Sanitærabonnement - tilknyting til vatn og avløp

  1. Alle tiltak på vatn og avløpsnettet skal godkjennast av kommunen og skal være levert skrifteleg i form av søknad (link). Dette gjeld også arbeid på privat grunn.
  2. Skjema skal være utfylt av ansvarleg søkar. Ansvarleg søkar er røyrleggar eller bedrift med kompetanse på legging og kopling av røyr. 
  3. Ved nytilkopling skal også tilkoplingsavgift være betalt før ein kan kan knyte seg til det kommunale leidningsnettet. 
  4. Det må leggast ved skisse av planlagt tiltak.
  5. Graving på kommunal grunn krever graveløyve og må sendast inn som eige skjema.  
  6. Graving på annan manns grunn krever godkjenning frå grunneigar. Denne kan være munnleg eller skriftleg. Det kan lønne seg å ha skriftleg avtale ettersom grunneigarar kan selje og ny eigar ikkje nødvendigvis er så villig til graving på tomt som noværande eigar. Slike avtalar kan også tinglysast. Men dette er som sagt ikkje eit krav frå kommunen. 

Klikk her for å kome til søknadsskjema.

Kontakt

Lars Fjærvold
E-post
Mobil 908 63 846