Ønskjer du å bli meddommar eller skjønsmedlem? Ta kontakt med Volda kommune!

Ønskjer du å bli meddommar eller skjønsmedlem? Ta kontakt med Volda kommune!

Våren 2024 skal det veljast nye meddommarar for perioden 2025-2028, det vil seie ein periode på fire år.  

Illustrasjonsfoto: Norges lover - Klikk for stort bileteIllustrasjonsfoto: Norges lover NDLA

Ein meddommar er ein person utan juridisk utdanning som deltek i behandlinga av ei rettsak på lik linje med domstolen sine eigne dommarar (fagdommarar).

Kommunen skal velje meddommarar til tre ulike utval:

  • Meddommarar til lagmannsretten
  • Meddommarar til tingretten
  • Meddommarar til jordskifteretten

I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønsmedlemar som vert valde av fylkeskommunen. 

Meddommarutvala skal ha ein allsidig og brei samansetjing, og meddommarane skal derfor i størst mogleg grad gjenspegle kommunen si befolkning. Det betyr at når ein vel nye meddommarar må ein mellom anna ta omsyn til alder, etnisk bakgrunn og kultur. 

Ein meddommar deltek i om lag 1-3 saker per år. Ei sak kan vare frå ein halv dag til fleire veker. Ein meddommar deltek både i sivile saker og i straffesaker. 

Kven kan bli meddommar?

  • Ein må ha tilstrekkeleg norskkunnskap
  • Vere personleg egna til oppgåva
  • Må ha fylt 21 år og vere under 70 år
  • Ha stemmerett og vere valbar til kommunestyret i Volda når perioden startar
  • Norsk eller nordisk statsborgar eller registrert i Folkeregisteret som busett i Norge dei tre siste åra
  • Vere lovlydig 
  • Ha godkjent vandel

 

For meir informasjon sjå Kva er ein meddommar? | Norges domstoler

Video om å vere meddommar: https://youtu.be/Bux9yFjdzic

Meld di interesse ved å fylle ut dette skjemaet 

Du kan også ta kontakt med kommunen om du har spørsmål på telefon 70 05 87 00 eller e-post  postmottak@volda.kommune.no

Kontakt

Sonja Håvik
rådgjevar
E-post
Telefon 70 05 88 82
Mobil 92 88 93 26