Tilskot festivalar og arrangement

Formål

Formålet med ordninga er å stimulere og vidareutvikle nyetablerte festivalar/arrangement og andre festivalar/arrangement som ikkje er ført opp på eigen post i Volda kommune sitt kulturbudsjett.
 

Kva type festivalar/arrangement kan få tilskot

 • Festivalar og arrangment innan kunst- og kulturfeltet i Volda
 • Det gis i hovudsak tilskot til aktørar med adresse og verke i Volda
 • Organisasjonen må vere registrert i Brønnøysundregisteret
 • Tiltak kan støttast med inntil 50% av totale kostnader
 • Det kan ikkje gjevast støtte til sanering av gjeld eller til den løpande drift 
 • Sjå også retningslinjer for tildeling frå Kraftfondet her 

Tildeling - prioritering

Prioritert:

 • Festivalar/arrangement som har stor fellesnytte 
 • Festivalar/arrangement som bidreg til positive ringverknader for næringslivet
 • Festivalar/arrangement som bidreg til nyskaping og utvikling, og som aukar mangfaldet av kulturuttrykk 
 • Festivalar/arrangement som bidreg til samarbeid på tvers av ulike kunst- og kulturuttrykk 
 • Festivalar/arrangement som bidreg til auka deltaking og samhandling mellom menneske med ulik kulturell bakgrunn og positiv folkehelseeffekt  
 • Festivalar/arrangement som kan syne til ein god plan og som har eit realistisk budsjett/finansieringsplan
 • Festivalar/arrangement som i budsjett/finansieringsplan syner til andre tilskotsordningar (offentlege eller private) i tillegg til eventuell eigeninntekt 

Ikkje prioritert: 

 • Feiring av nasjonaldager
 • Feiring av nyttår
 • Feiring av merkedagar
 • Markering av heilagdagar
   

Søknadsfrist for tilskot i 2022 var 15. februar.  

 

Krav til søknad

Ta med under "skildring av prosjekt" i søknadsskjema:

 • Prosjektskrildring med formål og bakgrunn for tiltaket
 • Oversikt over kunstnerisk medverknad /ulike samarbeidspartnarar 
 • Programoversikt
 • I søknaden skal du oppgi budsjett for tiltaket, ta med alle planlagte utgifter og inntekter 

 

Handsaming av personopplysningar

Søknadar om tilskot er offentlege dokument. Dette gjeld også vedlegg til søknaden. Ikkje skriv personsensitiv informasjon i søknaden. 
Oppplysningar gitt i søknad om tilskot vert ikkje nytta til andre formål enn i handsaming av søknaden.
 

Rapport og utbetaling av tilskot

Søkarar som får tildelt tilskot skal levere rapport seinast 6 mnd etter gjennomført arrangement. Rapporten skal innehalde rekneskap (Volda kommune har innsynsrett til bilag og rekneskap knytt til søknaden). 
 

Endringar i prosjekt 

Kontakt sakshandsamar dersom det vert store endringar i prosjektet. Store endringar kan føre til endring i tilskotssum. 
 

Kontakt:

Kulturavdelinga v/kulturleiar
 

Kontakt

Kristina Bjørdal Kostopoulos
kulturleiar
E-post
Mobil 476 06 363