Kulturprisen i Volda kommune

Kjenner du nokon som fortener å bli heidra? 

Volda kommune ser på kulturlivet som ein stor del av samfunnet vårt. Kommunestyret i Volda ynskjer derfor å honorere og inspirere det gode og viktige arbeidet som vert gjort på kulturfeltet i kommunen, og har av den grunn oppretta ein kommunal kulturpris for Volda.

Denne kulturprisen kan tildelast både enkeltpersonar eller grupper av personar, til lag og organisasjonar eller til institusjonar som er heimehøyrande i Volda kommune.

Det er ein føremon at vinnaren har vist evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlege.

Kulturprisen kan også delast ut til kandidatar som ikkje er busett i kommunen, dersom kulturarbeidet til vedkommande har kome, eller kjem, Volda kommune til gode.

Tidlegare prismotakarar

Ørsta Volda Ballettskule ved Synnøve Rekkedal Hill fekk prisen i 2017 og Magnar Åm i 2018.

Retningsliner for kulturprisen:

 • Volda kommune sin kulturpris blir utdelt som honnør til mottakaren for verdifull innsats for kulturlivet i kommunen. Prisen blir delt ut kvart år.
 • Målsettinga med prisen er å stimulere kulturarbeidet i kommunen.
 • Kulturprisen kan tildelast enkeltpersonar eller grupper av personar, til lag og organisasjonar eller institusjonar som er heimehøyrande i Volda kommune, og som har vist evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlege. Kulturprisen kan  også delast ut til kandidatar som ikkje er busett i kommunen, dersom kulturarbeidet til vedkommande har kome, eller kjem Volda kommune til gode.

 

 • Vurderingskriterier for Volda kommune sin kulturpris:

 • Varigheit – «Lang og tro teneste»
 • Mangfald - innsats innanfor fleire områder av kulturlivet
 • Kvalitet – fremming av/utøving av kultur av høg kvalitet, medverknad til heving
 • Særskilde grupper – verdifull kulturinnsats for grupper med særskilde behov: Barn, ungdom, funksjonshemma, innvandrarar mv.
 • Formidling/marknadsføring av eit kulturområde innan kommunen og ut over kommunegrensa.

 

 • Kulturprisen blir kunngjort med ein frist for å sende inn forslag på kandidatar det enkelte år. Fristen skal annonserast i avis og på kommunen si heimeside. Alle kan sende inn forslag, og forslaga skal vere skriftlege og grunngjeve.
 • Ein jury på 3 medlemmer avgjer kven som skal få prisen. Juryen er samansett av ordførar, leiar og nestleiar for tenesteutval for barn og kultur.
 • Jurymedlemmer kan kome med eigne forslag til kandidatar, og juryen kan tildele prisen til ein kandidat som det ikkje er kome inn eksterne forslag på.
 • Prisen er på 10.000 kr, og blir overrekt av ordføraren i tilknyting til eit kommunestyremøte.