Utvikling i lånegjeld

Dei siste åra har Volda kommune si gjeld auka. Slik vil Volda kommune si gjeld utvikle seg i perioden 2020-2023.

Lånegjelda vil også auke i økonomiplanperioden. Dette gjer at avstanden mot eit definert måltal vert større enn det burde. Gjeld utover 100 % av kommunen sine inntekter gir lågt handlingsrom.

For å arbeide mot måltalet betyr det at nye investeringar må vere mindre enn det kommunen kvart år betalar i avdrag.

I løpet av 2019 har det vorte blitt gjort store låneopptak til prosjekt som enno ikkje er starta opp. Det betyr at unytta lånemidlar frå 2019 vert omprioritert til nve investeringar i 2020.

Kommunen sine nye lån i 2020 er knytt til Husbanken (Startlån) og lån til investeringar under sjølvkost (vatn og avløp).

 

Tabellen under viser planlagde låneopptak i komande økonomiplanperiode.

 

Gå tilbake til totaloversikta.