit tidsavgrensa prosjekt.

Korleis blir ein nominert?

Alle kan fremme forslag på kandidat til prisen. Jurymedlemmer kan kome med eigne forslag til kandidatar, og kan derfor tildele prisen til ein kandidat som det ikkje er kome inn eksterne forslag på.

Fristen for å kome med forslag til kandidatar skal kunngjerast på kommunen si heimeside.

Tidlegare vinnarar:

  • 2018: Edvin Mårstøl for sin store innsats for Indre Dalsfjord og Stein Osvoll for sitt store bidrag til at brukarar av dagsenter og andre i helse og omsorg kjem seg ut på turar.

  • 2017: Øyvind Flåskjær, Kristian Woldseth og Ole-Martin Iversen for særskilt innsats for at vi alle kan nyte gode forhold og skiløyper i Volda

  • 2016: Petra Humberset for sitt langvarige arbeid i Frelsesarmeen i Volda
     
  • 2015: Øystein Bakke for mellom anna dømming i VTI, parkeringsvakt på Volda skisenter, tursjef ved Birkebeinaren, og fast faneberar for Volda hornmusikk på 17. mai.