Offentleg ettersyn - søknad om akvakultur av matfisk torsk på ny lokalitet i Alida i Volda kommune

Volda kommune legg ut søknad om akvakultur av matfisk på ny lokalitet ved Alida i Volda kommune til offentleg ettersyn, jf. Forskrift om akvakultur, § 8. Søkjar er Sunnmøre Torsk AS.

Det er søkt om 3599 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse). Omsøkte anlegg ligg innanfor areal avsett til akvakultur i forslag til ny kommuneplan for Volda kommune. I påvente av godkjenning av ny arealdel, vart det søkt om dispensasjon frå kystsoneplan frå 2003. Kommune fatta vedtak om dispensasjon 18.1.2021. Det er klaga på kommunen sitt vedtak, og kommunen har oppretthalde vedtaket. Klagen er no til handsaming hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

 

Akvakulturlova opnar for at søknader om løyve til akvakultur kan handsamast sjølv om tiltaket er i strid med arealplanen, så lenge planmynde gir samtykke. Volda kommune har som lokal planmynde fatta vedtak om dispensasjon utan oppsetjande verknad, og har oppretthalde dette i klagehandsaming. Møre og Romsdal fylkeskommune legg til grunn at dispensasjon ligg føre. Fylkeskommunen gjer merksam på at dersom dispensasjonsvedtaket blir omgjort av Statsforvaltaren, vil ikkje eit ev. løyve etter akvakulturlova vere gyldig.

 

Tiltaket kjem inn under forskrift om konsekvensutgreiingar. Søknaden skal behandlast etter kapittel 3 Vurdering om planar eller tiltak etter § 8 krev konsekvensutgreiing (§§ 9-12).

 

Meiner ein at tiltaket kan få vesentlege verknader som ikkje er tilfredsstillande utgreidd i søknaden, eller har andre merknader til søknaden, må det sendast til kommunen.

 

Eventuelle merknader skal sendast til postmottak@volda.kommune.no eller Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda, innan 2.7.2021.

Kommunen vil sende innkomne merknader til fylkeskommunen for vidare handsaming.
Merk brev med saksnr. 21/2317.

Akvakultur av matfisk på ny lokalitet ved Alida
Tittel Publisert Type
Vedlegg 1. Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg_1812023.pdf

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1. Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg_1812023.pdf.pdf
Vedlegg 5. Gadus Group AS_Betaling gebyr Alida.pdf

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5. Gadus Group AS_Betaling gebyr Alida.pdf.pdf
Vedlegg 12. 01.02.00_Innholdsfortegnelse Gadus Styringssystem.pdf

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 12. 01.02.00_Innholdsfortegnelse Gadus Styringssystem.pdf.pdf
Vedlegg 13. Gadus_Gebyr akvakultursøknad Alida

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 13. Gadus_Gebyr akvakultursøknad Alida.pdf
Vedlegg 11. Alida - søkers KU-vurdering.pdf

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 11. Alida - søkers KU-vurdering.pdf.pdf
Vedlegg 2. B GS Alida 0121.pdf

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2. B GS Alida 0121.pdf.pdf
Vedlegg 7. Alida vs utkast ny arealplan #1.png

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7. Alida vs utkast ny arealplan #1.png.pdf
Vedlegg 10. Alida vs gjeldende arealplan.png

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 10. Alida vs gjeldende arealplan.png.pdf
Vedlegg 9. Alida vs utkast ny arealplan #2.png

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 9. Alida vs utkast ny arealplan #2.png.pdf
Vedlegg 8. Alida - OLEX.png

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8. Alida - OLEX.png.pdf
Vedlegg 6. Alida koordinater.pdf

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6. Alida koordinater.pdf.pdf
Vedlegg 3. Alida - sjøkart oversiktsbilde.png

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3. Alida - sjøkart oversiktsbilde.png.pdf
Vedlegg 4. Handsaming av klage på TFU sitt vedtak i sak 0721. Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel for etablering av torskeoppdrett ved Alida

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4. Handsaming av klage på TFU sitt vedtak i sak 0721. Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel for etablering av torskeoppdrett ved Alida.pdf
Vedlegg 15. C GG Alida 102506-01-001

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 15. C GG Alida 102506-01-001.pdf
Vedlegg 16. Forundersøkelse Alida 0321

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 16. Forundersøkelse Alida 0321.pdf
Vedlegg 14. SR-1120-GH-Alida-101901-00-001

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 14. SR-1120-GH-Alida-101901-00-001.pdf
Vedlegg 17. ROS Alida signert (2).pdf (L)(150861)

04.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 17. ROS Alida signert (2).pdf (L)(150861).pdf