Innføring av Helseplattformen i Volda

Bilete av Thomas Hjelseth, nytilsett prosjektleiar for Helseplattformen på kontorstolen framføre dataskjermane sine. - Klikk for stort bilete Bente Engeseth Thomas Hjelseth har starta i den nyoppretta stillinga som prosjektleiar for Helseplattformen i Volda kommune.

Prosjektleiaren vil ha ei sentral rolle i innføring av ny helsejournal og nytt arbeidsverktøy for digitalisering, samarbeidsflyt og heilskapelege pasientforløp i Volda kommune. Stillinga inngår i staben til kommunalsjef for helse- og omsorg.

Dei siste tre åra har Thomas budd i Bergen og arbeidd for it-selskapet Atea. Der har han vore konsulent, og siste halvanna året arbeidd som account manager med ansvar for fleire kommunar rundt Bergen.  

Med utdanning frå samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda og bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskulen i Ålesund, er han godt rusta til oppgåvene han har fått i kommunen. 

Thomas som har vakse opp i Volda flyttar no tilbake til Volda saman med barnet sitt og sambuaren som også er frå Volda.  

Thoms Hjelseth tok til i stillinga 2. mai.

Vi ønsker Thomas velkomen som kollega og lukke til i det viktige arbeidet!

Helseplattformen

Helseplattformen er ei felles journalløysing for heile helsetenesta i Midt-Norge. Gjennom Helseplattformen vil Volda kommune oppfylle det nasjonale målet om "En innbygger - en journal".  

Innføringa av den digitale plattforma er ein del av organisasjons- og tenesteutviklinga i helse- og omsorgstenestene i kommunen mot saumlause tenester på tvers i kommunen og av helsenivå. 

Stillinga har stor betyding for korleis kommunen skal levere helsetenester i åra framover. Det handlar om å endre måten vi jobbar på, og vil dreie seg både om teknologi, brukarar og tilsette i tenestene. Som prosjektleiar vil Thomas vere ein sentral ressurs for Volda kommune i å lukkast med omstillingsarbeidet.

Innføring av Helseplattformen skjer i tett samarbeid med kommunane i sjustjerna, som alle skal ta i bruk løysinga våren 2024.

Her kan du sjå film om kva Helseplattforma er: