Utvalsmøte i veke 19

Bilete av Volda sentrum sett frå kyrkjetårnet. - Klikk for stort bilete Torgeir Stensø Tysdag 10. mai er det møte i formannskapet kl 13.00.

Dette er sakene som skal til behandling:

 

Orienteringar:

 • OS 42/22 Opplæring finans ved Bergen Capital 22/1640
 • OS 43/22 Organisasjonsstruktur og demokratiutvikling 22/464
 • OS 44/22 Presentasjon av utkast til Helse- og omsorgsplan 22/1640
 • OS 45/22 Etablering av reparsjons- og gjenbrukssentral i Volda/Ørsta -Referat 21/5364
 • OS 46/22 Status for arbeidet - invitasjon til noverande aksjonærar om å teikne aksjar i ny emisjon for fullføring av forprosjekt for Nordfjordbrua 20/7113
 • OS 47/22 Styrking av teneste gjennom omfordeling av bundne driftsfond 22/1360
 • OS 48/22 Uttale frå grendalag i Volda - Høyring - ny forskrift om fiske utanfor vassdrag i Møre og Romsdal 20/1721
 • OS 49/22 Kvittering på innsendt høyringssvar - Brev til kommunene om betrepolititenester og beredskap 22/1492

Politiske saker:

 • PS 91/22 Årsrapport 2021 Volda kommune 22/1036
 • PS 92/22 Volda kommune Årsrekneskap 2021 22/1036
 • PS 93/22 Søknad om oppstart av planarbeid. Detaljreguleringsplan for Nymarka, planID 2021008 21/4406
 • PS 94/22 Offentleg ettersyn av kulturmiljøplan for Volda kommune 20/1379
 • PS 95/22 Støtte frå Kraftfondet arrangement og festivalar 2022 22/73
 • PS 96/22 Sikring av grunn Øvre Heltne B-58 bustadfelt - Godkjenning av avtalar 20/6337
 • PS 97/22 Søknad om tilskot frå kraftfondet - NATURLEGVIS Erlend Krumsvik ENK 22/354
 • PS 98/22 Konkurranse om regionale ruteflygingar i Sør-Noreg og Nord-Noreg - høyring