Sentrale omgrep

Forklaring av sentrale omgrep rundt personvern i Volda kommune.

Ei personopplysning er ei opplysing eller vurdering som kan knytas til deg som enkeltperson, slik som for eksempel namn, adresse, fødselsdato, personnummer, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilete, fingeravtrykk. Opplysningar om åtferdsmønster er også rekna som personopplysningar. Opplysningar om kva du handlar, kva butikkar du går i, kva tv-seriar du ser på, kvar du beveger deg i løpet av ein dag og kva du søker etter på nettet er alt samen personopplysningar.  Opplysingar samla inn ved kameraovervaking og adgangskontroll ved t.d. nøkkelkort er og personopplysingar.

Sensitive personopplysningar er til dømes opplysningar om rasemessig- eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at ein person har vore mistenkt, sikta, tiltalt eller dømd for ei straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeiningar.

Den behandlingsansvarlege er ein fysisk eller juridisk person, myndigheit, organisasjon mm som bestemmer formålet med behandlingen. Volda kommune er behandlingsansvarleg for dei opplysingane som vert behandla på vegne av alle kommunale tenester.

Den registrerte er ein fysisk person som personopplysingane kan knyttast til.

Behandling av personopplysningar er alt ein gjer med personopplysningane som t.d. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring/arkivering, tilpassing eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spreiing eller alle andre former for tilgjengeleggjering, samanstilling eller samkjøring, avgrensing, sletting eller destruksjon.

Dersom du har spørsmål ta kontakt oss på e-post: personvern@volda.kommune.no