Kunngjering - Svar på melding om hogst i den utvalte naturtypen olivinskog

Skogsbotn B. K. Krøvel

Det vart fatta følgjande delegert vedtak 06.03.23:

Landbrukskontoret Ørsta Volda, etter delegasjon frå Volda kommune godkjenner hogsten i den utvalte naturtypen olivinskog på gnr 91 bnr 1, dette med heimel i § 54 i naturmangfoldlova.

Grunngjevinga er at hogsten er eit lite tiltak som er positivt for naturtypen når den vert gjennomført etter vilkåret.

Vilkår:

- Plukkhogsten skal gjennomførast som ei skånsam lukka hogst, dette gjeld ikkje hogst på vindfallsflatene kor ein må forsøke å rydde mest mogleg av dei skada trea.

Etter § 56. i naturmangfoldloven skal løyve til tiltak i ein utvalt naturtype kunngjerast i ein avis.

 

Klagefristen er tre veker og ev. klagar stilast til Volda kommune. Miljødirektoratet er endeleg klageinstans.   

 

Svar på melding om hogst i utvalt naturtype - Anders Bjørkedal - 1577 Volda - gnr 91 bnr 1 - Olivinskog (PDF, 2 MB)