Tilsegn om midlar til oppgradering av leike- og aktivitetsområde

Tilsegn om midlar til oppgradering av leike- og aktivitetsområde

Volda kommune deler årleg ut midlar til oppgradering av leike- og aktivitetsområde. Formålet med ordninga er å bidra til auka deltaking i aktivitetar utandørs i lokalsamfunnet/nærområdet, fleire, betre og tryggare leikeplassar, møteplassar og aktivititetstilbod for alle aldersgrupper, betre oppvektsmiljø, auka trivsel, tryggleik og tilhøyrsle.

Innan søknadsfristen 1. mars kom det inn 9 søknader. Bjørke grendalag, Heltne Bratteberg grendalag, Lid IL, Volda sentrum grendalag og Øvre Rotset velforeining har fått tilsegn om midlar i år.

Kommunen ønskjer lykke til med prosjekta.