Kunngjering - Planvedtak detaljregulering for Heltnemarka gnr 20 bnr 610 m.fl.

Kunngjering - Planvedtak detaljregulering for Heltnemarka gnr 20 bnr 610 m.fl.

Planteiking av detaljreguleringa for Heltnemarka - Klikk for stort bilete Illustrasjon

Kommunestyret har i møte 11.05.2023 vedtek Detaljregulering med namn Heltnemarka – gnr 20 bnr 610 og planident 2021001.

Planen legg til rette for oppføring av einebustader og tomannsbustader. Planvedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedteke plankart, føresegn og skildring av planen.   Vedtaket er kunngjort i avisene.

Planen kan påklagast til statsforvaltaren i Møre og Romsdal innan 3 veker frå kunngjeringsdato.

Eventuell klage skal sendast til Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda eller på epost: postmottak@volda.kommune.no