Betalingssatsar og gebyr

Betalingssatsar og gebyr

Gebyrsatsane er henta frå Økonomiplan 2024-2027 og Årsbudsjett 2024, som vart vedtatt i kommunestyret den 28.11.23. I dette dokumentet finn du meir informasjon om dei ulike betalingssatsane.

Betalingssatsar og gebyr i Volda kommune

Betalingssatsar for leige av kommunale bygg og anlegg
Badstova på Andaneset - Dynamittlageret
Badstova på Andneset
Kategori Pris
Bruk av badstove 300

Bestill badstove (roomis.no)

 

Honndalshallen - idrettshall (idrettsbruk av hallen)
Honndalshallen - idrettshall (idrettsbruk av hallen)
Kategori Pris pr time 2023 Pris pr time 2024
1/3 hall Kr 200 Kr 250
2/3 hall Kr 400 Kr 500
3/3 hall Kr 600 Kr 750
Garderobe pr. gong Kr 25 Kr 50
Honndalshallen - Helsetrim / Styrkerom
Honndalshallen - Helsetrim – Styrkerom i Hornindal idrettshall:
Kategori Pris 2023 Pris 2024
Depositum kort Kr 200 Kr 250
1 mnd kort Kr 200 Kr 250
3 mnd kort Kr 500 Kr 625
Dropp inn Kr 50 Kr 75
Honndalshallen - alternativ bruk av hall
Honndalshallen - Alternativ bruk av hall:
Kategori Prisar for 2023 Prisar for 2024
Arrangement med alkoholservering Kr 17 000 Kr 21 000
Arrangement utan alkoholservering Kr 12 000 Kr 15 000
Bruk av amfi i tilknyting til anna leige Kr 1 000 Kr 1 500
Kantine/selskapslokale
Honndalshallen kantine/selskapslokale
Kategori Leigesats 2023 Leigesats 2024
Leige av Kafè eller dansesal til barneselskap Kr 500 Kr 650
Utleige heile enkelt dagar Kr 3 000 Kr 3 500
Lukka lag frå fredag kl. 16 til søndag kl. 14 Kr 6 000 Kr 7 000
Utleige til arrangement med billettinntekter pr. dag Alle slike arrangement betalar 10% av inntekter i tillegg til leige. Kr 6 000 Kr 6 000

 

Kontorlokale på Smia
Kommunehuset Smia - kontorlokale
Kategori Pris pr dag
Kontor som er utstyrt med kontorpult, stol, 2 skjermar, tastatur og mus. 200

Om utleige av kontorlokale på Smia

 

Samfunnhuset er steng til august 2024

Samfunnshuset er under ombygging og er ikkje tilgjengeleg for utleige før august 2024.

 

Skular/barnehagar/andre kommunale bygg/rådhus/Smia
Leigesatsar - lokale i skular/barnehagar/andre kommunale bygg/rådhus/Smia
Kategori Pris pr. time. 2023 Pris pr. time. 2024
A - Klasserom/grupperom/møterom/ Kr 250 Kr 300
B - Gymsalar Kr 250 Kr 300
C - Spesialrom (sløydsal, skulekjøkken ol) Kr 300 Kr 350
D - Svømmebasseng Kr 500 Kr 600
E - Garderober Kr 25 Kr 50
Øyra skule. Kantine, bruk enkeltdagar Pr dag kr 2 000 Pr. dag kr 2 500
Øyra skule. Kantine, lukka lag frå fredag kl. 16 til søndag klokka 14. Samla kr 5 000 Samla kr 6 000
Øyra skule. Kjøkken, bruk enkeltdagar Pr. dag kr 1 000 Pr. dag kr 1 200
Øyra skule, storamfi. Enkeltdagar Pr. dag kr 3 000 Pr. dag kr 3 500
Volda ungdomsskule. Leige av auditorium Pr. dag kr 1 000
Volda ungdomsskule. Leige pr. skulekjøkken Pr. dag kr 1 200
Volda ungdomsskule. Vrimleareal. Utleige av arealet må koordinerast med anna utleige, nyttast unntaksvis i kvardagar. Ikkje til utleige for konfirmasjon, barnedåp eller liknande. Skulen er ikkje utstyrt med dekketøy eller anna utstyr Pr. dag kr 2 000

 

 

Betalingssatsar for barnehage, SFO og kulturskule
Betalingssats for barnehage
Pris for barnehageplass 2024
Stad Barnehageplass Pris pr. 1.8.2024
Mork, Engeset, Oppigarden, Sollia og Hornindal 100 % 2000,-
Matpengar 100 % plass 391,-
Folkestad og Lauvstad 100 % 2000,-
Matpengar 100 % plass 391,-
Folkestad og Lauvstad 80 % 1800,-
Matpengar 80 % plass 313,-

 

Betalingssats for SFO
Prisar SFO Volda kommune (frå 01.08.2023)
Dagar Pris Pris gjeldande frå 1.8.2024
SFO 2 dagar pr veke 1 346,- 1413,-
Matpengar 2 dagar 92,- 97,-
SFO 3 dagar pr veke 2 020,- 2121,-
Matpengar 3 dagar 138,- 145,-
SFO 4 dagar pr veke 2 690,- 2825,-
Matpengar 4 dagar 184,- 193,-
SFO 5 dagar pr veke 3 364,- 3533,-
Matpengar 5 dagar 230,- 241,-

 

Betalingssats for kulturskule
Prisar i kulturskulen 2023
Aktivitet Pris pr. semester pr. 1.1.2024 Pris pr. semester frå 1.8.2024
Undervising individuelt og i smågrupper 1 944,- 2 041,-
Instrumentleige 280,- 294,-
Materiell i kunstskulen 280,- 294,-

 

 

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester
Betalingssats alarmtenester
Alarmtenester
Tilbod Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
Alarmknapp i bufellesskap Kr pr månad 250,- 260,-
Tryggleiksalarm Kr pr månad 380,- 400,-

 

Dagsenter
Dagsenter
Tilbod Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
Dagtilbod for bebuarar i døgnbemanna bustad Kr pr dag 70,- 75,-
Leige av lokale til konfirmasjonar m.m Kr pr leige 2000,- 2500,-
Leige av lokaler, kveld og helg inntil 3 timar Kostnad pr leige 650,- 700,-
Tilbod på Folkestad og Hornindal Kr pr dag 100 100,-
Tilbod ved Volda omsorgssenter Kr pr dag 170,- 180,-

 

Prisar for diverse tenester og leige av lokale
Diverse tenester helse og omsorg
Tilbod Størrelse/type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
Balansetrening i gruppe med fysioterapeut Kr for 10 gongar 400,- 425,-
Forbruksvarer omsorgsbustader 210,- 220,-
Leige av bibliotek ved kaffistova Kr pr leige 500,- 600,-
Leige av bibliotek ved kaffistova til konfirmasjon Kr pr leige 1500,- 1750,-
Leige av bodareal Kr pr månad 400,- 425,-
Leige av kafeteria (Kaffistova) Kr pr leige 1500,- 1600,-
Leige av treningssal for eksterne personar/grupper Kr pr time 250,- 300,-

 

Hamna dagsenter
Hamna dagsenter
Tilbod Type Betalingssats 2023 og 2024
Bruk av sanserom inkl. berøringsterapeut Kr for 45 min 600,-
Matpengar, lunsj og kaffi m.m Kr pr dag 25,-

 

Opphald institusjonsteneste

Brukarar som har langtidsopphald på institusjon betalar ein del av inntektene sine i eigenandel. Denne betalinga er regulert i forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester.

Utrekninga av eigenandelen er svært indivuduell og baserer seg på inntekter, gjeldsutgifter, type pensjon og om vedkomande har forsørgeransvar og andre forhold. Brukar, og eventuelt pårørande, skal få god informasjon om kva som ligg til grunn for berekninga av eigenandelen ved starten av opphaldet.

Svært enkelt forklart betalar brukaren 75 prosent av inntekten inntil 1 G (111 477 kroner per 1. januar 2023) og 85 prosent av inntekten over 1 G. Betalinga skal likevel avgrensast slik at alle skal ha minst 25 prosent av 1 G og eit fribeløp som for 2023 er på 9400 kroner.

Kurdøgnprisen, som avgjer maksimal eigenandel, er 2500 kroner i 2023. Det betyr at ingen betaler meir enn 2500 kroner gonger talet på dagar i månaden i eigenandel.

Etter vedtak om langtidsplass vil brukar/pårørende få tilbod om møte med sakshandsamar for informasjon om eigenbetalinga.

Etter at langtidsplass er innvilga vil brukar/pårørende få tilbod om møte med sakshandsamar.

Her vil ein legge fram dokumentasjon som er innhenta og gir grunnlag for vedtaket om eigenbetaling for langtidsplass.

Dette betalingsvedtaket er førebels. Endeleg betalingsvedtak vert utrekna etter at skatteoppgjeret for inneverande år ligg føre.

Betalingssats for opphald institusjonsteneste

Betalingssats for opphald institusjonsteneste
Gebyr Lengde Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
Dagopphald Kr pr dag 105,- 0,-
Korttidsopphald Kr pr døgn 185,- 0,-
Kurdøgnpris, kommunal kostnad pr seng pr natt - Hornindal omsorgsenter Kr pr døgn 2532,- 2679,-
Kurdøgnpris, kommunal kostnad pr seng pr natt - Volda omsorgsenter Kr pr døgn 2756,- 2916,-
Nattopphald Kr pr natt 105,- 0,-

 

Betalingssatsar praktisk bistand

Praktisk bistand

Praktisk bistand
Grunnlag for gebyr Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
Inntekt mellom 2 og 3 G 1475,- 1555,-
Inntekt mellom 3 og 4 G 1845,- 1945,-
Inntekt mellom 4 og 5 G 2215,- 2335,-
Inntekt over 5G 2500,- 2635,-
Inntekt under 2G 220,- 0,-
Timesats for enkelttimar 420,- 445,-

 

Sal av mat
Sal av mat
Tilbod Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
Frukost i institusjon og bufellesskap Kr pr måltid 65,- 70,-
Fullkost i institusjon og bufellsskap Kr pr døgn 190,- 200,-
Kveldsmat i institusjon og bufellesskap Kr pr måltid 65,- 70,-
Middag på institusjon og bufellesskap Kr pr måltid 115,- 120,-
Varm mat levert i privat heim Kr pr måltid 115,- 120,-

 

 

Betalingssatsar for plan, bygg og eigarseksjonar

I Økonomiplan 2024-2027 og Årsbudsjett 2024, under Betalingssatsar for “Plan, bygg og eigarseksjon” finn du meir informasjon om betalingssatsane.

A. Reguleringsplanar
A. Reguleringsplanar
Type teneste Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
A.1. Oppstartsmøte inkl politisk oppstartsak Eingongsgebyr Kr 50 000 Kr 25 000
A.2.a. Arealgebyr - Fast gebyr inntil 5000 m2 Eingongsgebyr Kr 29 650 Kr 40 000
A.2.b. Arealgebyr - For kvar påbyrja 1000 m2 for areal mellom 5001 m2 - 30 000 m2 Kr pr 1000 m² Kr 1 850 Kr 1 900
A.2.c. Arealgebyr - For kvar påbyrja 10 000 m2 utover 30 000 m2 Kr pr 10 000 m² Kr 3 800 Kr 3 900
A.3. a.Tilleggsgebyr for bygningar/bruksareal (BRA) Nytt bruksareal Kr per 100 m2 0 Kr 1 000
A.3.b. Tilleggsgebyr for kvar 100 m2 eksisterande bruksareal (BRA) som endrar formål For kvar 100 m2 0 Kr 500
A.4. Endring av reguleringsplan etter forenkla prosess Eingongsgebyr Kr 25 000 Kr 25 000
A.5. Arealgebyr. Handsaming av konsekvensutgreiing Eingongsgebyr Kr 29 650 Kr 30 500

 

B. Byggesaker utan krav til ansvarsrett
B. Byggesaker utan krav til ansvarsrett
Gebyr for Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
B.1.a. Tilbygg og oppføring, endring av mindre frittliggande bygning Eingongsgebyr Kr 4 850 Kr 5 000
B.1.b. Riving av mindre frittliggande bygning Eingongsgebyr Kr 3 400 Kr 3 500
B.1.c. Terasse, støttemur, bruksendring, skilt- og reklameinnretning, antennesystem m.v Eingongsgebyr Kr 4 000 Kr 4 100
B.2.a. Mindre endring i høve gitt løyve Gebyr pr endringssøknad Kr 1 850 Kr 1 900

 

C. Byggesaker med krav til ansvarsrett
C. Byggesaker med krav til ansvarsrett
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
C.1.a. Bustad og fritidsbygning (Bygningskode 111-172 og 193-199) Eingongsgebyr Kr 15 800 Kr 23 000
C.1.b. Bueining nr 2 til og med nr 4 i same bygning Kr pr bueining Kr 7 850 Kr 8 100
C.1.c. Bueining frå og med nr 5 i same bygning Kr pr bueining Kr 3 900 Kr 4 000
C.1.d. Garasje, uthus, naust, lager, landbruksbygg (bygningstypekode 181-183) Kr pr bygning Kr 7 400 Kr 5000
C.1.e. Lager og landbruksbygg (bygningstypekode 231-249) Kr pr bygning Kr 7400 Kr 7 600
C.1.f. Andre bygg (bygningstypekode 211-229 og 311-840) under 70 m2 BRA Eingongsgebyr Kr 26 500 Kr 15 000
C.1.g. Andre bygg (bygningstypekode 211-229 og 311-840) over 70 m2 BRA Eingongsgebyr Kr 26 000 Kr 40 000
C.2. Tilbygg, påbygg eller underbygg. Bruksareal, < 100m2 Eingongsgebyr Kr 6 800 Kr 7 000
C.3. a. Fasadeendring Eingongsgebyr Kr 5 250 Kr 5 400
C.3.b. Bruksendring Gebyr pr ny bueining Kr 7 850 Kr 8 100
C.3.c. For andre bruksendringar gebyr tilsvarande 30% av opphaveleg fastsett gebyr Kommunen kan krevje at sak vert handsama som ny sak.
C.4. Riving av bygning Eingongsgebyr Kr 4 000 Kr 4 100
C.5.a. Heis, installasjon eller rehabilitering Eingongsgebyr Kr 4 650 Kr 4 800
C.5.b. Skorstein (nyoppføring eller rehablitering), støttemur, byggtekniske innstallasjonar, gjerde, skilt m.v Eingongsgebyr Kr 4 000 Kr 4100
C.5.c. Vesentlege terrenginngrep, konstruksjonar og anlegg, veganlegg, parkering, flytebrygger, basseng o.l Eingongsgebyr Kr 5 250 Kr 5 400
C.6.a. Handsaming av søknad om sjølvbyggar Eingongsgebyr Kr 2 800 Kr 2 900
C.6.b. Godkjenning av føretak som ikkje oppfyller kvalifikasjonskrava i SAK § 11-4 Eingongsgebyr Kr 1 150 Kr 2 900
C.7. Unntak frå teknisk forskrift (TEK) Kr 5 000
C.8. Løyve eller uttale/samtykke frå anna mynde Gebyr pr innhenting Kr 2 500 Kr 2 600
C.9.a. Mindre endringar i høve gitt løyve etter pbl § 20-3 Eingongsgebyr Kr 3 400 Kr 3 500
C.9.b. Større endringar; Kommunen kan krevje sak handsama som ny sak
C.10. Igongsettingsløyve Gebyr pr. løyve Kr 3 500 Kr 3600
C.11. Mellombels bruksløyve Gebyr pr. løyve Kr 3000 Kr 3000

 

D. Delesaker
D. Delesaker
Gebyr for Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
D.a. Søknad i regulert område, der grenser er i samsvar med godkjent regulerings- eller utbyggingsplan Eingangsgebyr Kr 4 750 Kr 4 900
D.b. Søknad i regulert område, der det er andre grenser enn fastsett i gjeldande plan eller der desse ikkje er fastlagde Eingangsgebyr Kr 6 200 Kr 6 400
D.c. Søknad i uregulert strøk. Byggetomt og andre formål Eingangsgebyr Kr 8 100 Kr 8 400

 

E. Eigarseksjonering
E. Eigarseksjonering
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
E.a. Seksjonering/reseksjonering inntil 4 seksjonar Eingongsgebyr Kr 8 500 Kr 8 750
E.b. Tilleggsgebyr per nye seksjon over 4 seksjonar Eingongsgebyr 0 Kr 500
E.c. Sletting av seksjonert sameige Eingongsgebyr Kr 5 250 Kr 5 450
E.d. Tilleggsgebyr for synfaring Eingongsgebyr Kr 3 700 Kr 3 850
E.e. Mangelfull søknad der kommunen må innhente meir dokumentasjon Eingongsgebyr Kr 1 150 Kr 1 200

 

F. Dispensasjon
F. Dispensasjon
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
F.a. Dispensasjon etter pbl. kap 19, utan behov for ekstern høyring - administrativ handsaming Eingongsgebyr Kr 4 850 Kr 5 000
F.b. Dispensasjon etter pbl. kap 19, utan ekstern høyring - politisk handsaming Eingongsgebyr Kr 15 600 Kr 16 100
F.c. Dispensasjon etter pbl. kap 19, med ekstern høyring - politisk elle administrativ handsaming Eingongsgebyr Kr 19 500 Kr 20 100

 

G. Ulovleg byggearbeid
G. Ulovleg byggearbeid
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
G. Ulovelg byggearbeid Minimumsgebyr Kr 3 500 Kr 3 500

 

H. Timepris
H. Timepris
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
H. Timepris Kr pr time Kr 1 250 Kr 1 100

 

 

Betalingssatsar for vatn og avløp
Abonnementsgebyr
Abonnementsgebyr (vatn og avløp)
Type abonnement Pris 2023 Pris 2024
Årsgebyr for vatn 2980,- Kr 3 433
Årsgeby for avløp 2340,- Kr 2 603

 

Forbruksgebyr

Forbruksgebyr (vatn og avløp)

Forbruksgebyr (vatn og avløp)
Type forbruk Pris 2023 Pris 2024
Forbruk for vatn (pr m3) Kr 21.07 Kr 26,09
Forbruk for avløp (pr m3) Kr 16,26 Kr 17,73

 

Gebyr for kjøp av vatn utan abonnement
Gebyr for kjøp av vatn utan abonnement
Type gebyr For Betalingssats 2023 og 2024
Vatn - Gebyr for kjøp av vatn utan abonnement Eingongsgebyr 437,50

 

Kontrollgebyr - vatn og avløp
Kontrollgebyr for vatn og avløp
Gebyr For Betalingssats 2023 og 2024
Kontrollgebyr Eingangsgebyr Kr 800

 

Plomberingsgebyr
Plomberingsgebyr
Type gebyr Betalingssats 2023 og 2024
Plombering av vassforsyning. Eingongsgebyr Kr 1875,-

 

Tilknytingsgebyr
Tilkoplingsgebyr
Type tilknytning Avløp 2023 Avløp 2024 Vatn 2023 Vatn 2024
Eingongsgebyr for tilknyting av hytte og fritidsbustad 1875,- Kr 1875 3125,- Kr 3125
Eingongsgebyr for tilknyting av næringseigedom 2500,- Kr 2 500 6250,- Kr 6250
Eingongsgebyr for tilknyting av kombinasjonseigedom 2500,- Kr 2500 6250,- Kr 6250
Eingongsbeløp for tilknyting einingar/seksjonar og bustad 1875 Kr 1875 3125,- Kr 3125
Eingongsbeløp for mellombels tilknyting 1875,- Kr 1875 1875,- Kr 1875

 

Vassmålar
Vassmålar
Type gebyr Gebyrsats 2023 Gebyrsats 2024
Årsgebyr vassmålarleige 1 1/2 - 3 Kr 125 Kr 125
Årsgebyr vassmålarleige 1/2 - 1 1/2 Kr 87,50 Kr 87,50
Årsgebyr vassmålarleige 3 - 6 Kr 162,50 Kr 162,50

 

 

Betalingssatsar for feiing og tilsyn
Feiing og tilsyn
Feiing og tilsyn
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssatsar 2024
Anna arbeid Kr pr time Kr 850 Kr 680 + 25% mva
Brannforebygging bustadhus Gr 1 Kr 688 Kr 608
Brannforebygging fritidsbustad Kr 675 Kr 560
Brannforebygging Gr 2 Kr 1 063 Kr 936
Fresing av beksot, fastpris Kr 2 500 Kr 2000 + 25% mva

 

 

Betalingssatsar for graveløyve
Graveløyve
Graveløyve
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
Standard gravesøknad Einingongsgebyr Kr 3 425 Kr 3 550
Søknad for mindre omfattande småarbeid Einingongsgebyr Kr 1 370 Kr 1420
Søknad på omfattande større arbeid Minstepris Kr 4 110 Kr 4260

 

Hamneregulativ
Kaivederlag
Kaivederlag
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
Fritidsbåt over 10 meter Gebyr pr døgn Kr 140 Kr 145
Fritidsbåt under 10 meter Gebyr pr døgn Kr 105 Kr 110
Kaivederlag for første 300 BT - Intervall 1 - 300 BT Kr pr tonn Kr 0,96 Kr 1
Kaivederlag for neste 300 BT - Intervall 301-600 BT Kr pr tonn Kr 0,76 Kr 0,79
Kaivederlag for neste 600 BT- Intervall 601-1200 BT Kr pr tonn Kr 0,56 Kr 0,58
Kaivederlag for neste 800 BT- Intervall 1201 - 2000 BT Kr pr tonn Kr 0,52 Kr 0,54
Straffegebyr ved manglande registrering - Fritidsbåt Gebyr pr døgn Kr 2 085 Kr 2 155
Straffegebyr ved manglande registrering - Yrkesfartøy Gebyr pr døgn Kr 20 860 Kr 21 550
Yrkesfartøy mellom 12-15 meter Eingongsgebyr Kr 280 Kr 290
Yrkesfartøy over 15 meter Eingongsgebyr Kr 415 Kr 425
Yrkesfartøy under 12 meter Eingongsgebyr Kr 140 Kr 145

 

Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
Fartøy mellom 1000 og 5000 BT Kr pr veke Kr 210 Kr 215
Fartøy mellom 200 og 1000 BT Kr pr veke Kr 140 Kr 145
Fartøy mellom 50 og 200 BT Kr pr veke Kr 70 Kr 75
Fartøy mellom 5000 og 10000 BT Kr pr veke Kr 325 Kr 365
Fartøy over 10000 BT Kr pr veke Kr 900 Kr 930

 

Straumavgift
Straumavgift
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
230V uttak S1 - Kurs 16A - Maks effekt 5kw Kr pr døgn Kr 167 Kr 172
230V uttak S2 - Kurs 32A - Maks effekt 10kw Kr pr døgn Kr 334 Kr 345
230V uttak S3 - Kurs 63A - Maks effekt 20kw Kr pr døgn Kr 668 Kr 691
230V uttak S4 - Kurs 125A - Maks effekt 42 kw Kr pr døgn Kr 1 391 Kr 1437
400V uttak S2 - Kurs 32A - Maks effekt 18 kw Kr pr døgn Kr 611 Kr 631
400V uttak S3 - kurs 63 A- Maks effekt 36 kw Kr pr døgn Kr 1 209 Kr 1249
400V uttak S4- Kurs 100 A- Maks effekt 58 kw Kr pr døgn Kr 1 947 Kr 2011
Grunnpris straumleige Eingongsgebyr Kr 458 Kr 474
Påkoblingsgebyr for vatn og straum Kr pr tilkopling Kr 695 Kr 720

 

Varevederlag
Varevederlag
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
Opplagsvederlag sand, pukk og lignande Kr pr tonn pr døgn Kr 4,10 Kr 4,25
Opplagsvederlag varer Kr pr m2 pr døgn Kr 14,00 Kr 14,50
Varevederlag singel/sand/pukk Kr pr tonn Kr 4,80 Kr 4,90
Varevederlag ved kubikkmeter Kr pr m3 8,30 Kr 8,50
Varevederlag ved tonn vektvare Kr pr tonn 16,70 Kr 17,30

 

 

Betalingssatsar for oppmålingstenester
A. Oppretting av matrikkeleining
A. Oppretting av matrikkeleining
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssatsar 2024
A.1.a. Oppretting av matrikkeleining og festegrunn - Areal frå 0 -2000 m2 Eingongsgebyr Kr 20 450 Kr 21 150
A.1.b. Oppretting av matrikkeleining og festegrunn - Areal frå 2001 - 20 000 m2 Auke pr på begynt da, kr Kr 1 550 Kr 1 600
A.1.c. Oppretting av matrikkeleining og festegrunn - Areal over 20 001 m2 Minstegebyr Kr 34 900 Kr 36 100
A.2.a. Matrikuleringav eksisterande umatrikulert grunn . Areal frå 0 - 2000 m2 Eingongsgebyr Kr 6 900 Kr 7 150
A.2.b. Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn - Areal frå 2001 - 20 000 m2 Auke pr påbegyt da, kr Kr 1 550 Kr 1 600
A.2.c. Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn - Areal over 20 001 m2 Minstegebyr Kr 11 650 Kr 12 050
A.3.a. Oppmåling av uteareal på inntil 1 eigarseksjon Eingongsgebyr Kr 19 800 Kr 21 150
A.3.b. Oppmåling av uteareal utover 1 eigaraksjon Gebyr pr seksjon Kr 4 000 Kr 4 150
A.4. Oppretting av anleggseigedom Minstepris Kr 7 750 Kr 8 000
A.5. Registrering av eksisterande jordsameige Minstepris Kr 6 900 Kr 7 150
A.6.a. Oppretting av tilleggsareal - Areal frå 0 - 500 m2 Eingongsgebyr Kr 21 400 Kr 22 100
A.6.b. Oppretting av tilleggsareal - Areal frå 501 - 5000 m2 Eingongsgebyr Kr 27 300 Kr 28 200
A.6.c. Oppretting av tilleggsareal - Areal frå 5001 - 20000 m2 Eingongsgebyr Kr 36 900 Kr 38 100
A.6.d. Oppretting av tilleggsareal - Areal over 20 001 m2 Minstepris Kr 36 900 Kr 38 100
A.7.a. Oppretting av matrikkeleining for punktfeste med måling ute Eingongsgebyr Kr 10 650 Kr 11 000
A.7.b. Oppretting av punktfeste utan måling ute Eingongsgebyr Kr 1 300 Kr 1 350

Forskrift om gebyr for oppmåling og matrikkelføring - Ikraftsetjing 1. januar 2021 med vedlegg – Prisar for oppmålingstenester 2023

B. Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
B. Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssatsar 2024
B. Tilleggsgebyr for oppretting av matrikkeleining før fullført oppmålingsforretning Tilleggsgebyr Kr 5 350 Kr 5 550

 

C. Grensejustering
C. Grensejustering
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssatsar 2024
C.1. Grunneigedom, festegrunn og jordsameige - Areal frå 0 -500 mt Eingongsgebyr Kr 18 000 Kr 18 600
C.2. Anleggseigedom - Volum frå 0 -1000 m3 Eingongsgebyr Kr 15 500 Kr 16 600

 

D. Arealoverføring
D. Arealoverføring
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssatsar 2024
D.1.a. Grunneigedom, festegrunn og jordsameige - Areal frå 0 - 2000 m2 Eingongsgebyr Kr 23 000 Kr 23 750
D.1.b. Grunneigedom, festegrunn og jordsameige - Areal over 2001 m2 Auke pr påbegynt da, kr Kr 1 750 Kr 1 800
D.2.a. Anleggseigedom - Areal frå 0 - 2000 m3 Eingongsgebyr Kr 23 000 Kr 23 750
D.2.b. Anleggseigedom - Areal over 2001 m3 Auke pr påbegynt da, kr Kr 1 750 Kr 1 800

 

Diverse gebyr ved oppmåling
Diverse gebyr ved oppmåling
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssats 2024
F. Kontorforretning Minstepris Kr 5 000 Kr 5 150
G. Privat grenseavtale Etter medgått tid Etter medgått tid
H. Klarlegging av rettar Etter medgått tid Etter medgått tid
I. Timepris Kr pr time Kr 1 300 Kr 1 500
J.a. Matrikkelbrev - Inntil 10 sider Eingongsgebyr Kr 175 Kr 175
J.b. Matrikkelbrev- over 10 sider Eingongsgebyr Kr 350 Kr 350

 

E. Klarlegging av eksisterande grense
E. Klarlegging av eksisterande grense
Gebyr Type Betalingssats 2023 Betalingssatsar 2024
E.1.a. Grense er tidlegare koordinatbestemt ved oppmålingsforretning - Inntil 2 punkt Eingongsgebyr Kr 4 100 Kr 4 300
E.1.b. Grense er tidlegare koordinatbestemt ved oppmålingsforretning - Frå og med punkt 3 Kr pr punkt Kr 1 150 Kr 1 200
E.2.a. Eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter - Inntil 2 punkt Eingongsgebyr Kr 8 700 Kr 9 000
E.2.b. Eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt/ eller kartlegging av rettigheter - Frå og med 3 punkt Kr pr punkt Kr 1 600 Kr 1 700

 

Forskrift om gebyr for oppmåling og matrikkelføring - Ikraftsetjing 1. januar 2021 med vedlegg – Prisar for oppmålingstenester 2023