Personvernerklæring

Denne personvernerklæringa gjer greie for korleis Volda kommune samlar inn og nyttar personopplysningar.

Kven er behandlingsansvarleg

Volda kommune ved rådmannen er behandlingsansvarleg for personopplysningar vi har, dette gjeld uavhengig av om vi har avtale med ekstern leverandør for lagring av data.

Om vi har avtale med ekstern leverandør for behandling av personopplysningar skal det alltid ligge føre ein databehandlaravtale.

Dersom du har spørsmål om personvern kan du ta kontakt med Volda kommune sitt personvernombod:

Karen Vanessa Sundgot Gurskevik: karen.gurskevik@ikamr.no, tlf 920 76 580.

 

Du kan og ta kontakt med kommunen i saker som er knytt til personvern, telefon: +47 70 05 87 00 / e-post: personvern@volda.kommune.no.

Opplysningar som du sender inn til kommunen, blir sendt til rette saksbehandler/behandlingsansvarleg.

Opplysningane gjer våre tilsette i stand til å utføre saksbehandling av din førespurnad. Dei innsamla opplysningane om deg vert behandla på same måte enten du sender inn papirdokument eller elektroniske dokument.

Kva personopplysningar vert behandla

Oversikt over kva personopplysingar som vert behandla ligg i protokoll over behandlingar. Det er ein protokoll for kvar sektor i kommunen.

Kvar vert opplysningane henta frå

Opplysningane vert henta frå:

  • dokument du som brukar har sendt oss, uansett kanal (skjema, eDialog, papir, SvarInn)
  • dokument fått frå andre organ
  • svarbrev frå kommunen

Korleis vert opplysningane arkivert og ev. sletta

Alle fagsystem skal ha prosedyre for korleis opplysningane i systemet vert handtert. 

Korleis vert opplysningane sikra

Alle opplysningar som vert overført mellom din datamaskin og kommunen sine datamaskiner i skjemadialogar transporterast over en sikra linje.

Dine rettigheiter

Som registrert, den personopplysingane er knytt til, har du ei rekkje rettigheiter knytt til ditt personvern.

Nettstatistikk, informasjonskapslar og nettbasert behandling av personopplysningar

Nettredaktøren har det daglege ansvaret for Volda kommune si behandling av personopplysingar på volda.kommune.no.
 
Opplysningar som vert samla inn i samband med drift av nettstad vert lagra på eigne serverar drifta av SSIKT. Nettstaden er levert av Acos og SSIKT er databehandlar.
 
Det er berre SSIKT og Volda kommune som har tilgang til opplysningane som vert samla inn.
 
Volda kommune nyttar google analytics på nettstaden vår. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi brukar til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstaden.
 
Dømer på kva statistikken gir svar på, er kor mange som besøker ulike sider, kor lenge besøket varer, kva nettstad brukarane kjem frå og kva nettleser som vert nytta.
 
Informasjonskapslar (cookies) er små tekstfiler som vert plassert på din datamaskin når du lastar ned ein nettside.
 
Volda kommune brukar ikkje informasjonskapslar til å generere statistikk, og vi kan dermed ikkje spore din bruk av nettstaden tilbake til deg som enkeltperson.

Skjema

Vi nyttar skjema levert frå Acos

For å identifisere kvar einskild brukar vert det nytta ein cookie som heiter ASP.NET_SessionId. Ei skjemaside som ikkje brukar informasjonskapslar vil heile tida anta at du er ein ny brukar for kvar side du navigerar til, så utan informasjonskapslar vil du for eksempel ikkje kunne logge inn i skjema.

Statistikk- og analysetenester som skjemaløysninga nyttar er Google Analytics:

For å få eit best muleg inntrykk av kva du svarar og korleis du navigear i skjema brukar vi verktøyet Google Analytics, som ved hjelp av anonymiserte data fortel oss kor mange som besøker kva skjema. Det vert ikkje sendt data som kan identifisere deg som person til Google.

Google Analytics-verktøyet hjelper oss til å sjå kva som kan verte bedre i skjemaane våre. Det kan for eksempel vere å forenkle eit skjema som mange ikkje fullfører. Informasjonskapslar frå Google Analytics er:

_gat, varighet 10 minutter

_ga, varighet 2 år

Cookies

Om du ikkje ønsker å akseptere skjemaløysninga sin bruk av cookies, kan du endre innstillingane for cookies i nettlesaren din.

Det er for eksempel muleg å be nettleseren gi beskjed kvar gang cookies vert sendt fra nettstaden du besøker.

Du kan også velje å stoppe alle cookies som vert sendt nettlesaren din. Vi gjer merksam på at stopp av alle cookies vil medføre at skjemaløysninga ikkje vil fungere optimalt.