Vi er no inne i ferietida for dei fleste og mange reiser på tur. Coronavaksineringa skal halde fram også i ferietida, noko som vi ser er utfordrande både for ferierande og oss i vaksineteamet.

For å få til meir effektiv sakshandsaming på byggesak, er det no innført telefon- og besøkstid kvar dag frå kl 12.

Dersom du treng ein hurtigtest i forkant av eit arrangement, må du ringe til koronatelefonen for å bestille på tlf. 70 05 89 60. Det er ikkje mogleg å bestille dette på nettet. Svaret på testen vil du få ca. 1 time seinare på Helsenorge, og det skal verte registrert i ditt koronapass automatisk.

 Også denne sommaren byr Frivilligsentralen og Røde kors på ei rekke aktivitetar for barnefamiliar. Frist for å melde seg på er 25. juni, og dette gjeld alle aktivitetane.

I samsvar med plan- og bygningsloven  §§ 12-8 og 12-9 vert Detaljregulering med namn Storgata 7 og 9 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Frist for merknad er 02.08.2021

Saueskabbmidd er oppdaga på mange geiter i Midt-Noreg. Sidan midden er smittsam vert det sett i verk tiltak for å redusere smitten blant geit, og for å hindre smitte over til sau.

Elevar i aktivitet på skulen

Aktivitetstilboda er populære, og det er no få ledige plassar att.

 

I år legg sektor for oppvekst fram ein tilstandsrapport for barn og unge som omfattar barnevernstenesta, helsestasjonen, barnehagane og grunnskulen.

Rapporten skal i første rekke stette det lovpålagde kravet om ein tilstandsrapport for grunnskulen, men administrasjonen ynskjer utover dette å gje tilsette, føresette og andre interesserte eit innblikk andre tenester retta mot barn og unge.

 Det er no endra retningslinjer for besøk på institusjonane i Volda kommune

Dørene vil vere opne på dagtid, gjeldande frå 16.06.21

 

Her kan du lese informasjonsskrivet frå landbrukskontoret i Ørsta Volda.