Fredag ettermiddag er det sendt ut melding til elevar, føresette og tilsette ved Volda ungdomskule med oppmoding om å ta koronatest.

I samband med arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel inviterer Volda kommune til ei samling med lag og organisasjonar på Volda Samfunnshus, tysdag 25. januar 2022 kl. 19.00–21.00.

Eigedom har problem med flaggstang

Avdeling eigedom i Volda kommune melder om problem med flagg som har kilt seg fast.

Regjeringa har opna for at fleire kan vere publikum på arrangement frå og med fredag 21.01.22, kl 12.00.

Biletillustrasjon i samband med kurset "TaTak". To mennesker som dannar hjelrteform.

«Ta Tak» er eit kurs for deg som står nær nokon med rusmiddel- eller psykiske helseproblem.

I samsvar med plan- og bygningslova §12-12 siste avsnitt, vert det med dette gjort kjent at Volda kommunestyre i møte 16.06.2021, sak 68/21, har vedteke mindre reguleringsendring for Kyrkjhornsbakkane bustadfelt – for den del som gjeld detaljregulering av Kirkhorn skule, planid:. Planvedtaket er heimla i pbl § 12-12, første avsnitt.

Kommunestyret sitt vedtak, vedteken plan m/ føresegner, planomtale og orientering om klagerett går fram av vedlegg til denne artikkelen. Klagefrist: 30.08.2021.

 

Faktura for januar 2022 er forsinka på grunn av overgang til nytt økonomisystem.

Kart som viser veg til vaksinestasjonen på Voldahallen

Parkering ved vaksinelokalet/Voldahallen er reservert for rørslehemma.
Alle andre må parkere på "Steinrøysa", innkøyring Engesetvegen 33. Følg anvisningane frå parkeringsvaktene.

I Volda kommune vart det felt 1087 hjortar under hjortejakta året 2021.

Gjennom året vi nett har starta på skal vi rette fokus mot verdien av alt det frivillige engasjementet som byggjer trivsel i lokalsamfunna våre – vi er inne i Frivilligåret 2022!